Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 z wykorzystaniem wskaźników na przykładzie gminy Zgierz

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2040

Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 z wykorzystaniem wskaźników na przykładzie gminy Zgierz

Assessment of the financial situation of local government in 2012-2014 using the indicators on the example of the borough of Zgierz

AGNIESZKA ORANKIEWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.005

ISSN: 1896-8147

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza kondycji finansowej gminy Zgierz za pomocą wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Analiza wskaźnikowa, która jest często wykorzystywana do podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, stanowi także punkt wyjścia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania i wykonywania przyszłych wydatków budżetowych. Weryfikacja sytuacji finansowej i określenie odpowiednich wskaźników jest także istotne z punktu widzenia ubiegania się o środki inwestycyjne z Unii Europejskie. Ocena gminy Zgierz przeprowadzona została za lata 2012-2014 i zawiera analizę wskaźników budżetowych, na mieszkańca oraz dla zobowiązań według tytułów dłużnych.

Abstract:
The aim of the article is to analyze the financial situation of borough Zgierz by using indicators to assess the financial situation of local governments in the perspective of the possibility of applying for funding from the European Union. Ratio analysis, which is often used to make strategic decisions in the company, is also the starting point for local government units in the planning and execution of future budget expenditure. Verification of the situation and determining the appropriate financial indicators is also important from the point of view of applying for funds from the European Union. Zgierz The rating was carried out in 2012-2014 and analysis of indicators: the budget, per capita, as well as the titles of debt obligations.

Słowa kluczowe:

jednostki samorządu terytorialnego, analiza wskaźnikowa, finanse

Keywords:

local government units, ratio analysis, finance

Pełny tekst:
PDF 97-119

Bibliografia:

    Będzieszak M. Komu potrzebne są wskaźniki?, Gospodarka i finanse, 2012, dostęp http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=25176&cHash=596978ee684be84f2e05224bcad545b3 z dnia 07.05.2016r.
    Jastrzębska M. Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012.
    Jastrzębska M.  Nowy model samorządu terytorialnego. Istota, zadania, autonomia, władze, jednostki organizacyjne, finanse, nadzór., Samorząd terytorialny, 1999, nr 1-2.
    Kosek- Wojnar M. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków [w:] Zeszyty naukowe nr 4 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 2006.
    Kosek-Wojnar M. Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, Kraków 2002.
    Łukomska- Szarek J. Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządów [w:] Studaii Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Zarządzanie i finanse nr 2/2012, Kielce, 2012.
    Łukomska- Szarek J. Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej samorządów terytorialnych. [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 26, 2010.
    Mioduchowska- Jaroszewicz Edyta, Metody i kierunki oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2, 2013.
    Panejko J. Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno, 1934.
    Raport o stanie gminy Zgierz, Zgierz, 2013.
    Strategia rozwoju gminy Zgierz na lata 2015-2020, Zgierz, 2015.
    Wyrębek H. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy [w:] Zeszyty Naukowe. Polityki europejskie, zarządzanie i marketing. Nr 4 (53), 2010.
    Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2015.

Drukuj