Centrum Handlowe w strukturze miasta - "miasto w mieście" czy "wyspa handlowa"? Analiza na przykładzie funkcji centrów handlowych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3073

Centrum handlowe w strukturze miasta – „miasto w mieście” czy „wyspa handlowa”? Analiza na przykładzie funkcji centrów handlowych

Shopping mall in the city structure – „town under one roof” or „shopping island”? An analysis based on functions of the shopping center

ANNA PASEK

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.024

Streszczenie:
Zamierzeniem artykułu jest przedstawienie głównego celu współczesnej ludzkości, jakim jest jedność cywilizacji światowej. Autor tekstu wyjaśnia pojęcie cywilizacji światowej, określa środki niezbędne do osiągnięcia wspomnianej jedności i przedstawia jej efekty. Jednym z opisanych środków niezbędnych do osiągnięcia jedności cywilizacji światowej jest rekonstrukcja programów edukacyjnych, a także postaw współczesnych społeczeństw wobec ludzkości całego świata. Dlatego autor wyjaśnia główne założenia rekonstrukcji społecznej i przedstawia edukację nie tylko jako środek, ale także jako cel głębokiej rekonstrukcji.

Abstract:
The aim of the article is to present the primary goal of the modern humanity, that is the unity of the world civilization. The author of the text explains the term of world civilization, defines the means that are necessary to achieve the aforementioned unity and displays its results. One of the described means necessary to achieve the unity of the world civilization is reconstruction of the educational programs and also of the attitudes of the contemporary societies towards the humankind of the whole world. That is why the author explains the main assumptions of the social reconstruction and presents education not only as a means, but also as the aim of profound reconstruction.

