Analiza wiedzy studentów PWSZ we Włocławku na temat udzielania pierwszej pomocy

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1093

Analiza wiedzy studentów PWSZ we Włocławku na temat udzielania pierwszej pomocy

Analysis of the knowledge of PWSZ students in Włocławek about providing first pre – medical help

MAGDALENA ZAWIDZKA, BEATA HAOR, KLAUDIA DASZUTA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.013

ISSN:2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Pierwsza pomoc to proste czynności wykonywane natychmiast przez pierwszych świadków zdarzenia w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, zanim przybędą wykwalifikowane służby ratownicze. Do udzielania pierwszej pomocy zobligowany jest każdy obywatel.
Cel. Celem badań była analiza wiedzy studentów PWSZ we Włocławku na temat udzielania pierwszej pomocy
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 183 studentów PWSZ we Włocławku. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Studenci dysponują zróżnicowaną wiedzą na temat aspektów udzielania pierwszej pomocy. Większość ankietowanych potwierdziło, że każdy obywatel ma obowiązek podejmować działania służące udzielaniu pomocy. Niemniej jednak znaczny odsetek badanych nie podjąłby takich czynności.
Wnioski. Studenci prezentują umiarkowany poziom wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Niezbędne są systematyczne działania edukacyjne w zakresie ich przygotowania do świadomego, odpowiedzialnego udziału w ratowaniu życia drugiego człowieka.

Abstract:
Introduction. First aid is simply activities taken immediately by the first witnesses of the event in the situation of a sudden threat to health and human life before the arrival of qualified emergency services. Every citizen is obliged to provide first aid.
The aim. The aim of the research was to analyze the knowledge about first aid of PWSZ students in Włocławek.
Material and methods. The research was conducted among 185 students of PWSZ in Włocławek. The method of diagnostic survey, questionnaire and author’s questionnaire were used.
Results. Students have moderate knowledge about the aspects of first aid. Most of the respondents confirmed that every citizen is obliged to take actions to provide help. Nevertheless, a significant percentage of respondents would not undertake such activities.
Conclusions. Students present a moderate level of knowledge in the field of first aid. Systematic educational activities are necessary in the field of their preparation for conscious, responsible participation in saving lives of other people.

Słowa kluczowe:
pierwsza pomoc, wiedza, BLS

Keywords:
First aid, knowledge, BLS

Pełny tekst:
PDF – 9-26

Bibliografia / Bibliography:
Bibliografia/Bibliography:
1.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019 poz.993)
2.Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. ( Dz.U. z 2006r. Nr 191,poz 1410).
3.https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwsza-pomoc (dostęp 16.07.2019).
4.Kodeks Karny ( Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póżn. zm.)
5.Gucwa J., Ostrowski M. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe. Medycyna Praktyczna, Kraków 2018;41–43.
6.Olejniczak D., Miciuk D., Religioni U. Ocena stanu wiedzy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Piel. Zdr. Publ. 2013;3,2:101–110.
7.Blichniarz M., Biernacka B. Poziom wiedzy społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Aspekty zdrowia i choroby. 2016;I,2:39–49.
8.Wojczyk A. Stan wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Puls Uczelni. 2015;9,2:7–11.
9.Czyż R., Kwiatoń M., Górniak I. Ocena poziomu wiedzy studentów wybranych polskich uczelni wyższych na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej w stanach nagłych. Juranal of Education, Health and Sport.2016,6(7):399–410.

Drukuj