Relacje Turcji z Unią Europejską. Kwestia członkostwa Republiki Cypru we Wspólnocie

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 745

Relacje Turcji z Unią Europejską. Kwestia członkostwa Republiki Cypru we Wspólnocie

Turkish Relations with the European Union. The issue of Republic of Cyprus membership in the Community

MICHAŁ ALAGIERSKI

Uniwersytet Łódzki

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.010

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Kwestia cypryjska stanowi ważną część tureckiej koncepcji polityki zagranicznej jako element polityki mocarstwowej pozostały po upadku imperium Osmańskiego. Współcześnie wokół problemu cypryjskiego uaktywniły się zależności, które angażują poza Turcją Unię Europejską i Stany Zjednoczone, a także społeczność międzynarodową. Polityka wobec Cypru stanowi jedynie część relacji Ankary z Brukselą, obejmujących szerokie spektrum zależności gospodarczych, politycznych oraz bezpieczeństwa. Problem cypryjski ma charakter bezpośredniego czynnika w relacjach dwustronnych i określa dynamikę postępu w tureckich negocjacjach akcesyjnych, jest również przyczyną rozgrywek dyplomatycznych, które dowiodły istnienia zasadniczego problemu w relacjach pomiędzy Turcją i Unią Europejską. Kazus cypryjski wykazał istnienie realnych granic partnerskich stosunków pomiędzy muzułmańską, autorytarną Turcją oraz liberalną, chrześcijańską Europą.

Abstract:
Cyprus issue is an important part of Turkish foreign policy concept as an element of imperial politics remain after the collapse of the Ottoman Empire. Today, the Cyprus problem engage Turkey, the European Union the United States and the global community. Policy towards Cyprus is only part of Ankara's relations with Brussels, which cover a wide range of economic, political and security issues. Cyprus problem is a direct factor in bilateral relations and determines the dynamics of progress in Turkey's accession negotiations, is also a cause of diplomatic strategy, which established the crucial problem in the relations between Turkey and the European Union. The case of Cyprus showed a real limits of partnership relations between Muslim, authoritarian Turkey and liberal, Christian Europe.

Słowa kluczowe:
Turcja, Unia Europejska, Cypr, polityka zagraniczna

Key words:
Turkey, European Union, Cyprus, international policy

Pełny tekst:
PDF – 50-74

Bibliografia:

Źródła:
BBC News, „ In Quotes: Cyprus Reunification Fails” 2004.
European Commission, Enlargement Strategy and Main Challenges 2006–2007, including annexed special report on the EU’s Capacity to Integrate New Members, COM (2006) 649 final, Brussels.
European Commission, Regular Report from the Commission on Progress towards Accession Turkey, B. Criteria for Membership, Political Criteria, The Cyprus issue 1999 ( tekst dostępny: http://europa.ue/enlargement /turkey).
Hürriyet, Erdoğan: Şahinlik Sonuç Vermez, 2002.
European Council 2004, Conclusions of the Brussels European Council, 16-17 XII 2004, 16238/1/04 REV 1.
European Council Documents: 2002b, para. 6, 2002c, poz. 25.
European Council, 2002b, Presidency Conclusions, Kopenhaga, 1213 XII.
New report of the International Crisis Group 2014 (tekst dostępny na stronie: http://www.crisisgroup.org).
Presidency Conclusions, Helsinki European Council, poz. 9 (b), 10-11 IX 1999.
“Report of the Secretary General on his mission of good offices”, 12 III 2012, (tekst dostępny: http//www.uncyprus talks.org/nqcontent.cfm?a_id= 2486&tt=graphic&lang=1).
Wywiad z Ollim Rehnem z 29 XI 2006, (tekst dostępny: www.abhaber.com/ haber.php?id=14844) ( stan na dzień 15 II 2015).

