Podmiot uprawniony do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni publicznej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 843

Podmiot uprawniony do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni publicznej

The public body authorised to employ and terminate academic teachers` job contracts in institutions of higher education

IZABELA BAGIŃSKA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olszynie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.032

Streszczenie:
W artykule omówiono wątpliwości dotyczące umocowania prorektora właściwego do spraw kadr do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem z pracownikiem w imieniu rektora, przez którego został upoważniony.
Autorka przedstawia aktualny stan prawny dotyczący tej konkretnej sytuacji a także prezentuje stanowiska sądów wszystkich instancji w Polsce.

Abstract:
The article discusses the doubts regarding the power of the Vice-rector for human resources to submit a statement terminating the employment relationship with an employee with notice on behalf of the Rector.
The author presents the current legal status regarding this particular situation in the article and presents the positions of the courts of all instances in Poland.

Słowa kluczowe:
uczelnia publiczna, nauczyciel akademicki, nawiązanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy

Keywords:
higher education institution, academic teacher, establishing employment relationship, termination of employment

Pełny tekst:
PDF – 102-113

Bibliografia:
Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX/el. 2015.
Fras M., Habdas M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), LEX/el. 2018.
Chmielnicki P., Stec P. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX/el. 2017.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt I PK 259/12, LEX nr 1425626.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2018 r., sygn. akt I PK 10/17, LEX nr 2521607.

Drukuj