Czynniki wpływające na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2029

Czynniki wpływające na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego

Factors affecting the improvement of professional qualifications of nurses in the course of postgraduate education

ALEKSANDRA JAGODZIŃSKA, LEOKADIA REZMERSKA

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.022

Streszczenie:
Wstęp. Intensywny rozwój kształcenia podyplomowego pielęgniarek nastąpił po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Powstała wówczas potrzeba dostosowania poziomu wykonywania praktyki zawodowej w dziedzinie pielęgniarstwa do standardów europejskich. Obecnie system kształcenia pielęgniarek w Polsce odbywa się na zasadzie systemu bolońskiego z możliwością wykorzystania szerokiej oferty w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Kształcenie podyplomowe daje dużą możliwość systematycznego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych pielęgniarek.
Cel. Celem badań była analiza czynników wpływających na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w toku kształcenia podyplomowego.
Materiał i metody. Badania wykonano wśród 71 osób będących studentami na kierunku pielęgniarstwo w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Badania przeprowadzono w styczniu 2017 roku. Badanymi osobami w zdecydowanej większości były kobiety, a dominujący wiek osób badanych to 36-50 lat. Dla wykonania badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. Wyniki badań zostały poddane opracowaniu i analizie statystycznej oraz przedstawione graficznie w tabelach i na wykresach wraz z ich opisem.
Wnioski. 1. Czynnikami wpływającymi na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w toku kształcenia podyplomowego są: chęć uzyskania wyższego wynagrodzenia, korzystniejsze warunki zatrudnienia, podjęcie pracy zawodowej za granicą. 2. Czynniki wpływające na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego nie zależą od stażu pracy osób badanych, od wykształcenia zawodowego oraz zajmowanego stanowiska w pracy osób badanych.

Abstract:
Introduction. Intensive development of postgraduate education of nurses took place after Poland's accession to the European Union. At that time, there was a need to adjust the level of professional practice in nursing to European standards. At present, the nurses' education system in Poland is based on the Bologna system with the possibility of using a wide range of professional training and development. Postgraduate education offers a great opportunity to systematically improve the qualifications and professional competences of nurses.
Aim. The aim of the research was to analyse factors affecting the improvement of professional qualifications of nurses in the course of postgraduate education.
Material and methods. The study comprised of 71 people, nursing students at the Kujawska Szkoła Wyższa in Włocławek. The study was carried out in January 2017. The majority of respondents were women, and the dominant age of the respondents was 36-50 years. In order to carry out the research, the method of a diagnostic survey was applied with the use of a self-created questionnaire.
Results. The research results were processed and analyzed statistically and presented graphically in tables and graphs along with their description.
Conclusions. 1. The factors affecting the improvement of professional qualifications of nurses in the course of postgraduate education are: willingness to obtain higher remuneration, more favorable employment conditions, continuing professional career abroad. 2. The factors affecting the improvement of professional qualifications of nurses in the course of postgraduate education depend on the seniority of the respondents, but they do not depend on professional education or the job position of the respondents.

Słowa kluczowe:
kwalifikacje zawodowe, pielęgniarka, kształcenie podyplomowe

Keywords:
professional qualifications, nurse, postgraduate education

Pełny tekst:
PDF 44-60

Bibliografia/Bibliography:
1.www.isejm.gov.pl 15.12.2016r.
2.Jarzynowski P., Piotrowska R., Książek J., System kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. GUM. 2010;230-245.
3.Bidzińska E., Sobczak M., Rakowska K., Motywy podwyższania wykształcenia przez pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Problemy Pielęgniarstwa. 2007;2-3:198-202.
4.Krupińska E., Kształcenie podyplomowe pielęgniarek. Wrocławski Uniwersytet Medyczny. 2010.
5.Błazucka U., Cieślak H., Systemy motywacyjne w pracy pielęgniarki. Pielęgniarstwo Polskie. 2015;3(57):283-287.

Drukuj