Przygotowanie pacjenta przewlekle chorego do samoopieki jako efekt skutecznej edukacji zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarki

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 5116

Przygotowanie pacjenta przewlekle chorego do samoopieki jako efekt skutecznej edukacji zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarkę

Preparing a chronically ill patient for self – care as a result of effective health education conducted by a nurse

MAGDALENA ZAWIDZKA, AGNIESZKA PIERNIKOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.008

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u ludzi nawyku dbania o swoje zdrowie. Zadaniem pielęgniarki jest przygotowanie pacjenta przewlekle chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji na każdym etapie choroby, również w okresie terminalnym. Niezbędne jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością oraz udzielanie wsparcia psychicznego.
Cel. Celem badań była analiza opinii respondentów na temat wybranych aspektów edukacji zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarkę w odniesieniu do pacjenta przewlekle chorego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród czynnych zawodowo pielęgniarek i pielęgniarzy. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Większość respondentów podkreśla konieczność systematycznych działań pielęgniarek podejmowanych przez pielęgniarkę w ramach edukacji zdrowotnej pacjenta przewlekle chorego.
Wnioski. Zdecydowana większość pielęgniarek potwierdza, że edukacja zdrowotna pacjenta przewlekle chorego jest konieczna. Niezbędne jest jednak zwiększenie nacisku na profesjonalne przygotowanie pielęgniarek do roli edukatora w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego.

Abstract:
Introduction. Health education is the process of shaping the habit of caring for your health. The nurse's task is to prepare a chronically ill patient and his family to self-care at every stage of the disease, also during the terminal period. It is necessary to develop skills in coping with illness and disability and providing mental support.
Aim. The aim of the research was to analyze the respondents' opinions on selected aspects of health education conducted by a nurse in relation to a chronically ill patient.
Material and methods. The research was conducted among professionally active nurses. The method of diagnostic survey, questionnaire technique and author's questionnaire was used.
Results. Most respondents emphasize the necessity of systematic actions of nurses taken by a nurse in the framework of health education of a chronically ill patient.
Conclusion. The vast majority of nurses confirm that health education of a chronically ill patient is necessary. However, it is necessary to increase the emphasis on professional preparation of nurses for the role of an educator in undergraduate and postgraduate education.

Słowa kluczowe:
edukacja zdrowotna, choroba przewlekła, pacjent, pielęgniarka

Keywords:
health education, chronic disease, patient, nurse

Pełny tekst:
PDF - 30-52

Bibliografia/Bibliography:
1.Gregorowicz- Warpas D. Metody edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki oraz zwalczania zakażeń. Forum Zakażeń. 2018;9 (1):33 – 37.
2.Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.
3.Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. Promocja zdrowia. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Tom 1. Czelej, Lublin 2008.
4.Pabiś M., Ślusarska B., Jarosz M.J., Zarzycka D., Dobrowolska B., Brzozowska A. Kompetencje pielęgniarek w zakresie edukacji zdrowotnej w polskim systemie opieki medycznej. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2010;3-4 (32 – 33):75-85.
5.Ciechaniewicz W. Pedagogika. PZWL. Warszawa 2008.
6.Rush K., Kee C., Rice M. Nurses as imperfect role models for health promotion. Western Journal of Noursing Research. 2005; 27 (2):166 – 183.
7.Ślusarz R. i wsp. Samoocena pielęgniarek neurochirurgicznych w zakresie wybranych aspektów opieki. W:Krajewska K.i wsp. (red.), Problemy terapeutyczno – pielęgnacyjne: od poczęcia do starości. AM w Białymstoku, Białystok 2007;123 – 128.
8.Glińska J. i wsp. Analiza poziomu jakości opieki w opinii pielęgniarek i pacjentów. Piel. Chir. Angiol. 2012;4:151 – 160.
9.Jurkiewicz A., Kobos E.Opinia pacjentów na temat pracy pielęgniarek. Pielęgniarstwo Polskie.2017, 3 (65):473 – 480.
10.Kler M. Komunikacja interpersonalna. Mag. Piel. Położ. 2015;11:40 – 41.

Drukuj