Publikacje zwarte, artykuły:
Ananicz S., Prezydencja Cypryjska a relacje Turcji z Unią, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2012 (tekst dostępny: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2012-06-26/prezydencja-cypryjska-a-relacje-turcji-z-unia-europejska).
Aybet G., Muftuler-Bac M., Transformations in Security and Identity after the Cold War: Turkey’s Problematic Relationship with Europe, „International Journal” 2000, Vol. 55 No. 2.
Aybet G., Turkey and the EU After the First Year of Negotiations: Reconciling Internal and External Policy Challenges, „Security Dialogue” 2006, Vol. 37, No. 4.
Aybet G., Turkey’s Long and Winding Road to the EU: Implications for the Balkans, „Journal of Southern Europe and the Balkans” 2006, Vol. 8, No. 1, s. 72.
Aydin M., Turkish Foreign Policy Framework and Analysis, SAM Paper, Center for Strategic Research 2004.
Aydintaşabaş A., Uniting Cyprus: A Settelment that Needs a Final Pusch, „International Herald Tribune”, 3 luty 2004.
Bakoyannis D., Does Europe have a message for the world?, „Annual Lecture of Eastern Europe Center”, St. Anthony’s College, Oxford 2007.
Barkey H. J., Taspinar O., „ Turkey: On Europe’s Verge”, The Foreign Policy Association, 2006, s. 16.
Barkey H. J., Taspinar O., Turkey: On Europe’s Verge, The Foreign Policy Association, 2006.
Canan F., The Impact of Europeanization on Turkish Foreign Policy: An Analysis of Period Since 1999, Londyn 2009.
Cem I., Turkey’s Cyprus Policy, „Northen Cyprus Monthly” 2002.
Diaz T., The Imposition of Governance: Transforming Foreign Policy through EU Enlargement, Copenhagen Peace Research Institute, Kopenhaga 2000.
Eryilmaz B., „Europeanization of Turkish Foreign Policy: Cyprus Case”, referat zaprezentowany na konferencji Global and Regional Governance – European Perspectives and Beyond, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007.
Gordon P., „Turkey on the Brink”, The Washington Quarterly, 2006, Vol. 29, No. 3.
Gülmez S. B., The Cyprus Policy of the CHP: Change Or Continuation, Insight Turkey, „Ancara Center for Turkish Policy Studies” 2007, Vol. 9, No. 1.
Hale W., Turkish Foreign Policy, 1774-2000, Routledge, Londyn 2002.
Jung D., Democratization and Development: New Political Strategies for the Middle East, Nowy Jork 2006.
Kinzer S., Bülent Ecevit, a Political Survivor Who Turned Turkey Toward the West, Is Dead at 81, „The New York Times” 2006.
Kramer H., A Changing Turkey: The Challenge to the Europe and the United States, Waszyngton 2000.
Mallinson W., Cyprus: A Modern History, Londyn 2008.
Mango A., The Turks Today, John Muray Publishers, Londyn 2004.
Martin L. G., M. Soysal, The Future of Turkish Foreign Policy, Cambridge 2002.
Mayall S. V., Turkey: Thwarted Ambition, Institute for National Strategic Studies, Waszyngton 1997.
Öktem K., Angry Nation: Turkey since 1989, Londyn 2011.
Öniş Z., The New Wave of Foreign Policy Activism in Turkey: Drifting Away from Europeanization?, DIIS Report 05. Copenhagen: Denish Institute for International Studies, Kopenhaga 2009.
Öniş Z., The Political Economy of Islam and Democracy in Turkey: From the Welfare Party to the AKP, [w:] D. Jung (red.), Democratization and Development: New Political Strategies for the Middle East, Palgrave Macmillan, New York 2006.
Oymen O., Turkey’s European Foreign Policy, Perceptions, „Journal of International Affairs” 1997, Vol. 2.
Pope H., The EU-Turkey-Cyprus Triangle: Setting the Stage, [w:] „International Crisis Group, Solving the EU-Turkey-Cyprus Triangle”, Istanbul/Brussels 2009.
Robins P., Between the EU and the Middle East: Turkish Foreign Policy under the AKP Government, 2002-2007, Mediolan 2007.
Saatçioğlu B., Turkey’s Accession to the European Union. Political and Economic Challenges, Plymouth 2013.
Saatçioğlu B., Turkey-EU Relations from the 1960s to 2012, in Turkey’s Accession to the European Union. Political and Economic Challenges, Plymouth 2013.
Schimmelfennig F., U. Sedelmeier, The Politics of European Union Enlargement: Theoretical Approaches, Nowy Jork 2005.
Şimşir B., AB, AKP ve Kıbrıs, Bilgi Yajınevi, Ankara 2003.
Soysal M., The Future of Turkish Foreign Policy, [w:] L. G. Martin, M. Soysal (red.), The Future of Turkish Foreign Policy, MA: MIT Press, Cambridge 2002.
Tocci N., Anchoring Turkey to the European Union: The Domestic and Foreign Policy Challenges Ahead, European University Institute, Florencja 2004.
Ulusoy K., Europeanization Time Constraint: The Cyprus Case, [w:] B. Akçay, B. Yilmaz (red.), Turkey’s Accession to the European Union: political and Economic Challenges, Lexington Books, Nowy Jork 2013, s. 281.
Varvick J., Lang K.-O. (red.), European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU-Policy Toward the New Neighbours, Barbara Budrich Publishers, Farmington Hills 2007.
Yavuz H., The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AKP Party, Salt Lake City 2006.
Yilmaz B., Turkey’s Accession to the European Union: political and Economic Challenges, Nowy Jork 2013.

Drukuj