Proces kształtowania polityki młodzieżowej w Polsce na poziomie centralnym

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1119

Proces kształtowania polityki młodzieżowej w Polsce na poziomie centralnym

Development of youth politics in Poland at the central level

MARTA RODZIEWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.003

ISSN 1896-4087

Streszczenie:
Początki rozwoju polityki młodzieżowej na poziomie centralnym przypadają na okres akcesji Polski do struktur unijnych, jednak po dzień dzisiejszy polityka młodzieżowa nie nabrała znamion konsolidacji, ani nie stanowi spójnego systemu planowanych działań strategicznych. Celem artykułu jest analiza rozwoju polityki młodzieżowej, jej możliwości, spójności i sposobów koordynacji, jak również wskazanie głównych przyczyn braku konsolidacji. Artykuł przedstawia rozwój polityki młodzieżowej w Polsce, porusza kwestie przedstawicielstwa młodzieży i organizacji młodzieżowych, wskazuje modele prowadzenia polityki młodzieżowej, sposoby jej koordynacji, podstawy prawne oraz przyjęte rozwiązania strategiczne.

Abstract:
Beginnings of central level development of youth politics is a period of Polish accession to the EU structures. Currently the youth politics is still not consolidated, it can’t be described as a coherent system of planned strategic measures. The aim of the article is to analyze the development of youth politics, its capabilities, coherence and coordination methods, identify the main causes of low consolidation. The article presents the development of youth politics in Poland, issues of representation of youth and youth organizations, youth politics models, ways of coordination, legal bases and adopted strategic solutions.

Słowa kluczowe:

Polska, młodzież, polityka młodzieżowa, Strategia państwa dla młodzieży na lata 2003-2012, Raport Młodzi 2011

Keywords:

Poland, youth, youth politics, the National Strategy for Youth 2003-2012, report Young 2011

Pełny tekst:
PDF - 92-114


Bibliografia:

   

Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Kotarba B., Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
   

Kołomycew A., Formalno-organizacyjne uwarunkowania polityki młodzieżowej na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, „Polityka i społeczeństwo” 2013, nr 4(11).
   

Raczek M., Polityka na rzecz młodzieży w Polsce, [w:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, M. Boryń, B. Dunaj, S. Mrozowska (red.), Toruń 2014.
   

Sieńczuch M., Polityka młodzieżowa jako odrębny obszar działania Unii Europejskiej, [w:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.), Studia BAS, nr 2(18) 2009, Warszawa 2009.
   

Skocz M., Postawa K., Prokopowicz M., Czym jest polityka młodzieżowa? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, b.r.w.
   

Wiktorska-Święcka A., Polityka młodzieżowa państwa polskiego a kreacja kapitału społecznego, http://www.dcie.pl/dokumenty/AW_DSW.pdf.
   

Wiktorska-Święcka A., Problematyka młodzieżowa na Dolnym Śląsku w kontekście dostępnych opracowań naukowych jako bazy kształtowania polityki młodzieżowej samorządu województwa, [w:] Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, D. Moroń, K. Zamorska (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010.
   

Zielińska G., Rola państwa w realizacji polityki dla młodzieży, [w:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.), Studia BAS, nr 2(18) 2009, Warszawa 2009.


Akty i dokumenty:

   

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie realizacji polityki państwa dla młodzieży, stan na 29 lipca 2008 r., MEN, Warszawa 2009.
   

Interpelacja nr 32531 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uruchomienia Rządowego Programu Aktywności Młodzieży na lata 2015-2016 „Aktywna Młodzież” w ramach Programu Współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017.
   

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
   

Młodzi 2011. Streszczenie treści rozdziałów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
   

Odorzyńska-Kondek J., „Młodzi 2011” – Raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, „Konsumpcja i rozwój”, Nr 1/2011.
   

Odpowiedź na interpelację nr 32531 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uruchomienia Rządowego Program Aktywności Młodzieży na lata 2015-2016 „Aktywna Młodzież” w ramach Programu Współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017.
   

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, w sprawie szczególnego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 maja 2004 roku.
   

Rządowy Program Aktywności Społecznej Młodzieży na lata 2015-2016. „Aktywna Młodzież”, projekt z dnia 19 maja 2014 r.
   

Strategia państwa dla młodzieży na lata 2003-2012, MEN, Warszawa 2003.
   

Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 roku, Dziennik Ustaw 1997 nr 141.
   

Ustawa o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 roku, Dziennik Ustaw 1996 nr 106.
   

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku, Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej z 2011 roku nr 1.
   

Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu MENiS z dnia 16 lutego 2005 roku, Monitor Polski 2005 nr 10.
   

Zarządzenie Nr 5 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2014 r., w sprawie powołania zespołu do spraw aktywności społecznej młodzieży,Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, dnia 11 luty 2014 r.

Drukuj