Analiza zmiennych u pacjentów kardiologicznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 881

Analiza zmiennych u pacjentów kardiologicznych

Analysis of variables in cardiologic patients

KAMILA BOROWSKA-SZCZEPUCHOWSKA, MARIA POSŁUSZNA-OWCARZ, ANNA ANTCZAK

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.009

Streszczenie:
Wstęp. Według danych najczęstszymi przyczynami zgonów w Polsce są choroby układy krążenia. Rozwój technologii wpływa znacząco na zachorowalność kardiologiczną. Jednak jednoznacznie znaczny wpływ na umieralność w chorobach układu krążenia mają schorzenia związane z rozwojem miażdżycy tętnic należy do nich głównie choroba niedokrwienna serca, która jest przyczyną wielu przedwczesnych zgonów, które wystąpiły przed 65 rokiem życia. Wśród czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca znajduje się czynnik związany ze stylem życia (dieta wysokokaloryczna obfitująca w tłuszcze nasycone i cholesterol, palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu, mała aktywność fizyczna).
Cel. Celem badań była ocena prowadzenia zdrowego stylu życia oraz kontroli stanu zdrowia przed i po zachorowaniu u pacjentów Oddziału Kardiologii i Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Grupę badaną stanowiło 70 pacjentów przebywających w Oddziale Kardiologii i Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. Przeprowadzone badania pokazują, że przed zachorowaniem ok. 57% badanych prowadziło zdrowy styl życia. Obecnie odsetek osób przyznających się do prawidłowych zachowań wzrósł aż do 87%. Jednocześnie wyraźnie spadła liczba osób, które po zachorowaniu prowadza niezdrowy styl życia. Przed zachorowaniem co trzeci badany kontrolował swój stan zdrowia. Obecnie robią to prawie wszyscy pacjenci – 93%. Wyraźnie spadał liczba osób, które obecnie, w porównaniu do czasu sprzed wystąpienia choroby nie kontrolowały swojego zdrowia. Obecnie jedynie 7% pacjentów tego nie robi.
Wnioski. Prowadzenie zdrowego stylu życia oraz kontrola stanu zdrowia uległy poprawie po wystąpieniu choroby. Zebrany materiał badawczy stanowi podstawę do potwierdzenia hipotezy, że pacjenci w znacznej większości po wystąpieniu choroby zmieniają styl życia na bardziej prozdrowotny.

Abstract:
Introduction. According to data, the most common causes of death in Poland are cardiovascular diseases. Technology development has a significant impact on cardiovascular morbidity. It is clear however, that mortality in cardiovascular diseases largely results from diseases related to atherosclerosis mainly due to ischemic heart disease, which is the cause of many premature deaths that occurred before the age of 65. The risk factors for ischemic heart disease include: the risk factor associated with lifestyle (high-calorie diet rich in saturated fats and cholesterol, smoking, excessive use of alcohol, low physical activity).
Aim. The purpose of the study was to evaluate healthy lifestyle and health status before and after treatment in patients of Cardiology and Intensive Care Unit.
Material and methods. The study was conducted in the Specialized Provincial Hospital in Ciechanów. The study group consisted of 70 patients staying in the Cardiology Ward and Intensive Care Unit. The study was conducted with the use of the diagnostic survey method. As a research tool, our own survey questionnaire was used.
Results. The study has shown that before the illness, approximately 57% of the patients led healthy lifestyle. Currently, the percentage of people admitting to right behavior has risen to 87%. At the same time, the number of people who suffer from unhealthy lifestyles has dropped significantly. Prior to the disease, every third of the respondents controlled their health. Currently, almost all patients are doing this - 93%. The number of patients who currently do not control their health compared to the period before the onset of illness was clearly down. Currently, only 7% of patients do not do that.
Conclusions. Keeping a healthy lifestyle and health check improved after the onset of the disease. The collected research material is the basis for confirming the hypothesis that patients in the majority after the onset of the disease change their lifestyle to a more healthy one.

Słowa kluczowe:
zdrowy styl życia, zachorowalność, choroby kardiologiczne

Keywords:
healthy lifestyle, morbidity, cardiac diseases

Pełny tekst:
PDF 68-77

Bibliografia / Bibliography:

1.Kulik T.B., Latalski M.: Zdrowie publiczne Wydawnictwo Czelej Lublin 2002, 94-104.
2.Wojtczak A.: Zdrowie publiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2009, 115,124-125,77.
3.Kuński H.: Promowanie zdrowia Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego Wydanie II uzupełnione Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2000, 159.
4.Siciński A., Styl życia- problemy pojęciowe i teoretyczne, Warszawa, PWN 1976, 15.
5.Korporowicz V.: Promocja zdrowia kształtowanie przyszłości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- oficyna wydawnicza Warszawa 2008, 123.
6.Jabłońska T.E.: Profilaktyka uzależnień tytoń, alkoholizm, narkomania Pielęgniarka i Położna 2004, 11-12.

Drukuj