Łotwa w polskiej świadomości historycznej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 888

Łotwa w polskiej świadomości historycznej

Latvia in Polish Historical Consciousness

HANNA SZCZECHOWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2014.013

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Historia i kultura Łotwy jest obecna w badaniach polskich historyków i literaturoznawców. Historiograficzne syntezy dziejopisów, jak i literackie obrazy życia społeczności ukazują wpływ kultury Liwów, Łotyszy, Niemców, Żydów, Polaków, Rosjan, Litwinów, Estończyków i Białorusinów na dzieje Łotwy. Polacy na Łotwie się rodzili, pracowali, walczyli i umierali. Szukali tutaj schronienia uczestnicy powstań narodowych, uciekający obywatele polscy po agresji Związku Radzieckiego w 1939 r. Najbardziej owocna była współpraca Polski i Łotwy w wymiarze polityczno-wojskowym w okresie międzywojennym. Cenione były również więzi gospodarcze i kulturalne. Świadomość zmian, które zostały dokonane po 1989 roku, doprowadziły Polskę i Łotwę do nowej sytuacji geopolitycznej. Nastąpiło nowe spojrzenie na złożone procesy historyczne i bogatą kulturę narodu łotewskiego.

Abstract:
Culture and history of Latvia is present in research works of Polish historians and literary experts. Historiographic texts as well as literary images of the life of the community show that many cultures: Livs, Latvians, Germans, Jews, Poles, Russians, Lithuanians, Estonians and Belarussians had a major impact on the history of the region. Many Poles were born and died in Latvia. Many members of the popular uprisings tried to find a shelter in here, as well as those who escaped from Poland in 1939 in the face of Russian aggression. The most successful cooperation with a politico-military dimension between Poland and Latvia falls within the interwar period. Economic and cultural links were also appreciated then. After 1989 Latvia and Poland found themselves in a new geopolitical situation.

Słowa kluczowe:
dzieje, historia, kultura, polityka, współpraca

Keywords:
history, culture, policy, cooperation

Pełny tekst:
PDF - 281-307

Bibliografia:
Cynarski J., Łotwa wspołczesna, Warszawa 1925.
Dąbrowska M., Dzienniki, t. 1, (oprac.) T. Drewnowski, Warszawa 1988.
Dąbrowska M., U połnocnych sąsiadow, Warszawa 1929.
Dąbrowska M., Ręce w uścisku. Rzecz o społdzielczości, Warszawa–Kraków 1938.
Dzieje literatur europejskich, (red.) W. Florian, t. 2, cz. 2, Warszawa 1983.
Głowacka-Grajper, Zbiorowości polskie w zachodnich republikach byłego ZSRR, Studia BAS, nr 2 (34) 2013.
Iłłakowiczówna K., Niewczesne wynurzenia, Warszawa 1958.
Iłłakowiczówna K., Wiersze 1912–1959, [wybrał i oprac.] P. Hertz, Warszawa 1964.
Jēkabsons Ē., Zarys współpracy łotewskiego i polskiego wywiadu wojskowego 1919–1939, [w:] Studia i Materiały do Historii Wojskowości t. XLIV Jubileuszowy, Białystok 2007.
Kolbuszowski S., Główne rysy kultury łotewskiej, Warszawa 1937.
Kolbuszowski S., W stolicach państw bałtyckich, Poznań 1939.
Krewisz L., Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914–1919, Poznań 1970.
Limanowski B., Pamiętnik (1835–1870), (red.) B. Kluge, Warszawa 1957.
Łossowski P., Polska w Europie i świecie 1918–1939, Warszawa 1990.
Łossowski P., Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko-łotewskie w latach 1918–1939, Warszawa 1990.
Manteuffel G., Inflanty Polskie oraz listy znad Bałtyku, (oprac.) K. Zajas, Kraków 2009.
Łotwa wczoraj – dziś – jutro, (red.) T. Paluszyński, T. Navickas, L. Marcinkowska, Poznań 2003.
Polacy na Łotwie, (red.) E. Walewander, Lublin 1993.
Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. 1, Warszawa 1937.
Rezmer W., Małe państwa bałtyckie 1918–1940. Próby sojuszy wojskowych, [w:] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu. Zbiór studiów, [w:] Z. Karpus, J. Kłaczkow, M. Wołos, Toruń 2005.
Skrzypek A., Związek Bałtycki, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919–1925, Warszawa 1972.
Sozański J., Prawa mniejszości narodowych w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii (Międzynarodowoprawny zarys porównawczy sytuacji w latach 1918-1940 oraz 1990-1996), Warszawa 1998.
Stawecki P., Polityka wojskowa Polski 1921–1926, Warszawa 1981.
Zajas K., Nieobecna kultura przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008.
Zielone żagle złudzeń. Opowiadania łotewskie, (oprac.) J. Pachlowski, Warszawa 1984.

Drukuj