Od redakcji XIV 3/2018

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 870

ISSN: 1896-4087
http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.025

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada

[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w lu­dziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno stać się początkiem każdego dialogu.

Zgodnie z profilem czasopisma bieżący numer Zbliżeń Cywiliza­cyj­nych poświęcony został szerokiemu spektrum zagadnień. Odnaleźć tu można problematykę związaną z bezpieczeństwem dziecka w cyberprzestrzeni, kwalifikacjami menedżerów sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych, poprzez analizę stawek podatku od nieruchomości i ich wpływowi na dochody z tego tytułu miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017. Przedostatni artykuł, zawarty w niniejszym numerze, poświęcony jest kształceniu tłumaczy tekstów specjalistycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia w oparciu o funkcjonalny model kompetencji EMT. Sprawozdanie z konferencji zamyka niniejszy numer.

Numer, który oddajemy do rąk czytelnika, rozpoczyna tekst autorstwa Mateusza Maciejczuka, Konrada Wnorowskiego oraz Mateusza Olchanowskiego zatytułowany „Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo dzieci w świetle rozwiązań Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy”. Autorzy w swoim opracowaniu skoncentrowali się na zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni, wychodząc od analizy zastosowanych pojęć, ze szczególnym uwzględnieniem analizy aktów prawnych i doktryn. Dało to podstawy do ukazania korelacji pomiędzy cyberbezpieczeństwem dzieci oraz prawem i stawianymi, w tym kontekście, przed nim zadaniami. Podjęte rozważania wstępne, stanowiły tło do ukazania zadań/ osiągnięć Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy, związanych z bezpieczeństwem dzieci w obszarze cyberprzestrzeni. Temat jest o tyle istotny, że jest to zjawisko, które wciąż ewoluuje i dlatego też tak istotne jest monitorowanie zarówno stanu prawnego jak i faktycznego.

„Kompetencje menedżera sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych” to tyłu kolejnego artykułu autorstwa Ewy Podlewskiej. Autorka zwraca uwagę, że we współczesnym świecie sukces firmy jest nierozerwalnie związany z umiejętnością budowania relacji, współdziałania i wzajemności. Czynniki te, w odczuciu autorki, stają się determinantami do wymiany doświadczeń i służą realizacji celów zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Z tego też powodu to właśnie od menedżerów oczekuje się kompetencji i kwalifikacji pozwalających na budowanie zespołu nastawionego na wzajemne współdziałanie, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości jednostki – jednostki jako elementu całości. Autorka odwołuje się w swoich rozważaniach zarówno do literatury przedmiotu jak i wyników empirycznych.

Alina Bajonczak, Weronika Baran oraz Julita Tyczka, to autorki kolejnego, zawartego w numerze opracowania, w całości poświęconego „Stawkom podatku od nieruchomości i ich wpływowi na dochody z tego tytułu miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017”. Przedmiotem niniejszego opracowania są stawki podatku od nieruchomości oraz ich wpływ na dochody miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017. Autorki swoje rozważania osadziły na ukazaniu podstaw prawnych pozyskiwania podatku od nieruchomości, odwołując się do zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Autorki dokonały przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych a także przeprowadziły analizę uchwał dotyczących określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na przykładzie Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza oraz Włocławka w latach 2010–2017.

„Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia w oparciu o funkcjonalny model kompetencji EMT. Studium przypadku ćwiczeń przekładu z języka angielskiego na język polski / z języka polskiego na język angielski w perspektywie rodzenia się kompetencji tłumaczeniowej” to tytuł artykułu Marty Lisowskiej. Celem rozważań autorki jest ukazanie modelu kształcenia studentów na specjalności tłumaczeniowej – modelu EMT (2009). Autorka powołuje się na wyniki badań własnych oraz dokonuje analizy przypadku pracy projektowej w ramach ćwiczeń z przekładu specjalistycznego z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski. Przeprowadzona symulacja ukazuje pracę we wspólnocie działań (Lave & Wanger 1991) i staje się tłem, zdaniem autorki, do samorefleksji studentów na temat własnej kompetencji tłumaczeniowej.

Numer zamyka sprawozdanie z konferencji autorstwa Sandry Camm. Sprawozdanie dotyczy konferencji naukowej „Język w kontekście kultury”, która odbyła się 5 czerwca 2018 roku. Autorka ukazuje poszczególne wystąpienia, odwołując się do załączonego programu konferencji/ listy wystąpień.

Gorąco zapraszamy zarówno do lektury tego numeru „Zbliżeń Cy­wi­lizacyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numerów naszego kwartalnika!

                                                                                                              Redakcja

Drukuj