Ochrona ludności w Szwecji jako przykład nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1052

Ochrona ludności w Szwecji jako przykład nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego

Protection of population in Sweden as an example of modern solutions in civil security

JERZY TROCHA

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.002

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano system bezpieczeństwa cywilnego Szwecji. Niniejszy system w opinii wielu ekspertów stanowi współcześnie wzorowy model rozwiązań odpowiadających za ochronę ludności. Autor swoją analizę rozpoczął od uwarunkowań zagrożeń kryzysowych i wojennych Szwecji na podstawie, których stworzony został system. Ważną rolę w realizacji zadań ochrony ludności wykonują także organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Ponadto przedstawione zostały obywatelskie obowiązki Szwedów realizowane na rzecz bezpieczeństwa.
Autor wyraża nadzieję, iż niniejszy artykuł wzbogaci obszar wiedzy w przedmiotowym zakresie na temat roli systemu ochrony ludności wobec współczesnych zagrożeń. W Polsce na przestrzeni ostatnich lat trwały pracę nad reformą ochrony ludności. W obliczu planowanych zmian, szwedzkie rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa cywilnego stanowić mogą źródło cennych doświadczeń podczas tworzenia nowej koncepcji ochrony ludności w kraju.

Abstract:
This article presents the civil security system of Sweden. This system, in the opinion of many experts, is an exemplary model of a modern solution civil protection system. The author of his analysis began with the determinants of the crisis and war risks of Sweden on the basis of which the system was created. Non-governmental organizations and entrepreneurs also play an important role in the implementation of civil protection tasks. In addition, the Swedish citizens security obligations have been presented.
The author hopes that this article will enrich the area of expertise in the subject matter on the role of civil protection systems in contemporary threats. In recent years in Poland, the sustainability of work on the reform of protection of population. In view of the planned changes in Poland to Swedish civil security solutions, can be used during creation in the civil protection concept.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo, ochrona ludności, zagrożenia, Szwecja

Keywords:
security, civil protection, threat, Sweden

Pełny tekst:
PDF – 8-40

Bibliografia:
Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser, Statens offentliga utredningar, SOU 2007:31, Stockholm, 2007.
Bakken M., Rhinard M., Anvil. Analysis of Civil Security Systems in Europe – Sweden Final Report, Swedish Institute of International Affairs (UI), Stockholm 2013.
Cutts M., Uchodźcy świata 2000 – 50 lat pomocy humanitarnej, UNHCR, Warszawa 2000.
Eurobarometr nr 328, Civil Protection – Full report, 2009.
Eurobarometr nr 371, Internal Security, 2011.
Gołębiewski J., Ochrona cywilna Szwecji, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2014, nr 5.
Gryz J., Szwedzka polityka neutralności, „Analizy-Syntezy-Fakty-Opinie DBM MON”, nr 21/1996.
Kersten A., Historia Szwecji, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser eller allvarliga händelser i fredstid, Statens offentliga utredningar, SOU 2012:29, Stockholm 2012.
Więcławski J., Neutralność Szwecji i Finlandii w obliczu integracji z Unią Europejską, wyd. PISM, Warszawa 1995.
Wróblewski D. (red.), Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, wyd. CNBOP, Warszawa, 2015.
Wróblewski R., Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2013.
Vademecum – Country Profile Sweden (2012).
Zielona Europa, wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2011.
Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B. (red.), Współczesne systemy polityczne, wyd. PWN, Warszawa, 2013.
Netografia:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&start=1960&view=chart&year_high_desc=true (dostęp: 7.12.2016).
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Non-natio nal_population_by_group_of_citizenship,_1_January_2015_(%C2%B9)_YB16.png (dostęp: 21.12.2016).
http://www.civil.se/frg/har-finns-frg/ (dostęp: 1.02.2017).
http://www.civil.se/om-oss/ (dostęp: 7.02.2017).
http://www.poranny.pl/polska-i-swiat/art/4914189,najwiekszy-pozar-lasow-w-historii-szwecji-wideo,id,t.html (dostęp: 19.12.2016).
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2006942-om-krisberedskap-och-hojd_sfs-2006-942, (dostęp: 31.01.2017).
http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-obfite-opady-i-powodzie-w-szwecji-i-danii,nId,1492996, (dostęp: 19.12.2016).
http://www.sakerhetspolitik.se/ (dostęp: 2.02.2017).
https://counterjihadreport.com/2013/01/30/1-in-4-swedish-women-will-be-raped-as-sexual-assaults-increase-500/ (dostęp: 2.01.2017).
https://mswia.gov.pl/download/1/15383/SzwecjaPL.pdf (dostęp: 13.10.2016.
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sw.html (dostęp:14.12.2016).
https://www.msb.se/en/About-MSB/Crisis-Management-in-Sweden (dostęp: 29.01.2017).
https://www.msb.se/en/About-MSB/Organization, (dostęp: 29.01.2017).
https://www.msb.se/en/About-MSB/Vision-concept-and-cornerstone/ (dostęp: 29.01.2017).
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778 (dostęp: 31.01.2017).
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544 (dostęp: 31.01.2017).
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1994524-om-frivillig_sfs-1994-524 (dostęp: 1.02.2017).
www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europoltsat.pdf (dostęp: 1.02.2017).
www.krisinformation.se (dostęp: 29.01.2017).

Drukuj