Wiedza mieszkańców gminy Lipno na temat raka jelita grubego

  • Kategoria: 2-uncategorised
  • Odsłony: 54952

Wiedza mieszkańców gminy Lipno na temat raka jelita grubego

Knowledge of the inhabitants of the Lipno commune about colorectal cancer

MARIOLA RYBKA (a), AGNIESZKA STRUŻYŃSKA (b)

(a) Państwa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Szpital Lipno Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
(b) WIMED Poradnia Lekarza POZ w Lipnie

ISSN: 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.019

Streszczenie:

Wstęp. Rak jelita grubego należy do najczęściej występujących nowotworów przewodu pokarmowego niezależnie od płci. Najczęściej dotyczy obszaru odbytnicy. W Polsce dynamika zachorowań jest znacznie większa niż Europie. Obserwuję się wzrostową tendencję zachorowalności i umieralności wśród populacji na raka jelita grubego.
Cel. Celem badań było poznanie poziomu wiedzy mieszkańców gminy Lipno na temat raka jelita grubego oraz zakresu nawyków zdrowotnych
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 100 respondentów z terenu gminy i miasta Lipna. Respondenci byli zróżnicowani pod względem wieku, płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Do oceny zastosowano kwestionariusz ankiety konstrukcji własnej oraz kwestionariusz IZZ.
Wyniki. Grupę badanych stanowiło 100 osób w tym 53% stanowiły kobiety natomiast mężczyźni 47 % , średni wiek respondentów wynosił 44,6 lat. Średnia punktowa poziomu wiedzy badanych wyniosła – 5,82 punktu. Wynik wskazuje na niski poziom wiedzy.
Wnioski. Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowany poziom wiedzy respondentów oraz różne zachowania zdrowotne. Grupę badanych cechował niski poziom wiedzy na temat profilaktyki raka jelita grubego.

Abstract:
Introduction. Colorectal cancer is one of the most common cancers of the gastrointestinal tract, regardless of gender. Most often it affects the rectal area. In Poland, the dynamics of morbidity is much greater than in Europe. There is an upward trend in the incidence and mortality of colorectal cancer among the population.
Aim. The aim of the research was to find out the level of knowledge of the in-habitants of the Lipno commune about colorectal cancer and the range of health habits.
Material and methods. The research was carried out on a group of 100 re-spondents from the commune and city of Lipno. The respondents were diverse in terms of age, sex, education and place of residence. A questionnaire of the own-made questionnaire and the IZZ questionnaire were used for the evalua-tion.
Results. The group of respondents was 100 people, 53% of whom were wom-en, while men - 47%, the average age of the respondents was 44.6 years. The point mean of the level of knowledge of the respondents was - 5.82 points. The result shows a low level of knowledge.
Conclusions. The conducted research showed a varied level of respondents' knowledge and different health behaviours. The group of respondents was characterized by a low level of knowledge about the prevention of colorectal cancer.

Słowa kluczowe:
rak jelita grubego; wiedza; profilaktyka; zachowania zdrowotne

Keywords:
colorectal cancer; knowledge; prevention; health behaviour

Pełny tekst:
PDF – 9-24

Bibliografia:

1. Denys A. Zagrożenia zdrowia publicznego wybrane zagadnienia. Środowi-skowe uwarunkowania rozwoju chorób. Wolters Kluwer 2014:102-105.
2. Kreis M.E. Rak jelita grubego. Aktualności medyczne 2015;(1):4–7.
3. Dmowska-Pycka A., Adamiak K., Wiedza mieszkańców wsi na temat raka jelita grubego. Pielęgniarstwo XXI wieku 2015;1(50):36-37.
4. Wyrwicz L. Diagnostyka i leczenie na raka jelita grubego. Głos pacjenta onkologicznego 2015;1(11):4.
5. Woźniak I. Właściwe odżywianie w profilaktyce przeciwnowotworowej. Magazyn Pielęgniarki i położnej 2016;(3):5–6.
6. Pączka L., Mucha K., Foroncewicz B. Choroby wewnętrzne Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014;289-292.
7. Pazdur R., Wagman LD., Camphausen KA., Hoskins WJ. Nowotwory zło-śliwe: postępowanie wielodyscyplinarne – leczenie systemowe, chirurgia, radioterapia. Lublin: Czelej; 2012.
8. Zegarski W. Nowoczesne techniki leczenia raka jelita grubego. Aktualności medyczne 2019;(12):8–12.
9. Rybka M., Haor B., Grabowska H., Kilańska D., Tarkowska M., Głowacka M., Opieka nad pacjentem leczonym chirurgicznie z powodu raka odbytni-cy, Magazyn pielęgniarki i położnej 2018;(5):41.
10. Peng J., Shi D, Goodman KA., et al. Early results of quality of life for cura-tively treated rectal cancers in Chinese patients with EORTC QLQ-CR29. Radiat Oncol. 2011;6:93.
11. Kim Min Ki et al. Comparison of the effects of an ERAS program and a single-port laparoscopic surgery on postoperative outcomes of colon cancer patients. Scientific reports 2019;9(1):1–8.
12. Kuprewicz A., Krajewska-Kułak E., Trochimowicz L. Wiedza na temat raka jelita grubego i preferowane zachowania zdrowotne mieszkańców miasta i wsi. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016;2(2):74.
13. Grys A., Czarnecka J., Sienkiewicz Z., Krupienicz A. Wiedza mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat raka jelita grubego. Pielęgniar-stwo Polskie 2013;1(47):26.
14. Sapiełkin B., Gotlib J. Wiedza pacjentów oddziału endoskopii na temat profilaktyki i leczenia nowotworu jelita grubego. Pielęgniarstwo XXI wie-ku 2013;2(43):23–27.
15. Stefanowicz A., Kulik T.B., Skórzyńska H., Środa M. Wiedza o programie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku 50-66 lat. Geriatria 2017;11:259–260.
16. Markowska A., Górka J., Grochans E., Szkup M. Ocena wiedzy wybranych grup społecznych na temat profilaktyki raka jelita grubego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2016;Tom 22, Nr 4:303–306.
17. Gromada A.T., Kobos E. Zachowania zdrowotne mieszkańców wsi w za-kresie profilaktyki jelita grubego. Pielęgniarstwo Polskie. 2018;(4): 372–378.

Drukuj