Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wybrane zagadnienia

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 868

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – wybrane zagadnienia

The State Land Surveying and Cartographic Resource Management Fund – selected issues

KAROL BARANOWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.027

Streszczenie:
Niniejsze opracowanie dotyczy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wskazana została konstrukcja prawna, jaką charakteryzuje się fundusz oraz jego rola w systemie finansowym państwa. Poddano również analizie wykonywane przez niego zadania, ich ewolucję i zmiany na przestrzeni lat. Opracowanie wskazuje katalog przychodów funduszu, jego kosztów oraz środków przeznaczanych na realizację zadań funduszu w oznaczonych latach na podstawie uchwał budżetowych. Ostateczna konkluzja sprowadza się do podważenia roli funkcjonowania funduszu, jak i możliwości realizowania powierzonych zadań.

Abstract:
The study concerns the State Land Surveying and Cartographic Resource Management Fund and discusses the legal structure of the fund and its role in the financial system of the state. Additionally, its tasks, their evolution and changes over the years are ana¬lysed. The article presents a catalogue of the fund's revenues, expenditures and re-sources allocated for the implementation of the fund's tasks in the specified years under budget resolutions. The final conclusion undermines the role of the fund as well as its ability to carry out the tasks that it was entrusted to perform.

Słowa kluczowe:
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, fundusz celowy, zmiany legislacyjne, zadania funduszu

Keywords:
State Land Surveying and Cartographic Resource Management Fund, spe¬cial fund, legislative changes, tasks of the Fund

Pełny tekst:
PDF – 78-101

Bibliografia:
1.Bożek W., Mańczyk P., [w:] Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
2.Brzeziński B., Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Wyd. TNOiK, Toruń 2017.
3.Malinowska-Misiąg E., [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.
4.Malinowska-Misiąg E., [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych, Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Wydanie 3, 2019, Legalis [dostęp: 01-04-2019].
5.Maśniak D., [w:] A. Drwiłło (red.), Podstawy Finansów i Prawa Finansowego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
6.Mikos-Sitek A., [w:] A. Nowak-Far (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
7.Potrapeluk W., [w:] T. Myśliński (red.), Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018, stan prawny na 1 lutego 2018, LEX [dostęp 01.04.2019].
8.Rutkowska-Tomaszewska E., [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Wyd. Warszawa 2013.
9.Tyniewicki M., [w:] E. Ruśkowski, J. M. Salachn (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą, Wyd. ODDK, Gdańsk 2010.
10.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
11.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989 r., nr 30, poz. 163 ze zm.).
12.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1241 ze zm.).
13.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.).
14.Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Druk nr 2364 Sejmu RP VI kadencji.
15.Uzasadnienie projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Druk nr 1182 Sejmu RP VI kadencji.
16.Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów – Druk nr 806 Sejmu RP VI kadencji.

Drukuj