Samowolne oddalenie w myśl art. 338 kodeksu karnego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 970

Samowolne oddalenie w myśl art. 338 kodeksu karnego

Unauthorized departure from a military unit in the sense of article 338 Penal Code

DOMINIK ROSEAU, MACIEJ IWIŃSKI

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.003

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
W artykule przedstawiono problematykę związaną z odpowiedzialnością karną żołnierzy za czyn określony w art. 338 Kodeksu Karnego, który dotyczy samowolnego oddalenia w związku z przestępstwem przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej. Biorąc pod uwagę profesjonalizację Sił Zbrojnych, artykuł obejmuje stan prawny po 2009 roku kiedy to w Polsce zrezygnowano z żołnierzy zasadniczej służby wojskowej a zastąpiono ich żołnierzami pełniącymi zawodową służbę wojskową. Ponadto dokonano analizy czy przedmiotowa problematyka istnieje, skoro posiadamy żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych, a nie z poboru. Żołnierz zawodowy może wypowiedzieć stosunek służby wojskowej w każdym czasie i bez podania przyczyny, należy więc zwrócić uwagę, czy problem samowolnego oddalenia nadal funkcjonuje. Przyjrzano się, czy odpowiedzialność z art. 338 k.k. to pozostałość i relikt zasadniczej służby wojskowej. Zwrócono uwagę, czy po zniesieniu służby zasadniczej zapadały wyroki sądowe w stosunku do żołnierzy zawodowych za samowolne oddalenie.

Abstract:
In the article we presented the issues related to the criminal responsibility of soldiers for the act referred to in Art. 338 of the Penal Code, which deals with Unauthorized departure from a military unit in connection with the crime against the obligation of military service. Taking into account the change to the military service of the Armed Forces, the article covers the legal status after 2009 when the Government in Poland resigned from the idea of conscription soldiers were replaced by professional soldiers serving in the military. In addition, we have analyzed whether the subject of the matter still exists since we have professional soldiers in the Armed Forces, and not from conscription. A professional soldier may terminate military service at any time and without any cause, it is important to note whether the problem of unauthorized departure from a military unit is still present. We looked at whether the responsibility of art. 338 of the Penal Code is a remnant and a relic of conscription military service. We pointed out that after, the resignation from the idea of conscription military service, there were several court sentences against professional soldiers for unauthorized departure from a military unit.

Słowa kluczowe:
prawo, prawo wojskowe, żołnierz, samowolne oddalenie, kodeks karny

Keywords:
law, military law, soldier, unauthorized departure from a military unit, the Penal Code

Pełny tekst:
PDF – 42-55

Bibliografia:
Banasik K., Przestępstwa trwałe i delikty trwałe, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8.
Czyżak M., Odrębność polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karnego powszechnego, Warszawa 2010.
Góral R., Kodeks Karny – Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Wydanie V, Warszawa 2007.
Kodeks Karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 244).
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zm. Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946).
Kubala W., Przestępstwo dezercji z art. 304 § 3 k.k., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1971, nr 2.
Marcinkowski W., Kodeks karny – Część wojskowa. Komentarz, Warszawa 2011.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r. WK 3/12.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2012 r. WK 1/12.
Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej – Sztab Generalny Wojska Polskiego, Warszawa 2014 sygn. Szt. Gen. 1664/2014.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016.1726 zm. Dz. U. 2017.2138).
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. 2016 poz.1534).
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2013 r. WZP 2/12.
Zasady odpowiedzialności karnej żołnierzy w świetle zmian w prawie karnym oraz w prawie wykroczeń, Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa 2009.
Zbiór wojskowych przepisów dyscyplinarnych oraz dotyczących wojskowych organów porządkowych, Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa 2011 sygn. Dep. Wych. 15/2011.

Drukuj