Preferencje żywieniowe studentów kierunku pielęgniarstwo w zależności od wieku

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 904

Preferencje żywieniowe studentów kierunku pielęgniarstwo w zależności od wieku

Nutritional preferences of nursing students according to age

ANGELIKA NAWROCKA , MAGDALENA ZAWIDZKA, ELŻBIETA NAZAR, KAMILA WITKOWSKA, ALEKSANDRA MICHALAK, EWELINA PACEK, BEATA HAOR

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.010

Streszczenie:
Wstęp. Cukrzyca typu 2 jest chorobą przewlekłą, rozwija się często bezobjawowo, nie wykazując problemów klinicznych, natomiast często po rozpoznaniu towarzyszą już jej powikłania mikronaczyniowe i makronaczyniowe. Przewlekła choroba zmienia obraz świata, przewartościowuje życie większości osób, które zmuszone są do zmiany swoich życiowych celów. W zależności od zaistniałej sytuacji każdy człowiek inaczej reaguje na chorobę. Jedni ludzie akceptują ten stan, inni nie mogą pogodzić się z faktem choroby.
Cel. Celem badań było wskazanie zależności między zaakceptowaniem przez pacjentów cukrzycy typu 2, a jakością ich życia. Jednocześnie na podstawie przeprowadzonych badań można ocenić przystosowanie się do życia z chorobą.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 80 osób ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. Byli to pacjenci hospitalizowani w Oddziale Chorób Wewnętrznych i zarejestrowani w Poradni Diabetologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Jako narzędzie badawcze zastosowano Kwestionariusz Oceny Jakości Życia SF-36 oraz kwestionariusz AIS. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę powyższej placówki oraz Komisji Bioetycznej.
Wyniki. Średni wartość punktowa jakości życia wyniosła wśród badanych - 78,64 punktu. Wynik ten wskazuje, że badane to grupa o przeciętnym poziomie jakości życia, na granicy poziomu wysokiego. Największy negatywny wpływ na poziom jakości życia badanych miało ogólne poczucie zdrowia. Ze wszystkich obszarów akceptacji choroby, najwyżej ocenili badani poczucie - myślę, że ludzie przebywający ze mną są często zakłopotani z powodu mojej choroby - średnia3,74 punktu oraz mój stan zdrowia sprawia, że nie czuję się człowiekiem pełnowartościowym - średnia 3,64 punktu.
Wnioski. 1. Pacjenci wykazujący wyższy stopień akceptacji lepiej funkcjonują w sferze emocjonalnej i fizycznej, a co za tym idzie mogą realizować się w sferze zawodowej oraz społecznej. 2. Pacjenci wykazujący wyższy stopień akceptacji choroby łatwiej przystosowali się do ograniczeń narzuconych przez chorobę. 3. Pacjenci wykazujący wyższy stopień akceptacji choroby czują się ludźmi pełnowartościowymi.

Abstract:
Introduction. Eating preferences depend on the respondent’s age. Healthy diet determines the health condition.
Aim. The aim of the research was to analyze nutritional preferences of students of the nursing faculty and determine the correspondence between students’ age and healthy diet.
Material and methods. The research was conducted among Bachelor degree nursing students. The diagnostic survey method was applied, whereas the Health Behaviour Inventory served as a research tool.
Results. The research has shownthat age affects students’ food preferences. Best food preferences were declared by students aged 31 or more, slightly worse behaviour in this respect refers to students aged 19 or younger and to those aged 20-25. Healthy eating habits included: eating vegetables and fruit, wholemeal bread, appropriate nutrition. However, a high level of sugar, salt, animal fat and canned salty food consumption among the youngest group of students(aged 19 and under or 20-25 years) is a matter of concern.
Conclusions. Nursing students have good nutritional preferences. Nutritional preferences depend on age of the students.

Słowa kluczowe:
żywienie, studenci, pielęgniarstwo

Key words:
nutrition, students, nursing

Pełny tekst:
PDF: 78-92

Bibliografia/Bibliography:
1.Constitution of the World Helath Organization. 22 czerwca 1946. http://apps.who.int./gb/gov/assets/constitution-en.pdf. Data dostępu: 10.06.2017.
2.Ossowski S.: Dzieła: Z zagadnień psychologii społecznej. Tom 3. Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1967.
3.Siciński A. Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu). Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1988.
4.Borzucka-Sitkiewicz K. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorów zdrowia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
5.Ostrowska A. Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
6.Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
7.Dane statystyczne dotyczące przyczyn zgonu. Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Causes_of_death_statistics/pl.Data dostępu:10.06.2017.
8.Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009.
9.Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych. Stan ludności Polski w 2009r. Warszawa 2011. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2009-r,6,5.html. Data dostępu: 10.06.2017.
10.Badanie przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia w ramach projektu: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej (KIK/34)” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dane za 2013r. Kierownik projektu: prof. Mirosław Jarosz. http://www.zdrowie.gov.pl/opis-399-kik_34_zachowaj_rownowage.html. Data dostępu: 10.06.2017.

Drukuj