Aksjologiczne azymuty przestępców w procesie probacji

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 957

Aksjologiczne azymuty przestępców w procesie probacji

Axiological azimuths of criminals in a process of probation

KAROLINA GOEDE

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.015

Streszczenie:
Skazanie człowieka prawomocnym wyrokiem może świadczyć, że hierarchia wartości determinująca życiową postawę przestępcy, w tym szczególnie postawę wobec poszanowania prawa, została zachwiana. Głównym celem poddania skazanego probacji jest pomoc w poznaniu, rozumieniu/redefiniowaniu treści i podjęciu urzeczywistnienia wartości akceptowanych przez społeczeństwo oraz dających szansę życia zgodnego z prawem. Desygnowanymi do aksjologicznego wpływu na postawę osób objętych dozorem są społeczni kuratorzy sądowi. Jako przedstawiciele społeczności lokalnej z jednej strony są nośnikiem wartości, zasad i norm moralnych i społecznych, z drugiej zaś, są to osoby legitymujące się atrybutami istotnymi z perspektywy aksjologicznej, tj. kompetencjami moralnymi oraz silną motywacją do działalności prospołecznej. Na podstawie badań przeprowadzonych na Uniwersytecie UKW w Bydgoszczy starano się wyłonić wartości, ukazując ich sens i znaczenie, które dla osób skazanych stanowią aksjologiczne azymuty w ich readaptacji do życia zgodnego z normami społecznymi i prawnymi, uwzględniając determinanty wpływające na kształt hierarchii wartości osób skazanych w postaci metodycznej pracy społecznych kuratorów sądowych oraz obowiązków probacyjnych.

Abstract:
Skazanie człowieka prawomocnym wyrokiem może świadczyć, że hierarchia wartości determinująca życiową postawę przestępcy, w tym szczególnie postawę wobec poszanowania prawa, została zachwiana. Głównym celem poddania skazanego probacji jest pomoc w poznaniu, rozumieniu/redefiniowaniu treści i podjęciu urzeczywistnienia wartości akceptowanych przez społeczeństwo oraz dających szansę życia zgodnego z prawem. Desygnowanymi do aksjologicznego wpływu na postawę osób objętych dozorem są społeczni kuratorzy sądowi. Jako przedstawiciele społeczności lokalnej z jednej strony są nośnikiem wartości, zasad i norm moralnych i społecznych, z drugiej zaś, są to osoby legitymujące się atrybutami istotnymi z perspektywy aksjologicznej, tj. kompetencjami moralnymi oraz silną motywacją do działalności prospołecznej. Na podstawie badań przeprowadzonych na Uniwersytecie UKW w Bydgoszczy starano się wyłonić wartości, ukazując ich sens i znaczenie, które dla osób skazanych stanowią aksjologiczne azymuty w ich readaptacji do życia zgodnego z normami społecznymi i prawnymi, uwzględniając determinanty wpływające na kształt hierarchii wartości osób skazanych w postaci metodycznej pracy społecznych kuratorów sądowych oraz obowiązków probacyjnych.

Słowa kluczowe:
aksjologia, probacja, przestępca, społeczny kurator sądowy, dozór

Keywords:
axiology, probation, offenders, social probation officers, community

 

Pełny tekst:
PDF – 51-70

Bibliografia:
Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
Bernasiewicz M., Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju, [w:] A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.), Terapia w resocjalizacji, część 1 ujęcie teoretyczne, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
Mastalski J, Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania, Czasopismo „Chowanna” 2008, nr 1.
Ostrowska K., Aksjologiczno-moralny aspekt kurateli sądowej, Materiały z I Kongresu Kuratorskiego „Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce, Historia – Teraźniejszość – Przyszłość”, Ustka 2007 roku.
Ostrowska U., Aksjologiczne podstawy wychowania, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podstawy nauki o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
Ostrowska U., Pomoc i wsparcie z perspektywy aksjologicznej, (w druku).
Pytka L., Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej, w: A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.), Terapia w resocjalizacji, część 1 ujęcie teoretyczne, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
Suchodolski B. Świat człowieka a wychowanie, Wyd. „Książka i Wiedza”, Warszawa 1967.
Urban B., Kognitywno-interakcyjne podstawy współczesnej resocjalizacji, w: M. Konopczyński, B. M. Nowak (red.), Resocjalizacja ciągłość i zmiana, Wyd. „Pedagogium” Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Warszawa 2008.
Waligóra B. Warunki i instrumenty resocjalizacji osób pozbawionych wolności, [w:] S. Walczak (red.), Spory wokół reformy więziennictwa, Wyd. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 1985.
„Kuratorska służba sądowa w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2016 roku”, Opracowanie Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów Krajowej Rady Kuratorów Sądowych, Warszawa 2017.

Drukuj