Współpraca zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z rozpoznaniem choroby Alzhaimera. Prezentacja przypadku

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1341

Współpraca zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z rozpoznaniem choroby Alzhaimera. Prezentacja przypadku.

Cooperation of the therapeutic team taking care of the patient with diagnosed Alzheimer’s disease. A case study.

JOANNA SOLARZ-BOGUSŁAWSKA

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.023

Streszczenie:
Wstęp. Według klasyfikacji ICD 10 przez otępienie rozumiemy zespół objawów psychopatologicznych spowodowany uszkodzeniem mózgu o charakterze przewlekłym lub postępującym, w którym zaburzone są wyższe czynności korowe tj. pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena. Poza osłabieniem funkcji poznawczych obserwujemy także wtórne zaburzenia nastroju, trudności interpersonalne oraz zmiany zachowania. Otępienie wpływa na podstawowe aktywności życiowe pacjenta i zmienia życie całej rodziny. Wraz z zaburzeniami pamięci dochodzi do zaburzeń funkcjonowania w zakresie mycia się, ubierania, jedzenia, dbania o czynności higieniczne i fizjologiczne [1].
Cel. Praca pokazuje specyfikę choroby Alzhaimera oraz zwraca uwagę na problemy jakie pojawiają się podczas leczenia chorego z otępieniem. Podkreśla ponadto konieczność zapewnienia pacjentowi kompleksowej opieki gdzie pacjent zajmuje centralne miejsce a podmiotami stają się lekarz i pielęgniarka.
Prezentacja przypadku. Opis przypadku dotyczy 68 letniej pacjentki chorującej na chorobę Alzhaimera. Praca porusza także podstawowe problemy z jakimi spotyka się personel podczas opieki nad chorym z otępieniem.
Dyskusja. Holistyczne podejście do leczenia choroby Alzhaimera uwzględniać powinno pomoc nie tylko samemu pacjentowi, ale także członkom jego rodziny. Na nich bowiem spoczywa ciężar opieki nad chorym i często niewspółpracującym rodzicem. Niezmiernie ważnym aspektem staje się wzajemna współpraca całego zespołu terapeutycznego skupiającego rodzinę, lekarzy, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych oraz psychologów.
Wnioski. Pacjent z chorobą Alzhaimera jest całkowicie zależny od osób sprawujących nad nim opiekę. Kompleksowa pomoc wpływa na jakość życia osób z rozpoznaniem otępienia, pomaga im w walce z przewlekłą i postępującą chorobą.

Abstract:
Introduction. According to ICD-10 classification system, dementia is a group of psychopathological symptoms caused by brain damage of a chronic or progressive nature. It is characterized by disturbance of higher cortical functions, that is, memory, thinking, orientation, understanding, counting, the ability to learn, language and assessment. Besides the weakening of cognitive functions, one also observes secondary mood disorders, interpersonal difficulties and behavioral changes. Dementia influences the patient’s basic activities of daily living and changes the life of their entire family. Memory disturbances entail functional disorders in the scope of washing oneself, dressing up, eating as well as hygienic activities and physiological functions.
Aim. The paper presents the specific nature of Alzheimer’s disease and highlights the problems emerging during the treatment of a person suffering from dementia. It also underlines the patient’s need for comprehensive care which puts them in the centre and where the physician and the nurse become the subjects.
Case study. The case study comprises a 68-year-old female patient suffering from Alzheimer’s disease. The paper touches upon the basic problems encountered by the nursing staff when taking care of a patient with dementia.
Discussion. A holistic approach to the treatment of Alzheimer’s disease should include providing assistance not only to the patient themselves, but also to their family members because they carry the burden of taking care over their sick relative, who is often unwilling to cooperate. It becomes extremely important for the entire therapeutic team to cooperate; that team includes the family, physicians, nurses, occupational therapists, social workers and psychologists.
Conclusions. A patient suffering from Alzheimer’s disease is completely dependent on the persons taking care of them. Comprehensive assistance affects the life quality of people with diagnosed dementia, helping them in their fight with the chronic, progressive disease.

Słowa kluczowe:
choroba Alzhaimera, kompleksowa opieka, lekarz, pielęgniarka, pacjent

Keywords:
Alzheimer’s disease, comprehensive care, physician, nurse, patient

Pełny tekst:
PDF 62-74

Bibliografia / Bibliography:
1.Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 . Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „ Vesalius”. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 2000.
2.Jakubowska A. Regres demograficzny i starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla regionalnych procesów innowacyjnych. Handel Wewnętrzny 2014;5(352):48-62.
3.Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J. Psychiatria. Psychiatria Kliniczna. Tom II. Elsevier Urban & Parner, Wrocław 2011:43-93.
4.Fejfer-Wirbał E, Gładczuk J, Marcinowicz L. Relacje lekarz-pielęgniarka w polskiej literaturze medycznej. Medycyna Rodzinna. 2013;(1):19-22.
5.Nieckarz R. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Alzhaimera. Puls Uczelni. 2015;(9):2.
6.Borzym A, Kijanowska-Haładyna B, Nestorowicz J, i in. Jak radzić sobie z otępieniem? 76 pytań opiekunów i odpowiedzi ekspertów. ITEM Publishing, Warszawa 2015.
7.Mace N.L, Rabins P.V. 36 godzin na dobę. Poradnik dla opiekunów osób z choroba Alzhaimera i innymi chorobami otępiennymi oraz zaburzeniami pamięci w późnym okresie życia. John Hopkins University Press MediPage, Warszawa 2005.
8.Ballard C, Corbett A. Agitation and aggression in people with Alzhaimer's disease. Curr. Opin. Psychiatry 2013;26(3):252-259.
9.Caselli R.J, Beach T.G, Yaari R, Reiman E.M. Alzhaimer's disease a century later. J.Clin. Psychiatry. 2006;67:1784-1800.
10.Markiewicz I, Heitzman J, Pilszyk A. Ubezwłasnowolnienie-instytucja wciąż potrzebna? Psychiatra 2014;11(4):203-210.

Drukuj