Nawyki żywieniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2

  • Kategoria: 2-uncategorised
  • Odsłony: 36841

NAWYKI ŻYWIENIOWE U PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 2

Eating habits in patients with type 2 diabetes

ANNA ANTCZAK-KOMOTERSKA, MALWINA GOŁĘBIEWSKA

ISSN: 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.013

Streszczenie:
Wstęp. Cukrzyca jest przewlekłym schorzeniem, którego przyczyną jest zabu-rzenie wydzielana insuliny. Dieta jest bardzo istotnym elementem terapii cu-krzycy. Warunkuje ona utrzymanie właściwego stężenia glukozy i tłuszczów (lipidów) we krwi oraz optymalne wartości ciśnienia tętniczego. Dobrze do-brana dieta zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy, jak również redukuje ryzyko chorób naczyniowych. Właściwy model żywienia odgrywa także ważną rolę w prewencji i leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy (mi-kroangiopatii, retinopatii i nefropatii cukrzycowej.
Cel. Celem niniejszej pracy byłą ocena wpływu nawyków żywieniowych na pacjentów z cukrzycą typu 2.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Technikami badawczymi, jakimi posłużono się dla potrzeb procesu badawcze-go były: ankietowanie oraz technika skali szacunkowej. Narzędziem, które zostało użyte w badaniu był autorskim kwestionariusz ankiety własnej.
Wyniki. Wyniki badań przedstawiają, że pacjentki posiadają dobre i złe nawyki żywieniowe. Pozytywne zachowania dotyczą liczby posiłków i sposobu przy-rządzania potraw. Najwięcej kobiet wskazało, że w ciągu dnia spożywa 4-5 posiłków – 39,0%. Do negatywnych zaliczymy podjadanie między posiłkami (najwięcej kobiet wskazało, że czasami dojada między posiłkami – 58,0%, najmniej że nie – 8,0%), wysoką konsumpcję słodyczy (najwięcej kobiet wska-zało, że słodycze spożywa kilka razy dziennie – 23,0%, najmniej wskazało, że 3-4 razy na tydzień – 13,0%), oraz mniejszą częstotliwość wybierania ryb w porównaniu z kobietami zdrowymi.
Wnioski. Okazuje się, że poziom wiedzy na temat pozytywnych nawyków żywieniowych jest na średnim poziomie. Celem działań prewencyjnych zatem jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest prawidłowa dieta, ilość przyjmowanych posiłków i sposób ich przyrządzania.

Summary:
Admission. Diabetes mellitus is a chronic disease caused by a disturbance in insulin secretion. Diet is a very important element in the treatment of diabetes. It is a prerequisite for maintaining the proper concentration of glucose and fats (lipids) in the blood and optimal blood pressure. A well-chosen diet reduces the risk of diabetes complications and reduces the risk of vascular diseases. An appropriate nutrition model also plays an important role in the prevention and treatment of chronic diabetes complications (microangiopathy, retinopathy and diabetic nephropathy).
Aim. The aim of this study was to evaluate the influence of eating habits on patients with type 2 diabetes.
Material and methods. The paper uses the method of a diagnostic survey. The research techniques that were used for the purposes of the research process were: surveying and estimation scale technique. The tool that was used in the study was the proprietary questionnaire of the self-survey.
Results. The research results show that the patients have good and bad eating habits. Positive behaviors relate to the number of meals and the way of cook-ing. Most women indicated that they eat 4-5 meals a day – 39,0%. The negative ones include snacking between meals (most women indicated that they some-times eat between meals – 58,0%, the least that not – 8,0%), high consumption of sweets (most women indicated that they eat sweets several times a day – 23,0%, the least indicated that 3-4 times a week – 13,0%), and lower frequency of selecting fish compared to healthy women.
Conclusions. It turns out that the level of knowledge about positive eating hab-its is average. Therefore, the aim of preventive actions is to make the public aware of the importance of a proper diet, the number of meals taken and the way of their preparation.

Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 2, dieta, nawyki żywieniowe

Keywords:
type 2 diabetes, diet, eating habits

Pełny tekst:
PDF 7-23

Bibliografia/Bibliography:
1. Tokarski Z., Denys A. Zagrożenia zdrowia Publicznego. Wydawnictwo: Wolters Kluwer. Warszawa 2018:42–54.
2. Hołyńska A., Kucharska A., Sińska B., Panczyk M. Poziom wiedzy żywie-niowej a sposób żywienia chorych na cukrzycę leczonych insuliną. XXXIX 2015:292.
3. Juzwiszyn J., Szmit A., Golemo K., Chabowski M., Milan M., Janczak D. Za-chowania zdrowotne chorych na cukrzycę typu 2. 2016:233–239.
4. Pączek L., Mucha K. Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielę-gniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa: 2006.
5. Delamater A. Zwiększenie świadomości udziału pacjenta w procesie lecze-nia. Diabetologia po dyplomie 2006;3:35–40.
6. Kokoszka A. Krótka metoda oceny radzenia sobie z chorobą: wersja dla mężczyzn i kobiet. Diabetologia Praktyczna 2008;9:1–11.
7. Czech A. Dążenie do opartej na dowodach personalizacji leczenia cukrzycy- konieczność nowego ujęcia roli standardów i algorytmów terapeutycz-nych. Medycyna metaboliczna 2010;14:9–12.
8. Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. IŻŻ. War-szawa 2012.
9. Suliga E. Zachowania zdrowotne związane z żywieniem osób dorosłych i starszych. Hygeia Public Health 2010:296–300.
10. Śmidowicz A., Reguła J. Analiza zachowań żywieniowych predysponują-cych do rozwoju chorób żywieniowozależnych u osób po 40. roku życia. Forum zaburzeń metabolicznych 2016;7,1:44–50.
11. Piejko L., Nawrat-Szołtysik A., Kopeć D., Broncel-Czekaj D., Nowak Z. Ja-kość diety i wybrane zachowania zdrowotne dorosłych chorych na cu-krzyce typu 2. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2018;9,1:36–44.
12. Biernat J. Żywność, żywienie, zdrowie. Wyd. ASTRUM. Wrocław 2001.
13. Bulzacka M., Mikulska A. Styl życia chorych na cukrzyce typu 2 w wieku 50-55 lat a zapotrzebowanie na edukacje zdrowotną. Ann. Univ. Mariae Cu-rie-Skłodowska 2007;306–316.
14. Mędrela-Kuder E. Prawidłowa dieta w cukrzycy typu II jako forma rehabili-tacji chorych. 2011;62,2:219–223.
15. Kuryłek B., Jakubowska I., Górska M. Wpływ sposobu leczenia na jakość życia chorych z cukrzycą typu 2. Medycyna Metaboliczna 2012;16:25–27.

Drukuj