Opieka nad kobietą i dzieckiem z zespołem FAS

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1683

Opieka nad kobietą i dzieckiem z zespołem FAS

Care of woman and child of FAS syndrome

AGNIESZKA KOMOROWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.012

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
FAS czyli Płodowy Zespół Poalkoholowy to jednostka chorobowa obejmująca nieprawidłowości neurobehawioralne oraz zmiany w organach wewnętrznych. Nieprawidłowości te występują u dzieci, których matki spożywały alkohol w okresie ciąży.
Dzieci z FAS oprócz licznych zmian w budowie ciała mają problemy z koncentracją uwagi, komunikowaniem się, nieumiejętnością rozwiązywania problemów oraz ze słabą kontrolą impulsów. Trudności rozwojowe, jakie występują u tych dzieci wynikają z powodu uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego.
Bardzo ważnym elementem jest wdrażanie profilaktyki wśród kobiet, która ma na celu ograniczenie spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Opieka perinatalna nad kobietą ciężarną powinna być
już prowadzona przed ciążą oraz podczas porodu. Natomiast opieka poporodowa nad kobietą i jej dzieckiem powinna mieć na celu zapewnienie kontaktów z ośrodkiem specjalistycznym i poradnictwem antyalkoholowym.
Celem pracy było przedstawienie i omówienie problemów związanych ze spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne oraz omówienie wad, jakie występują u dzieci, których matki spożywały alkohol w okresie ciąży. Kolejnym ważnym aspektem było przedstawienie metod profilaktyki wśród kobiet spożywających alkohol oraz omówienie opieki okołoporodowej nad matką i jej dzieckiem.

Słowa kluczowe:
płodowy zespół poalkoholowy, opieka, dziecko, matka

Abstract:
FAS- Fetal Alcohol Syndrome - is a disease consisting
in neurobehavioral incorrectness as well as some changes in internal organs. This incorrectness occur at these children whose mothers drank alcohol during pregnancy.
The FAS-children, apart from numerous changes in a body build, have problems with notice concentration, communication, incompetence of solving problems as well as with a weak impulse control. Their growing difficulties result from injury to Central Nerve system.
Implementation of prophylaxis for the women is very important.
It has in view to limit drinking alcohol by the pregnant women. The prenatal care of the pregnant women and her child is carried on by specialist health service centre and anti-alcoholic clinics.
My work aimed at representing and trating defects that occur at these children whose mothers drank alcohol during pregnancy. The representing of methods of prophylaxis for the alcohol drinking women and trating a post – natal care of the mother and her child was a very important element of the paper.

Keywords:
Fetal Alcohol Syndrome, care, child, mother

PDF 131-142

Bibliografia/Bibliography:
1.Bartel H., Embriologia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2004, 220-223.
2.Kazdepska-Zimińska A. Jagielska I. Kaźmierczak J. Noworodek – prenatalna ekspozycja na alkohol. Perinatologia, Neonatologia, Ginekologia 2013; 6: 40-43.
3.Hryniewicz D. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia; Warszawa 2007.
4.Laskowska B. Alkoholizm matki a jego destrukcyjny wpływ na dziecko. Studia nad Rodziną 1998; 2: 177-185.
5.Klecka M. Objawy i wczesne rozpoznanie FAS. http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4500-objawy-i-wczesnerozpoznanie-fas.
6.Szczupał B. Dziecko z FASD – problemy diagnostyczne oraz wybrane strategie i metody pracy. Rozprawy Społeczne 2013; 1: 79-87.
7.Liszcz K. Dziecko z FAS w domu i w szkole. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2011.
8.Klecka M. Fetal Alcohol Syndrome – Alkoholowy Zespół Płodowy. Poalkoholowe dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. Dziecko Krzywdzone 2004; 8: 46-55. 158.
9.Lewicka M. Płodowy zespół alkoholowy jako czynnik wykolejenia społecznego. W: M. Boczkowska, E. Tymoszuk, P. Zielińska (Red.) Wychowanie, profilaktyka, terapia. Szanse i zagrożenia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012: 215-225.
10.Liszcz K. Nadzieja w nas. Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym. Niebieska Linia.2006; 3http://www.niebieskalinia.pl/pismo/rocznik-2006/153-czasopismo/artykuly-nl/4586-nadzieja-w-nas-dzieci-z-alkoholowym-zespolem-plodowym.
11.Klimczak J. Fetal Alcohol Syndrom – czyli skutki oddziaływania alkoholu na płód. W: Banach M. (Red.) Alkoholowy zespół płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM; Kraków 2011: 147-155.
12.Klecka M. Janas Kozik M. Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2009.
13. Klecka M. FAScynujące dzieci. Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007.
14. Mrozowska M. Problemy diagnostyczne dzieci z FASD. W: Banach M. (Red.) Alkoholowy zespół płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011: 235-253.
15. Sarnacka B. Dzieci z FAS. W: Jarkiewicz K. (Red.) Oblicza pedagogii. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005: 173-185.

Drukuj