Słowa kluczowe:
centrum handlowe, „miasto w mieście”, „wyspa handlowa”, handel

Keywords:
shopping center, „town under one roof”, „shopping island”, trade

Pełny tekst:
PDF – 10-30

Bibliografia:
1.Augé M, Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wyd. PWN, Warszawa 2010.
2.Backes N., Reading the shopping mallcity, „The Journal of Popular Culture” 1997, no 31(3), ss. 1–17, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.11 11/j.0022-3840.1997.3103_1.x [dostęp: 20-01-2018].
3.Bajdak A. (red.) Internet w marketingu, Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2003.
4.Balicki A., Analiza rynku, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2002.
5.Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wyd. Sic, Warszawa 2006.
6.Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wyd. Literackie, Kraków 2006.
7.Benjamin M., China’s mall glut reflects an unbalanced economy, nytimes.com, https://www.nytimes.com/2007/04/17/business/worldbusiness/17iht-mall.4.5321060.html?_r=0 [dostęp: 23-01-2019]
8.Czerwiński S., Centra handlowe – główne problemy badawcze, „Studia Miejskie” 2012, t. 8, Uniwersytet Opolski, ss. 171–188.
9.Dietl J., Handel we współczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia, Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1991.
10.Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wyd. PWN, Warszawa–Łódź 2001.
11.Domański T., Strategie rozwoju handlu, Wyd. PWE, Warszawa 2005.
12.Dz.U. 2007 nr 127 poz. 880, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails. xsp?id=WDU20071270880 [dostęp: 28-12-2017].
13.Eager B., Marketing internetowy dla żółtodziobów. czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
14.Eurostat, Sprzedaż detaliczna na jednolitym rynku europejskim, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 1993.
15.Gołębiewska M., Aleja Bielany. Budowa największego centrum handlowego w Polsce na finiszu, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,1893 4888,najwieksze-centrum-handlowe-w-polsce-na-finiszu-foto-wideo.html? disableRedirects=true [dostęp: 23-01-2019].
16.Górecki R., Centra handlowe czeka stagnacja?, http://www.gb.pl/centra-handlowe-czeka-stagnacja-pnews-788.html [dostęp: 19-04-2017].
17.Kächler G., Hollywood goes Stadt oder: Der Verkauf des Öffentlichen, [w:] W. Brune, R. Junker, H. Pump-Uhlmann (red.) Angriff auf die City, Droste Sachbuch, Dűsseldorf 2006.
18.Kaczmarek T., Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce, [w:] E. Klima (red.) Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
19.Kaczmarek T., Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Wyd. Naukowe, Poznań 2010.
20.Kargon R. H., Molella A. P., Invented Eden. Techno-Cities of the twentieth century, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2008.
21.Knap R. (red.) PRCH Retail Research Forum, Raport II poł 2015, PRCH, Warszawa 2015, http://prch.org.pl/pl/baza-wiedzy/24-retail-research-forum/16-raport-prch-rrf-ii-pol-2015 [dostęp: 19-04-2017].
22.Knap R., Rynek Centrów handlowych w Polsce, Polska Rada Centrów Handlowych, Poznań 2013, http://ue.poznan.pl/www/data/upload/image/zo/ Knap2.pdf [dostęp: 28-12-2018].
23.Kochaniec A., Rola centrów handlowych w kreowaniu wizerunku miast, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.) Kreowanie wizerunku miast, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Warszawie, Warszawa 2011.
24.Lange A., Malls and the future of American retail, Bad customer experience is out of fashion, not bricks and mortar, https://www.curbed.com/2018/2/ 15/17014230/malls-califonia-america-renzo-piano-victor-gruen [dostęp: 19-04-2019].
25.Makowiecki G., Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Wyd. Trio, Warszawa 2003.
26.Mall, Glossary of statistical terms, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp? ID=6255 [dostęp: 15-11-2019].
27.Mrowiec M., Kraków. Centrum przy Bora-Komorowskiego będzie jeszcze większe. Już za trzy lata, https://dziennikpolski24.pl/krakow-centrum-przy-borakomorowskiego-bedzie-jeszcze-wieksze-juz-za-trzy-lata/ar/136211 98 [dostęp: 21-01-2019].
28.Murray A., Minevich M., Abdoullaev A., The future of the future. Being smart about smart cities, „Searcher” 2011, t. 19, z. 8, Special Section.
29.Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wyd. Zysk i spółka, Poznań 1997.
30.Niemczyk A., Turystyka zakupowa – istota uwarunkowania jej rozwoju, „Handel wewnętrzny” 2015, nr 3(356), ss. 174–184.
31.Paczka nie ma wpływu na unijną gospodarkę, http://archiwum.rozathun.pl/ paczka-ma-wplyw-na-unijna-gospodarke [dostęp: 05.03.2014].
32.Pepliński B., Agrobiznes. Podstawy ekonomiki, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009.
33.Polska Rada Centrów Handlowych, http://prch.org.pl/pl, [dostęp: 15-01-2019].
34.Radziszewska J., Tożsamość miasta w kontekście przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych we współczesnej Polsce. Przypadek Kielc, [w:] „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 3(15), ss. 125–146.
35.Raport Społeczno-ekonomiczne znaczenie rozwoju nowoczesnych nieruchomości handlowych w Polsce, Polska Rada Centrów Handlowych, Wyd. EYGM Limited, Warszawa 2018.
36.Ritzer G. Magiczny świat konsumpcji, Wyd. MUZA, Warszawa 2001.
37.Rivas C.M., Salvadoran Imaginaries. Mediated Identities and Cultures of Consumption, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, London, 2014.
38.Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, Wyd. PWE, Warszawa 2012.
39.Słownik w Deadmall.com, http://deadmalls.com/dictionary.html [dostęp 19-04-2017].
40.Space Island Group, Working for a future today, https://www.spaceisland group.com/home.html [dostęp: 19-04-2019].
41.Stec A., Sarzyński K., Centra handlowe a gospodarka miasta na przykładzie Krakowa, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2017, nr 6 (90), ss. 214–229.
42.Thorpe A.M., The commercial space station, Author House, Bloomington 2007.
43.Thun R., Niższa cena przesyłek w zakupach online, https://rozathun.pl/pl/ak tualnosc/nizsza-cena-przesylek-w-zakupach-online,94.html [dostęp: 05- 03-2016].
44.Trip advisorTraveller Rating, https://www.visitdubai.com/en/pois/dubai-fe stival-city-mall [dostęp: 20-01-2019].
45.Twardzik M., Centrum handlowe w procesie kształtowania miasta (przykład Katowic), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 334, ss. 98–107.
46.Twardzik M., Heffner K., Miasto w mieście – V generacja galerii handlowych w przestrzeni polskich miast, „Marketing i Rynek” 2015, nr 8, ss. 185–195.
47.Twardzik M., Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast województwa śląskiego, „Studia Miejskie” 2014, tom 16, ss. 129–145.
48.Vinod R., Dubai Festival City, https://www.guide2dubai.com/living/shopping/ dubai-festival-city [dostęp 20-01-2019].
49.Wilk W., Miejsce miast w sieciach handlowych – przykład Polski, „Prace i Stu¬dia Geograficzne” 2005, t. 35, ss.129–153.

Drukuj