Wpływ występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa na jakość życia pielęgniarek - doniesienia wstępne

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2432

Wpływ występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa na jakość życia pielęgniarek - doniesienia wstępne

The impact of back pain on the nurses’ quality of life- a preliminary study

DOROTA WOLSKA, KAROLINA FILIPSKA, BEATA HAOR

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.015

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Ból jest złożonym odczuciem, które wskazuje nam na cierpienie. Jest symptomem różnych jednostek chorobowych, ale i również stanowi aspekt fizjologiczny. Dolegliwości bólowe pojawiają się w różnych narządach
i tkankach ciała. Dotyczą one również i kręgosłupa. W ciągu ostatnich lat częstotliwość ich występowania drastycznie wzrosła.
Cel. Celem pracy jest ukazanie problemu występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród personelu pielęgniarskiego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji go nasilających oraz sposobów radzenia sobie
z nim.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 50 pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach zachowawczych oraz zabiegowych (odpowiednio 34 oraz 16 osób). W pracy wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej.
Wyniki. Wszyscy ankietowani zgodnie stwierdzają, iż wykonywana praca pielęgniarki wpływa na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa. Natomiast dokładnie połowa ankietowanych była zdania, że ból kręgosłupa może być powodem czasowej niezdolności do pracy – 25 osób (50,0%). Jako najczęstszą czynnością nasilającą ból okazało się podnoszenie (40,9%) oraz schylanie (30,9%). Największy odsetek ankietowanych radzi sobie z bólem przyjmując leki przeciwbólowe (31,4%). Wyższą średnią natężenia odczuwanych dolegliwości bólowych odnotowano u respondentów w grupie z bólem w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Otrzymane różnice nie okazały się jednak istotne statystycznie.
Wnioski. W związku z drastycznym wzrostem występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród społeczeństwa należy duży nacisk położyć na podnoszenie świadomości oraz wiedzy na temat tego schorzenia. W grupie zwiększonego ryzyka znajdują się w główniej mierze pielęgniarki/pielęgniarze, dlatego uświadamianie tej grupy zawodowej jest tak istotne.

Abstract:
Introduction. Pain sensation is complex. It signals distress. It is a symptom of various disease entities, but also a physiological aspect. Pain sensations occur in various organs and tissues of the body. They also affect the areas of spine. Over the last years the frequency of back pain occurrence has increased dramatically.
Aim. The study aims at showing the existence of the problem of back pain among nurses with special reference to the situation escalating it and different ways of dealing with it.
Material and methods. The study included a group of 50 nurses working on the conservative wards surgical wards. (respectively 34 and 16 people).
A questionnaire of our own design was used.
Results. All the respondents state that nurses work done affects the occurrence of back pain, while half of the respondents thought that back pain could be a reason for temporary inability to work - 25 people (50.0%).Lifting (40.9%) and bending (30.9%) were defined as the most common activities intensifying pain. The highest percentage of respondents cope with pain by taking painkillers (31.4%). A higher severity of pain was reported in the group of patients with pain in the lumbar region of the spine. The differences obtained, however, did not turn out to be statistically significant.
Conclusions. In view of the drastic increase in the occurrence of back pain among the public the emphasis should be placed on raising awareness and knowledge about the disease. Nurses are at an increased risk , therefore, the awareness of this professional group is so important.

Słowa kluczowe:
personel pielęgniarski, jakość życia, ból

Keywords:
nursing staff, quality of life, pain

Pełny tekst:
PDF - 39-54

Bibliografia/Bibliography:
1.Domżał T. Przewlekłe nieswoiste bóle krzyża- stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna?. Pol Przegl Neurol. 2007;3(4):216-227.
2.Dobrogowski J., Zajączkowska R., Dutka J., Wordliczek J. Patofizjologia i klasyfikacja bólu. Pol Przegl Neurol. 2011;7(1):20-30.
3.Koszewski W. Bóle kręgosłupa i ich leczenie. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2010.
4.Sieradzki M., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K. Ocena występowania zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa w populacji studentów fizjoterapia. Probl Hig Epidemiol. 2013;94(3):451-458.
5.Wójcik A, Martowicz B. Zespoły bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Think. 2012;2(10):50-63.
6.Milanow J. Zespół bólowy kręgosłupa. Pediatr Med Rodz. 2014;10(3):253-264.
7.Styczyński T. Postępy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Reumatologia. 2013;51(6):429-436.
8.Depa A., Drużbicki M. Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegl Med Uniw Rzesz. 2008;1:34-41.
9.Hanus-Atras K., Iłżecka J. Bóle kręgosłupa- przyczyny, postępowanie. Med Ogól. 2016;16:315-322.
10.Leszczyńska A., Daniszewska B., Dudek K., Chrzanowska-Rydz M., Szmagaj J., Kujawa J. Wpływ ergonomii pracy pielęgniarek na występowanie dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa. Kwart Ortop. 2008;2:210-218.
11.Bugajska J., Żołnierzyk-Zdreda D., Hildt-Ciupińska K. Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w kontekście psychospołecznych aspektów pracy. Bezpieczeństwo Pracy. 2011;4:12-15.
12.Karahan A., Kav S., Abbasoglu A., Dogan N. Low back pain: prevalence and associated risk factors among hospital staff. J Adv Nurs. 2009;65(3):516-24.
13.Skela-Savič B., Pesjak K., Hvalič-Touzery S. Low back pain among nurses in Slovenian hospitals: cross-sectional study. Int Nurs Rev. 2017;64(4):544-551.
14.Juraszek K., Hagner -Derengowska., Hoffmann M., Kalisz Z., Zukow W. Wpływ pracy zawodowej na występowanie zespołów bólowych kręgosłupa na przykładzie pielęgniarek województwa Kujawko-pomorskiego. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):504-521.
15.Przychodzka E., Leorenowicz R., Grądek E., Turowski K., Jasik J. Problem bólu kręgosłupa u czynnych zawodowo pielęgniarek. Zdrowie i Dobrostan. 2014;2:135-147.
16.d'Errico A., Viotti S., Baratti A., Mottura B., Barocelli A.P., Tagna M., Sgambelluri B., Battaglino P., Converso D. Low back pain and associated presenteeism among hospital nursing staff. J Occup Health. 2013;55(4):276-83.
17.Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Kondzior D., Kowalczuk K., Jankowiak K. Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Problemy Pielęgniarstwa. 2011;19(1):47–54.

Drukuj