Opieka pielęgniarska nad pacjentką w przebiegu choroby Alzheimera z wykorzystaniem ICNP®

  • Kategoria: 2-uncategorised
  • Odsłony: 48620

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD PACJENTKĄ W PRZEBIEGU CHOROBY ALZHEIMERA Z WYKORZYSTANIEM ICNP®

Nursing care for a patient in the Alzheimer's disease course with the use of ICNP®

KAROLINA KRAJEWSKA

ISSN: 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.017

Streszczenie:
Wstęp. Choroba Alzheimera (AD – Alzheimer Disease) to nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna. Głównym jej objawem jest znaczne pogorszenie się pa-mięci. Wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo zachorowania na nią. Czynnikami ryzyka rozwoju choroby Alzheimera jest przede wszystkim: cukrzyca, płeć żeńska, nadciśnienie tętniczego oraz brak aktywności fizycznej. Szacuje się, że w Polsce choroba Alzheimera dotyka około 200 tysięcy osób. Według danych statystycznych 60% wszystkich postaci otępienia to AD.
Cel pracy. Celem pracy jest ukazanie czynności, jakie powinna wykonać pielęgniarka opiekując się pacjentką ze stwierdzoną chorobą Alzheimera.
Prezentacja przypadku. Pacjentka, lat 75, przyjęta do oddziału internistycznego, Ma problemy z komunikowaniem się, przełykaniem treści pokarmowej oraz zaburzenia orientacji przestrzennej. Wymaga stałej asysty w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Uskarża się na nietrzymanie moczu oraz stolca.
Wnioski. Dzięki holistycznemu podejściu do pacjentki możliwe jest zapewnienie jej odpowiedniej opieki oraz poprawa jakości życia pacjentki i jej rodziny.

Summary:
Introduction. Alzheimer's disease (AD – Alzheimer Disease) is an incurable neurodegenerative disease. The main source of memory discomfort is destruc-tion. With age, irresistibly falling ill with it. Risk factors for the development of Alzheimer's disease are primarily: diabetes, female gender, hypertension and the lack of a control field. It is estimated that in Poland Alzheimer's disease affects about 200,000 people. According to statistics, 60% of all forms of de-mentia are AD.
Aim of the study. The aim of the study is to present the activities that should be performed by a nurse caring for a patient with diagnosed Alzheimer's dis-ease.
Case study. A 75-year-old patient admitted to the internal medicine ward, she has communication, content swallowing and spatial orientation disorders. It requires constant assistance in the performance of everyday activities. He complains of urinary and faecal incontinence.
Conclusion. Thanks to the holistic approach to the patient, it is possible to ensure her correctness and the approach of the patient and her family.

Słowa kluczowe:
choroba Alzheimera, proces pielęgnowania, ICNP®

Keywords:
Alzheimer's disease, nursing process, ICNP®

Pełny tekst:
PDF 97-115

Bibliografia/Bibliography:
1. Prusiński A. Neurologia praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015:300–302.
2. Waliś R. Sposób na Alzheimera. Wydawnictwo Albatros. Warszawa 2018: 10–28.
3. Leszek J. Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2011;25–26:77–78.
4. Nieckarz R.: Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Alzheimera. Opisy przypadku. Puls Uczelni. 2015,(9)2:19–23.
5. Gaweł M., Potulska-Chromik A. Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona. Postępy Nauk Medycznych. 2015;7:468–476.
6. Jaracz K. Pielęgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015:286–289.
7. Kózka M., Płaszewska-Żywko Lucyna. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2019:15–331.
8. Snarska K., Kwitek A. Problemy pielęgnacyjne chorych z chorobą Alzheimera. [w:] Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K.(red.) Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa. Monografia. Białystok 2016:23–48.
9. Długosz-Mazur E., Bojar I., Gustaw K. Niefarmakologiczne metody postępowania u chorych z otępieniem. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2013;19(4):459–460.
10. Klimkowicz-Mrowiec A. Choroba Alzheimera. Medycyna Praktyczna.
11. https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/151134,choroba-alzheimera (dostęp: 18.03.2020 r.).
12. Górna K., Jaracz K., Rybakowski F. Pielęgniarstwo psychiatryczne. Pod-ręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012:419–430.

Drukuj