Wymiar ideologiczny partnerstwa eurośródziemnomorskiego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1000

Wymiar ideologiczny partnerstwa Eurośrodziemnomorskiego

Normative Dimension of the EU-Mediterranean Partnership

MAŁGORZATA WOCHOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2014.012

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Region Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej, ale nie jest to łatwe sąsiedztwo. UE jest najpotężniejszym partnerem handlowym tego regionu, głównym inwestorem zagranicznym i importerem oraz źródłem pomocy finansowej i rozwojowej, a także najczęstszym miejscem destynacji dla legalnych i nielegalnych emigrantów z tego regionu. Nie dziwi więc, że na przestrzeni lat integracja południowych państw Morza Śródziemnego z UE, poza wymiarem ekonomicznym, przyniosła także działania w obszarze ochrony praw człowieka, dialogu międzykulturowego i edukacji, czyli współpracę na polu społecznym, kulturalnym i humanitarnym. W artykule chciałabym zwrócić uwagę na normatywny, tj. odwołujący się do wzorców, wymiar polityki śródziemnomorskiej UE oraz repertuar związanych z nim praktyk ideologicznych. Jest to dobry czas na tego typu refleksję, gdyż wraz z końcem 2013 r. zamykany jest Regionalny dokument strategiczny i regionalny program indykatywny dla partnerstwa eurośródziemnomorskiego, a także pokaźna grupa programów współpracy eurośródziemnomorskiej w obszarze społecznym, kulturalnym i humanitarnym.

Abstract:
The region of North Africa and the Middle East is of strategic importance for the European Union. It is nevertheless not an easy kind of neighbourhood. The EU is the most powerful trading partner in the region, the main foreign investor and importer and a source of financial assistance and development, as well as the most frequent destination for legal and illegal immigrants from these areas. It is not surprising that over the years the integration of southern Mediterranean countries and the EU brought actions which have gone beyond the economic dimension and have developed the area of human rights, intercultural dialogue and education, that is, the cooperation in social, cultural and humanitarian fields. In this article I intend to draw attention to the normative dimension of the EU-Mediterranean policy and a repertoire of ideological practices associated to it. This is the right time for this kind of reflection because in the year 2013 the Regional Strategy Paper and the Regional Indicative Programme for the Euro-Mediterranean Partnership were brought to an end, together with a substantial group of Euro-Mediterranean co-operation programs dedicated to social, cultural and humanitarian matters.

Słowa kluczowe:
partnerstwo śródziemnomorskie, dialog międzykulturowy, programy współpracy śródziemnomorskiej, normative Power

Keywords:
Euro-Mediterranean Partnership, intercultural dialogue, EUMED cooperation programmes, normative Power

Pełny tekst:
PDF – 259-280

Bibliografia:

Książki i artykuły:
Adler E., Crawford B., Normative Power: The European Practice of Region Building and the Case of the Euro-Mediterranean Partnership (EMP), Other Recent Work, Institute of European Studies, UC Berkeley, http://escholarship.org/uc/item/6xx6n5p4.
Barbe E., Johansson-Nogues E., The EU as a modest ‘force for good’: the European Neighbourhood Policy, International Affairs 2008, Vol. 84, Issue 1.
Bechev D., Of power and powerless: The EU and its neighbours, Comparative European Politics 2011, No. 9.
Borkowski P. J., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007.
Cameron F., An Introduction to European Foreign Policy, London 2007.
Detape Y., Kagan M., Training and employment in the northern and southern Mediterranean region, Publication MEDSTAT II, Ed. ADETEF, 2008.
Kochenow D., The ENP conditionality: Pre-accession mistakes repeated, [w:] Pioneer Europe? Testing EU Foreign Policy in the Neighbourhood, (eds.) L. Delcour , E. Tulmets, Baden-Baden 2008.
Kochenow D., The Eastern partnership, the Union for the Mediterranean and the Remaining Need to Do Something the ENP, CRCEES Working Papers 2009, No. 3.
Kochenov D., New developments in the European Neighbourhood Policy: Ignoring the problems, Comparative European Politics 2011, No. 9.
Kołakowska A., 10 lat partnerstwa śródziemnomorskiego– bilans i perspektywy, Materiały Studialne Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 2006, nr 3 Kratochvil P., Constructing the EU’s external roles: Friend in the South, teacher in the East?, [w:] Pioneer Europe? Testing EU Foreign Policy in the Neighbourhood, (eds.) L. Delcour , E. Tulmets, Baden-Baden 2008.
Lerch M., Schwellnus G., Normative by nature? The role of coherence in justifying the EU’s external human rights policy, Journal of European Public Policy 2006, Vol. 13, Issue 2.
Liberti F., The European Union and the South Mediterranean partners: L’Union pour la Mediterranee, a French attempt to refocus the EU engagement toward the south, ?, [w:] Pioneer Europe? Testing EU Foreign Policy in the Neighbourhood, (eds.) L. Delcour , E. Tulmets, Baden-Baden 2008.
Manners I., Normative Power Europe: A contradiction in terms?, Journal of Common Market Studies 2002, Vol. 20, No. 2.
Leonard M., Why Europe Will Run The 21st Century, London 2005.
R. Youngs, What has Europe been doing? Trends in Democracy Assistance, Journal of Democracy 2008, Vol. 19, No. 2.
K. Zajączkowski, Unia Europejska jako aktor globalny – aspekty polityczno-obronne, Studia Europejskie 2009, nr 1.

Raporty i publikacje:
Bahjat Achikbache - MEDSTAT II - LOT 2, Final Report - Social Statistics, Publication MEDSTAT II, Ed. ADETEF, październik 2009, ISSN 1958-069X.
Deklaracja Konferencji Barcelońskiej, http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf.
EuroMediterranean Statistics, General and regional statistics. Collection: Statistical books, European Communities 2009, http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITYOFFPUB/KS-DI-09-001/EN/KS-DI-09-001-EN.PDF.
Introducing Youth Policies in the Medditterean Partner Countries, wyd. Institut national de la Jeunesse et de l’Education populaire, http://www. euromedyouth.net/IMG/pdf/11EuroMedJeunesseEtudes_COMPILATION. pdf.
Raport Komisji Europejskiej, DG Trade European Union, Trade in goods with MEDA (Mediterranean Countries In The Euro-Mediterranean Partnership z 22 listopada 2013, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/ september/tradoc_117660.pdf.
Regionalny dokument strategiczny i regionalny program indykatywny dla partnerstwa eurośrodziemnomorskiego, dostęp on line: 24.12.2013. Dostępne w World Wide Web: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_euromed_rsp_en.pdf
Report of the Working Party examining the problem of the enlargement of the powers of the European Parliament. Report Vedel, Commission of the European Communities, Brussels 1972.
Towards Freedom in the Arab World. The third Arab Human Development Report (AHDR), United Nations Development Programme, Arab Fund for Economic and Social Development, Arab Gulf Programme for United Nations Development Organisations, http://www.arabhdr.org/publications/contents/2004/execsum - 04e.pdf.

Drukuj