Jakość opieki pielęgniarskiej w ocenie pacjentów po zabiegach operacyjnych wykonanych w znieczuleniu podpajęczynówkowym

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1366

Jakość opieki pielęgniarskiej w ocenie pacjentów po zabiegach operacyjnych wykonanych w znieczuleniu podpajęczynówkowym

Quality of nursing care assessment by patients after surgical procedures performed under spinal anesthesia

KLAUDIA KATARZYNA DASZUTA, JUSTYNA LIBERACKA, ROBERT ŚLUSARZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.013

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Znieczulenie podpajęczynówkowe stanowi bardzo efektywny
i powszechnie stosowany rodzaj znieczulenia, pooperacyjnie wykorzystywany jest jego efekt analgetyczny.
Ocena jakości opieki świadczonej w placówce medycznej będzie sprowadzała się do subiektywnego postrzegania satysfakcji przez pacjenta według jego własnych kryteriów. Placówki medyczne w sposób szczególny powinny dbać o podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług, ponieważ brak zaangażowania w tę sferę przekłada się w sposób bezpośredni
na bezpieczeństwo, zdrowie i życie pacjentów.
Cel. Celem badań jest poznanie oceny jakości opieki pielęgniarskiej dokonanej przez pacjentów po zabiegach wykonanych w znieczuleniu podpajęczynówkowym.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 60 pacjentów w trzech oddziałach klinicznych zabiegowych 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, wobec których w przebiegu leczenia operacyjnego zastosowano znieczulenie podpajęczynówkowe. Metodą badań był sondaż diagnostyczny oraz metoda szacowania, natomiast techniką - ankietowanie i technika skali szacunku. W powyższych badaniach użyto kwestionariusza ankiety własnej oraz kwestionariusza standaryzowanego – Skali Newcastle.
Wyniki. Najwyżej ocenianym aspektem opieki pielęgniarskiej wśród badanych po zabiegach wykonywanych w znieczuleniu podpajęczynówkowym była subiektywna ocena opieki pielęgniarskiej (75,24%), następnie doświadczenie z opieki pielęgniarskiej (74,98%), później całościowa ocena pobytu (73,10%), a na ostatnim miejscu znalazła się satysfakcja z opieki pielęgniarskiej (64,80%).
Wnioski. Konfrontacja badań własnych z badaniami innych autorów umożliwiła wyciągnięcie następujących wniosków:
1.Najwyżej ocenianym aspektem opieki pielęgniarskiej przez badanych po znieczuleniu podpajęczynówkowym były doświadczenia z opieki pielęgniarskiej. Kolejnym subiektywna oraz całościowa ocena opieki pielęgniarskiej. Najniżej ocenianym aspektem była satysfakcja z opieki pielęgniarskiej.
2.Zmienne socjodemograficzne nie miały istotnego wpływu na różnice w ocenie stopnia zadowolenia badanych z aspektów opieki pielęgniarskiej wdrażanych po znieczuleniu podpajęczynówkowym.

Abstract:
Introduction. Spinal anesthesia is a very effective and commonly used type of anesthesia, its analgesic effect is often utilized postoperatively. Assessment of quality of care provided by a medical institution will amount to subjective perception of patient's satisfaction according to his / her own criteria. Medical institutions should care about the improvement of quality of provided services, because the lack of involvement in this sphere translates directly into the safety, health and life of patients.
Aim. The goal of this research was aimed at understanding patient's assessment of quality of nursing care after surgery performed under spinal anesthesia.
Materials and methods. Research was conducted among 60 patients in three surgical departments of 10th Military Clinical Hospital with the Polyclinic SP ZOZ in Bydgoszcz, in course of which spinal anesthesia was used during surgery. The method of research was a diagnostic survey and estimation method, whereas the technique - questionnaire and technique of the scale of respect. In the above tests, our own questionnaire and standardized questionnaire - the Newcastle Scale were used.
Results. The highest-assessed aspect of nursing care among subjects after procedures performed under spinal anesthesia was subjective assessment of nursing care (75.24%), then experience of nursing care (74.98%), then global assessment of stay (73.10%). On the last place was the satisfaction of nursing care (64.80%)
Conclusions. The confrontation of own research with research of other authors made it possible to draw following conclusions:
1.The highest-assessed aspect of nursing care was the experience of nursing care for patients after subarachnoid anesthesia. The lowest aspect assessed was the satisfaction of nursing care.
2.Sociodemographic variables did not have a significant impact on the differences in the level of respondents satisfaction of the nursing care implemented after subarachnoid anesthesia.

Słowa kluczowe:

jakość opieki pielęgniarskiej, pacjent, znieczulenie podpajęczynówkowe

Keywords:

quality of nursing care, patient, spinal anesthesia

Pełny tekst:
PDF - 9-20

Bibliografia / Bibliography:
1.Larsen, Kubler A. (red.). Anestezjologia. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2002, s. 531-567.
2.Kubler A., Kamiński B. (red.). Anestezjologia i Intensywna Terapia. Wyd. PZWL, Warszawa 2014, s. 145-148, 195-198.
3.Weinert M., Kubler A. (red.). Anestezjologia. Wyd. Urban &Partner, Wrocław 2016, s. 1-8, s. 41-51.
4.Dyk D., Wołowicka L. Anestezjologia i Intensywna Opieka. Klinika i Pielęgniarstwo. Wyd. lek. PZWL, Warszawa 2014, s. 176-180.
5.Kruszyński Z. (red.). Podstawy Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2010, s. 61-65.
6.Rozalska-Wałaszek I.. Aftyka A., Mróz A.: Zadania pielęgniarki chirurgicznej w opiece nad pacjentem poddawanym blokadom centralnym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013, 2, s. 39-43.
7.Machała W. Wykłady z anestezjologii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2017, s. 289-290.
8.Jacobus Ch. Does bed rest prevent post-lumbar puncture headache?. Ann Emerg Med 2012;59, s. 139-140.
9.Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. Podstawy pielęgniarstwa. T. 1. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011, s. 406-410.
10.Mała Encyklopedia PWN. Wyd. PWN, Warszawa 2000.
11.Walshe K., Smith J. Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. Z o. o., Warszawa 2011, s. 449-553.
12.Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s.11-27.
13.Żakowska A., Zera A., Krupienicz A. Jakość opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów po zabiegach urologicznych i ortopedycznych znieczulanych metodą podpajęczynówkową. Przegląd Urologiczny 2009, 55, s. 39-42.
14.Wiśniewska M. Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016, s. 13-47.
15.Glińska J., Bednarska A., Lewandowska M. Analiza poziomu jakości opieki pielęgniarskiej w opinii pielęgniarek i pacjentów. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012, 4, s.151-160.
16.Mykowska A. Satysfakcja pacjenta a jakość obsługi medycznej. Zdrowie i Zarządzanie 2002;4(6):69-73.
17.Ksykiewicz-Dorota A. (red.). Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Wyd. Czelej, Lublin 2004, s. 161-167.
18.Garczyk D. Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu dyskopatii w odcinku szyjnym lub lędźwiowym kręgosłupa. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochrurgiczne 2013, 2, s. 48-56.
19.Kozimala M., Putowski L. Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławcu. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2009, 63, s. 20-27.
20.Wierzbicka K. Jankowska-Polańska B.: Poziom jakości opieki pielęgniarskiej na przykładzie oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2014, 4. s. 90-96.

Drukuj