Raport z badań na temat postaw wobec turystyki i ich społecznych uwarunkowań w grupie uczniów kończących szkołę podstawową

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1057

Raport z badań na temat postaw wobec turystyki i ich społecznych uwarunkowań w grupie uczniów kończących szkołę podstawową

Attitudes toward tourism and its social conditions in group of pupils graduating primary school

MARCIN PASEK, REMIGIUSZ DRÓŻDŻ

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.025

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Praca dotyczy istotnego problemu postaw młodzieży wobec turystyki i rekreacji. Materiał badawczy stanowiła grupa 220 chłopców i dziewcząt z 4 szkół województwa pomorskiego. Cel pracy realizowano przy zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego w formie ankiety. Wyniki badań wykazały, że postawy te w grupie młodzieży szkolnej są pozytywne na poziomie 2,82 w skali od 0 do 4. Ich najważniejsze determinanty to poziom dziennej aktywności fizycznej oraz płeć. Pozostałe uwarunkowania okazały się nieistotne statystycznie, a zaliczono do nich wykształcenie rodziców, status ekonomiczny rodziny oraz miejsce zamieszkania. Wyniki są częściowo zbieżne z dotychczasowym stanem wiedzy na temat społecznych uwarunkowań postaw wobec kultury fizycznej.

Abstract:
The paper refers essential problem concerning youth attitudes to tourism and recreation. Research group were 220 boys and girls from four elementary schools of Pomeranian province. Aim of the paper was executed by diagnostic survey in form of questionnaire among a selected group of people. Results of the investigations have shown that attitudes are positive on the level 2,82 in scale between 0 and 4. The most important conditions of the attitudes are level of daily physical activity and the gender. Another factors have not statistical significance, for example parental education, economical status and place of residence. Results are partially coincided with current empirical knowledge about social conditions of attitudes to physical culture.

Słowa kluczowe:
wskaźnik postawy, uwarunkowania społeczne, postawy wobec turystyki i rekreacji

Keywords:
attitude index, social conditions, attitudes to tourism and recreation

Pełny tekst:
PDF - 78-93

Bibliografia:

