Aspekty doświadczania bólu w grupie pielęgniarek anestezjologicznych w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 779

Aspekty doświadczania bólu w grupie pielęgniarek anestezjologicznych w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych

The experience of pain in the group of nurse anaesthetists depending on selected socio-demographic variables

EWA SZCZECH, ANNA RASZKA, AGNIESZKA PIERNIKOWSKA, KLAUDIA DASZUTA

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.020

Streszczenie:
Wstęp. Dolegliwości bólowe towarzyszą człowiekowi na każdym etapie jego życia. Szacuje się, że w Polsce każdego roku z powodu bólu cierpi 34 miliony osób, z czego aż u 7 milionów odczuwane doznania bólowe mają charakter przewlekły. Na subiektywną ocenę dolegliwości bólowych ma wpływ min. postawa wobec bólu, wcześniejsze doznania bólowe, indywidualne cechy osobowości, stan emocjonalny, sytuacja życiowa.
Cel. Celem niniejszej pracy była analiza charakteru pojawiających się dolegliwości bólowych w grupie pielęgniarek anestezjologicznych w odniesieniu do wybranych zmiennych socjodemograficznych.
Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 70 pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława  Biegańskiego w  Grudziądzu. W procedurze badawczej wykorzystany został autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Wraz zaawansowaniem wieku oraz długością stażu pracy dolegliwości bólowe w badanej grupie pielęgniarek pojawiały się z większą częstotliwością (kilka razy w miesiącu). Ponadto wraz ze stażem pracy wzrastał także czas trwania dolegliwości bólowych, utrzymujących się przez kilka godzin.
Wnioski. Wiek i staż pracy istotnie wpływają na pojawianie się dolegliwości bólowych w grupie pielęgniarek anestezjologicznych.

Abstract:
Introduction. Pain is present and accompanies people at all stages of  life. The estimated number of people suffering from pain is 34 million yearly. 7 milion out of this number claim  the pain to be  chronic pain. Subjective pain assesment is influenced by attitude towards pain, previous experience with pain, personal features, emotional state and life situations.
Aim. The aim of the study was to analyse the nature of pain in the group of nurse anaesthetists in raltion to selected socio-demographic variables.
Material and methods. The study comprised 70 nurses from Specialist Hospital of dr Wladyslaw Bieganski in Grudziądz. The study  instrument was self -created survey questionnare. The results were subjected to statistical analysis.
Results. Pain occurs more often (a few times a month ) with advanced age and job tenure. Pain was experienced for loger periods of time with longer job tenure.
Conclusions. Age and job tenure significantly affect the occurrence of pain among  nurse anaesthetists.

Słowa kluczowe:
staż pracy, wiek, ból, pielęgniarka anestezjologiczna

Keywords:
job tenure, age, pain, nurse anaesthetists

Pełny tekst:
PDF 22-31

Bibliografia/Bibliography:
1.Kowalczuk K., Krajewska- Kułak E., Jankowiak B i wsp.: Zagrożenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy w środowisku pracy. Probl Hig Epidemiol 2008, 89 (2), 211-215.
2.Mielimąka M., Murzyn A.: Zastosowanie techniki hipnozy w terapii bólu. Psychoonkologia 2011, 1, 16-24.
3.Andruszkiewicz A., Wróbel B., Marzec A. i wsp.: Strategie radzenia sobie z bólem u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego. Probl Pielęg 2008, 16 (3), 237–240.
4.Bilski B., Sykutera L.: Uwarunkowania obciążeń układu ruchu i ich konsekwencje zdrowotne wśród pielęgniarek czterech poznańskich szpitali. Med Pr 2004, 55 (5), 411-416.
5.Baumgart M., Radzimińska A., Szpinda M. i wsp.: Dolegliwości bólowe kręgosłupa wśród personelu pielęgniarskiego. Journal of Education, Health and Sport 2015, 5 (9), 633- 643.
6.Pop T., Przysada G., Świder B.: Stopień niesprawności personelu medycznego mierzony kwestionariuszem Oswestry. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008, 2, 135-141.

Drukuj