Seryjne zabójstwo w ujęciu resocjalizacji

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1431

Seryjne zabójstwo w ujęciu resocjalizacji

Serial homicide in terms of rehabilitation

MATEUSZ CABAN

absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.025

Streszczenie:
Autor skupia się na zjawisku seryjnego zabójstwa. Na początku wyjaśnia podstawowe pojęcie, w tym także pojęcia pokrewne, takie jak zabójstwo impulsywne oraz zabójstwo masowe. W dalszej części porusza temat motywacji – omawia najczęstsze motywy seryjnych zabójców. Autor zwraca również uwagę na wpływ dzieciństwa i środowiska zewnętrznego na działalność zabójców, daje obraz tego, w jaki sposób seryjni zabójcy stają się skłonni do popełniania swoich czynów. W końcowej części artykułu skupia się na możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec sprawców seryjnych zabójstw oraz ich sensie. W szczególności, w tych przypadkach, podkreśla wartość izolacji więziennej.

Abstract:
This article focuses on the phenomenon of serial homicide. At the outset the primary concept of the homicide is explained, including related concepts, such as: the spree killers, and the mass murder. A theme of serial killers motivation is tackled in the following part. The article draws attention to the impact of childhood and the exter¬nal environment on the criminal act, explains how serial killers have become willing to commit their deeds. The final section of the article focuses on the possibility of rehabilitation interactions on perpetrators of serial murders and their meaning. In these cases, it especially highlights the value of prison isolation.

Słowa kluczowe:
seryjne zabójstwo, motywacja, środowisko zewnętrzne, dzieciństwo, resocjalizacja

Keywords:
serial homicide, motivation, external environment, childhood, rehabilitation

Pełny tekst:
PDF – 78-95

Bibliografia:
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wyd. Arche, Gdańsk 2004.
Czerwiński A., Gradoń K., Seryjni mordercy, Wyd. Muza, Warszawa 2001.
Leyton E., Polowanie na ludzi, Wyd. Al Fine, Warszawa 1996.
Kowalczyk-Jamnicka M., Modelowe ujęcie sprawców zabójstw i możliwości ich resocjalizacji, [w:] T. Sołtysiak, A. Latoś (red.), Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.
Kowalczyk M. H., Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych., Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
Ressler R. K., Shachtman T., Whoever Fights Monsters, St. Martin’s 1993.
Stukan J., Polscy seryjni mordercy, Wyd. Prometeusz 2009.
https://www.researchgate.net/publication/261638268.

Drukuj