Rekomendowane style zarządzania w warunkach ponowoczesności

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 854

Rekomendowane style zarządzania w warunkach ponowoczesności

The recommended management in post-modernity

EWA PODLEWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.006

ISSN: 1896-8147

Streszczenie:
W artykule przedstawiono istotę współczesnych stylów zarządzania w kontekście stylu preferowanego przez pracowników, przejawiającego się w pożądanych działaniach i zachowaniach przełożonego.
W perspektywie ponowoczesności skoncentrowanej wokół kapitału ludzkiego, globalizacji i postępu technicznego, sukces organizacji zależy od współpracy zespołu, pobudzonego do działania przez skutecznego menedżera. To jego sposób zarządzania i stosowane metody wyznaczają poziom osiągniętych celów indywidualnych i zespołowych. Studia literaturowe i wyniki badań empirycznych nakreślają oczekiwany styl zarządzania przez pryzmat postawy menedżera.

Abstract:
The article presents the essence of modern management styles in the context of the style preferred by employees, manifesting itself in the desired actions and behaviors superior. In the post-modernity centered on human capital, globalization and technological progress, the success of the organization depends on the cooperation of the team, energized into action by an effective manager. It's his way of managing and methods determine the level of achievement of objectives of individual and team. Literature studies and empirical outline the expected style of management through the prism of the attitude of the manager.article aims to analyze the educational grants from budget of local government. Author presented procedures about establish private schools and educational institutions and explained selected concepts about units of education. The article presents selected judgment from SN and NSA in disputes about grants for private schools.

Słowa kluczowe:

style zarządzania, relacje interpersonalne, ponowoczesność, menedżer

Keywords:

management styles, interpersonal relationships, post-modernity, manager

Pełny tekst:

PDF 103-117

Bibliografia:

    Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
    Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo  Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007.
    IIies R., Judge T., On The heritability of job satisfaction: The mediating role of personality, „The Journal of Applied    Psychology”, Nr 88(4).
    Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
    Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa  2007.
    Kuc B.R, M. Żemigała M.,  Menedżer nowych czasów,  Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.
    Leary-Joyce J, Inspirujący menedżer, Oficyna, Warszawa 2010.
    Podlewska E., Innowacje w relacjach interpersonalnych w zespołach pracowniczych, w: Nauka gospodarce, gospodarka nauce, Praca zbiorowa pod redakcją Marleny Piekut, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
    Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Praca zbiorowa pod redakcją M. Bratnickiego, J. Strużyny,  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2011.
    Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
    Stańczyk S., Zarządzanie przez komunikowanie w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Pod redakcją K. Perechudy, Agencja  Wydawnicza Placet, Warszawa 2010.
    Wajda A., Podstawy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.

Drukuj