Od redakcji XIII (1) 2017

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 821

ISSN: 1896-4087
DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.001

Od redakcji
Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]


Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno stać się początkiem każdego dialogu.
Najnowszy numer „Zeszytów Naukowych Zbliżenia Cywilizacyjne” otwiera tekst Jerzego Trochy pt. „Ochrona ludności w Szwecji jako przykład nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego”. W artykule autor dokonuje charakterystyki systemu bezpieczeństwa cywilnego Szwecji, który przez wielu ekspertów uznawany jest za wzorowy model ochrony ludności. To, co wydaje się szczególnie ważne, to przedstawienie zjawiska bezpieczeństwa cywilnego jako wyzwania nie tylko dla samorządu, ale też dla mieszkańców Szwecji.
Kolejny artykuł, autorstwa Dominika Rosenau i Macieja Iwińskiego („Samowolne oddalenie w myśl art. 338 Kodeksu Karnego”), ukazuje odpowiedzialność karną żołnierzy za czyn określony w ww. regulacji prawnej. W kontekście zamiany służby zasadniczej na służbę zawodową, autorzy zastanawiają się, czy kluczowy zapis to pozostałość po zasadniczej służbie wojskowej, czy też nadal obowiązujące prawo?
Janusz Pfaff to autor kolejnego artykułu pt. „Kursy repolonizacyjne na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950”. Autor koncentruje swoje rozważania wokół działań podejmowanych względem ludności Śląska Opolskiego, który w 1945 został przyłączony do Polski. Działania te skoncentrowane były w głównej mierze na kursach repolonizacyjnych, w których wzięło udział 93 tys. śląskiej młodzieży i osób dorosłych, których uczono historii, geografii Polski, a nade wszystko – posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.
Kolejny tekst poświęcony został osobom z chorobami psychicznymi na rynku pracy. Autorka tekstu, Emilia Trzcińska, zwraca uwagę, że praca jest jedną z podstawowych form działalności ludzkiej, a pomimo to wciąż zdecydowana większość pracodawców nie decyduje się na zatrudnianie osób chorych psychicznie. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim osób chorych na schizofrenię. Autorka stara się udowodnić tezę, że praca stanowi ważny element stabilizacji zdrowia psychicznego i odgrywa istotną rolę w podejmowanych działaniach terapeutycznych.
Numer zamyka artykuł recenzyjny autorstwa Fabiana Nalikowskiego, który poddaje krytycznej analizie publikację Zygmunta Kukuły „Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii”.
Dziękując autorom za nadesłane teksty gorąco zapraszamy zarówno do lektury tego numeru „Zeszytów Naukowych Zbliżeń Cywilizacyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numerów naszego kwartalnika!
Redakcja

Drukuj