Jakość opieki medycznej w opinii chorych ze stomią jelitową

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1187

Jakość opieki medycznej w opinii chorych ze stomią jelitową

The quality of medical care in the opinion of patients with intestinal stoma

MONIKA RYCHLEWSKA, LEOKADIA REZMERSKA

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.008

Streszczenie:
Wstęp. Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń medycznych jest niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia celów ochrony zdrowia
i prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Jakość opieki wpływa nie tylko na zadowolenie i satysfakcję pacjenta ale również decyduje o poziomie zdrowia lub życia człowieka. Wykonanie stomii jelitowej zawsze jest dla pacjenta poważnym i bardzo obciążającym zabiegiem. Z tego powodu pacjenci oczekują profesjonalnej i wysokiej jakości opieki medycznej.
Cel. Celem pracy była ocena jakości opieki medycznej w opinii chorych ze stomią jelitową.
Materiał i metody. Badaniem objęto 60 osób, którzy były pacjentami Poradni Chirurgicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Badania wykonano w okresie od czerwca 2016 roku do marca 2017 roku. Badanymi osobami w większości były kobiety, a dominujący wiek osób badanych to 61-80 lat. Do badania wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badań była ankieta. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. Wyniki badań zostały poddane opracowaniu i analizie statystycznej a następnie przedstawione graficznie w tabelach i na wykresach wraz z ich opisem.
Wnioski. 1. Ocena poziomu opieki medycznej zależy istotnie od stanu cywilnego i wykształcenia osób ze stomią jelitową. 2. Ocena poziomu opieki medycznej zależy istotnie od korzystania przez chorych z pomocy psychologa oraz od zrozumiałości treści szkoleń realizowanych przez personel. 3. Ocena poziomu opieki medycznej zależy istotnie od przydatności wiedzy na temat stomii, szkolenia chorych w zakresie pielęgnacji stomii, zapoznania chorych ze sprzętem stomijnym, poinformowania chorych o refundacji kosztów sprzętu stomijnego.

Abstract:
Introduction. Ensuring high quality of medical service is an indispensable requirement to achieve medical care goals as well as appropriate functioning of medical care system. The care quality affects not only patients experience and satisfaction but also it is crucial for human life and health level. Carrying out intestinal stoma is always a very serious and burdensome surgery. For that reason patients expect professional and high quality medical care.
Aim. The purpose of this research was to evaluate the quality of medical care in the opinion of patients with intestinal stoma.
Material and methods. The research included 60 patients of Surgery Clinic of the Provincial Specialist Hospital in Wloclawek. The study was carried out between June 2016 and March 2017, the respondents being mostly women, whereas prevailing age ranged61-80 years. Diagnostic survey method was applied with survey as a research technique. The research tool consisted of the survey questionnaire prepared by the author.
Results. The results of the research were analyzed also statistically and then included in tables and graphs along with their description.
Conclusions. 1. The assessment of the level of medical care depends on the marital and education status of patients with stoma. 2. The assessment of the level of medical care depends largely on the use of the psychologist's help and on the comprehension of the content of the training provided by the staff. 3. The assessment of the level of medical care depends largely on the usefulness of the knowledge on stoma, stoma care training, patients’ familiarity with ostomy equipment, informing the patients about the cost of ostomy equipment.

Słowa kluczowe:
jakość opieki medycznej, chory, stomia jelitowa

Keywords:
medical care quality, patient, intestinal stoma

Pełny tekst:
PDF: 52-67

Bibliografia/Bibliography:
1.1. Szczepkowski M., Bielecki K., Stomia na przestrzeni wieków. Polski Przegląd Chirurgii. 1996;68:742-746.
2.Banaszkiewicz Z., Jarmocik P., Jawień A., Stomie jelitowe - przyczyny i zasady wyłonienia. Valetudinaria. Postępy Medycyny Klinicznej
i Wojskowej. 2004;9(2):106-109.
3.Wełnicki M., Leczenie raka jelita grubego - lepsze wrogiem dobrego. Służba Zdrowia. 2009;23(03):53.
4.Stachowiak M., Rak jelita grubego. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2007;11:36-37.
5.Fibak J. (red.), Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007;496-497.
6.Floch M., Gastroenterologia. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2010;357-359.
7.Głuszek S., Adaptacja chorego ze stomią do nowej sytuacji zdrowotnej. Proktologia. 2003;numer specjalny:37-41.
8.Podgórska-Kowalczyk D., Jakość życia chorego ze stomią. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2002;11:20.
9.Czajka H., Rusak B., Pielęgnacja chorego ze stomią. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2005;2:18-23.

Drukuj