Alejziak B., Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowanie, „Edukacja” 2005, Nr 4.
Bastias-Perez P., Var T., Perceived Impacts of Tourism by Residents, „Annals of Tourism Research” 1995, Vol. 22 ( 1 ).
Besculides A., Lee M. E., McCormick P. J., Residents’ Perceptions of the Cultural Benefits of Tourism, „Annals of Tourism Research” 2002, Vol. 29 ( 2 ).
Bukowiec M., Postulowane, założone i rzeczywiste funkcje wychowania fizycznego w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fizycznej, AWF, Kraków 1990.
Burnham J. M., Exercise is medicine: health benefits of regular physical activity, „The Journal of the Louisiana State Medical Society” 1998, Vol. 150 (7).
Charzewski J., Demograficzne i urbanizacyjne wyznaczniki kultury fizycznej, [w:] Z. Krawczyk, R. Przewęda, T. Ulatowski (red.), Raport o kulturze fizycznej w Polsce, AWF, Warszawa 1989.
Filipczuk H., Rodzina a rozwój psychiczny dziecka, PWN, Warszawa 1981.
Frołowicz T., Nastawienie do kultury fizycznej polskich piętnastolatków [w:] Materiały z konferencji naukowo-metodycznej nt.: Wychowanie fizyczne i sport dzieci i młodzieży, AWF, Gdańsk 1989.
Gotowski R., Parzych K., Znaczenie marszów na orientację w procesie edukacji dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] R. Muszkieta. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow (red.), Wspo-maganie rozwoju i edukacji człowieka poprzez turystykę, sport i rekreację, Bydgoszcz 2009.
Górna K., Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej, AWF, Katowice 2001.
Gursoy D., Rutherford G., Host Attitudes toward Tourism: An Improved Structural Model, „Annals of Tourism Research” 2004, Vol. 31 ( 3 ).
Hills A. P., Street S. J., Byrne N. M., Physical Activity and Health: „What is Old is New Again", „Advances in Food and Nutrition Research” 2015, Vol. 75.
Jurowski C., Uysal M., Williams D. R., A Theoretical Analysis of Host Community Resident Reactions to Tourism, „Journal of Travel Research” 1997, Vol. 34 ( 2 ).
Kozdroń E. Rekreacja ruchowa jako składnik zdrowego stylu życia. Minimum aktywności ruchowej. [w:] E. Kozdroń (red.) Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej – część ogólna. TKKF, Warszawa 2008, s. 60-65.
Kwieciński J., Janeczek E., Aktywność fizyczna dzieci z regionu konińskiego określona metodą MVPA [w:] R. Muszkieta. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow (red.), Wspomaganie rozwoju i edukacji człowieka poprzez turystykę, sport i rekreację, WSG, Bydgoszcz 2009.
Lindberg K., Johnson R. L., Modeling Resident Attitudes toward Tourism, „Annals of Tourism Research” 1997, Vol. 24 ( 2 ).
Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2006.
Madejski E., Wpływ modernizacji szkolnego systemu wychowania fizycznego na efektywność zajęć oraz postawy uczniów wobec kultury fizycznej, „Studia i Monografie”, Nr 12, Kraków 1997.
Majdak P., Społeczności lokalne wobec turystyki. Postawy – oczekiwania – konflikty w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego, „Turystyka i Rekreacja” 2013, T. 10 (1).
Marczewska H., Wolańska T., Rodzina jako środowisko wychowania do rekreacji [w:] T. Wolańska (red.) Wybrane zagadnienia rekreacji ruchowej, AWF, Warszawa 1988.
Matuszewska D., Społeczne uwarunkowania planowania i zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w parkach narodowych na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego, [ w : ] G. Gołembski ( red. ), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
Mika M., Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki – przykład gmin Beskidu Śląskiego, „Prace Geograficzne”, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2013, z. 134.
Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1984.
Napierała M., Szark-Eckardt M., Żukowska H., Kuska M., Żukow W., Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia bydgoskich gimnazjalistów, „Journal of Health Sciences” 2014, Vol. 4 (11).
Nowacka M., Edukacja turystyczna i rekreacyjna młodzieży szkolnej na przykładzie miejskiej ścieżki dydaktycznej po Szydłowcu, [w:] R. Muszkieta. M. Na¬pierała, A. Skaliy, W. Żukow (red.), Wspomaganie rozwoju..., op. cit.
Nowak S., Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych [w:] Nowak S. (red.) Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973.
Orłowska M., Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej, [w:] M. Orłowska (red.) Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W., Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego), „Pielęgniarstwo Polskie” 2014, Nr 3 (53).
Pańczyk W., Biologiczno-zdrowotne i wychowawcze efekty lekcji wychowania fizycznego w terenie i w sali, ODN, Zamość 1999.
Pasek M., Postawy prosomatyczne uczniów jako efekt zajęć z wychowania fizycznego w terenie i w sali w świetle wybranych uwarunkowań osobniczych i środowiskowych, AWFiS, Gdańsk 2013.
Pasek M., Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt szkoły średniej z Rumi, „Rocznik Naukowy AWFiS”, Gdańsk 2011, t. XXI.
Pawlusiński R., Mika M., Faracik R., Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków 2008.
Przetacznik M., Makiełło-Jarża G., Podstawy psychologii ogólnej, WSiP, Warszawa 1982.
Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D. E., Udział mieszkańców w realizacji idei zrównoważonego rozwoju, [ w : ] G. Gołembski ( red. ), Turystyka jako czynnik..., op. cit.
Sikorska-Wolak I., Zawadka J., Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki wiejskiej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica” 2011, Nr 288 ( 64 ).
Szwichtenberg A., Soroka M., Analiza wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież miasta Gdynia [w:] W. W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.) Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, WSTiH, Gdańsk 2008.
Wanat S., Uczestnictwo w masowej kulturze fizycznej – czas wolny w środowisku wielkomiejskim, „Kultura Fizyczna” 1989, Nr 3-4.
Warburton D. E., Nicol C. W., Bredin S. S., Health benefits of physical activity: the evidence, „Canadian Medical Association Journal” 2006, Vol. 174, nr 6.
Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, WAiP, Warszawa 2008.
Wojciechowski M., Badania nad postawami dziewcząt klas VII i VIII wobec wybranych wartości psychospołecznych szkolnego wychowania fizycznego, „Kultura Fizyczna” 1990, Nr 5-6.
Wolańska T., Ustawiczne wychowanie do rekreacji fizycznej, „Kultura Fizyczna” 1989, nr 5-6.

Drukuj