Zastosowanie modelu SIPOC i macierzy RACI w analizie biznesowej operatora logistycznego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 894

Zastosowanie modelu SIPOC i macierzy RACI w analizie biznesowej operatora logistycznego

Application of the SIPOC model and the RACI matrix in the logistic operator's business analysis

KONRAD MICHALSKI

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.028

Streszczenie:
Głównym celem artykułu jest przedstawienie sposobu podejścia do analizy biznesowej organizacji z wykorzystaniem modelu SIPOC i macierzy RACI. Cele szczegółowe obejmują przedstawienie istoty i celów analizy biznesowej oraz założeń prezentowanego modelu i macierzy, mogących służyć nie tylko do opisu procesów, ale także do analizy wartości kreowanej przez poszczególne zadania z perspektywy całego procesu biznesowego. Prezentowane podejście przedstawiono w oparciu o przypadek operatora logistycznego planującego wdrożenie kompleksowego wsparcia IT dla logistyki.

Abstract:
The main goal of this article is to present the approach to the organization business analysis made with the use of the SIPOC model and the RACI matrix. The detailed objectives include presentation of the essence and goals of business analysis and the assumptions of the presented model and matrix that can be applied not only to describe processes but also to analyse the value created by individual tasks from the perspective of the entire business process. The discussed approach is based on the case of a logistics operator planning to comprehensive IT support for logistics.

Słowa kluczowe:
analiza biznesowa, proces biznesowy, model SIPOC, macierz RACI, operator logistyczny

Keywords:
business process, business process, SIPOC model, RACI matrix, logistic operator

Pełny tekst:
PDF – 102-119

Bibliografia:
1.Chaberek M., Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wyd. UG, Gdańsk 2001.
2.Drejewicz Sz., Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Wyd. Helion, Gliwice 2017.
3.Davenport T.H., Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston 1993.
4.Dobrowolska A., Podejście procesowe w organizacjach zarządzanych przez jakość, Wyd. Poltext, Warszawa 2017.
5.Dyczkowska J., Projektowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym – przesłanki, „Logistyka” 2014, nr 4.
6.Gabryelczyk R., ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
7.Gawin B., Marcinkowski B., Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Wyd. Helion, Gliwice 2013.
8.Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, Wyd. PWE, Warszawa 2012.
9.Hammer M., Champy J., Reeingeering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, Warszawa 1996.
10.Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
111.Szymonik A., Informatyka dla potrzeb logistyka(i), Wyd. Difin, Warszawa 2015.
12.Żeliński J., Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji, Wyd. Helion, Gliwice 2017.
Zasoby internetowe:
1.http://adaptivesag.com/pl/7-architektura-biznesowa-i-korporacyjna.html [dostęp: 13-12-2017].
2.http://www.racichart.org [dostęp: 14-12-2017].
3.https://4squareviews.com/2012/11/28/six-sigma-green-belt-define-phase-sipoc-model/ [dostęp: 13-12-2017].

Drukuj