Analiza rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy zastosowaniu kapitału społecznego na przykładzie Polski i USA

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1067

Analiza rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy zastosowaniu kapitału społecznego na przykładzie Polski i USA

The analysis of civil society development by using the social capital theory case of USA and Poland

MATEUSZ RADZISZEWSKI

Uniwersytet Łódzki

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.018

Streszczenie:
Artykuł stanowi analizę kapitału społecznego oraz jego wpływu na społeczeństwo obywatelskie. Cel, jaki został w nim postawiony to odpowiedź na pytanie, czy poziom owego zasobu różnicuje ludzi pod względem jakości sfery partycypacji obywatelskiej. W toku badań została podjęta próba weryfikacji następującej hipotezy badawczej: wraz ze wzrostem kapitału społecznego obywateli, rośnie ich aktywność polityczna. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z 6 rundy Światowego Sondażu Społecznego.

Abstract:
The topic of this article is civil capital and its influence on a civil society development. The goal of this paper is to answer if the civil capital is an important factor of the civil society and its diversity among the states, for example Poland and the United States. The hypothesis is when the level of the civil capital is getting higher then citizens are more willing to take part in the process of a political participation. The research has been done basing on the World Values Survey, Wave 6 2010–2014.

Słowa kluczowe:
demokracja, społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna, demokracja bezpośrednia, kapitał społeczny

Keywords:
Democracy, civil society, social capital, participation, direct democracy

Pełny tekst:
PDF – 107-134

Bibliografia:
Alexander J., The Paradoxes of Civil Society, Social Sciences Research Centre Occasional Paper 16, Hong Kong 1994.
Almond G., Verba S,. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, Princeton 1963.
Arystoteles, Polityka http://libertarianin.org/Ebooks/Arystoteles%20-%20Polityka.pdf. [dostęp: 15.07.2017].
Banfield E., The Moral Basis of a Backward Society, Free Press, New York 1958.
Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] J. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986.
Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wyd. PWN, Warszawa 1997.
Burt R. S., Brokerage & closure. An introduction to social capital, Oxford University Press, Oxford 2005.
Calhoun C., Civil Society and the Public Sphere, „Public Culture Winter” 1993, nr. 5(2).
Chodubski A., Społeczeństwo obywatelskie i jego powołanie, [w:] A. Chodubski, L. Kacprzak, K. Pająk (red.), Instytucje państwa a społeczeństwo obywatelskie, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2009.
Chodubski A., Regiony a społeczeństwo obywatelskie w europejskiej rzeczywistości kulturowej, [w:] L. Kacprzak, B. Koszel, A. Marcinkowski (red.), Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2012.
Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, „The American Journal of Sociology” 1988, vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.
Coleman J., Fundations of Social Theory, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London 1990.
Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, vol. 9 nr. 4, Warszawa 2015.
Dalton R. J., Citizenship Norms and the Expansion of Political Participations, „Political Studies” 2008, vol. 56.
Elias N., Społeczeństwo jednostek, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008.
Enten H., Why Donald Trump Isn’t A Real Candidate, „In One Chart” [dostęp: 22-09-2017]. Dostęp w Internecie: https://fivethirtyeight.com/features/why-donald-trump-isnt-a-real-candidate-in-one-chart/.
Foley M. W., Edwards B., The Paradox of Civil Society, „Journal of Democracy” 1996, nr 7.3, ss. 38-52.
Foley M. W., Edwards B., Social Capital and the Political Economy of our Discontent, „American Behavioral Scientist” 1997, nr. 40, ss. 669-678.
Fukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Wyd. Z-sk i Spółka, Poznań 2003.
Fukuyama F., Budowanie Państwa, Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
Habermas, J., Structural Transformation of the public sphere, The MIT Press, Baltimore 1989.
Hanifan J., The Rural School Community Center, [w:] „The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 1916, Vol. 67, New Possibilities in Education.
Hartleb F., Here to stay: anti-establishment parties in Europe, „European View” 2015, nr. 14, ss. 39–49.
Hibbing J., Theiss–Morse E., Stealth Democracy. Americans’ beliefs about how government should work, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Wyd. PWN, Warszawa 1954.
Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, wyd. II 1739, Cz. Znamierowski (tłum.) http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik/wp-content/uploads/2012/09/Hume-traktat-o-naturze-ludzkiej.pdf. [dostęp: 14-07-2017].
Le Bon G., Psychologia, Wyd. Antyk, Kęty 2004.
Linz J., Stepan A., Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1996.
Lipset S. M., Bendix R., Ruchliwość społeczna w społeczeństwie przemysłowym, Wyd. PWN, Warszawa 1964.
Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Wyd. PWN, Warszawa 1992.
McCarthy T., Here's why Donald Trump won't win the Republican presidential nomination https://www.theguardian.com/us-news/2015/aug/22/donald-trump-wont-win-republican-presidential-nomination. [dostęp: 22-09-2017].
Mularska–Kucharek M., Kapitał społeczny a jakość życia na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Mularska–Kucharek M., The Role of Social Capital I the Development of Entrepreneurship, Science Publishing Group, New York 2015.
Newton K., Political Support: Social Capital, Civil Society, and Political and Economic Performance, „UC Irvine CSD Working Papers” 2006 https://escholarship.org/uc/item/7ks7h74n. [dostęp: 28-09-2017].
Paxton P., Social Capital and Democracy: an interdependent relationship, „American Sociological Review” 2002, vol. 67.
Pietrzyk–Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wyd. Znak, Warszawa 1993.
Putnam R., Bowling Alone: America's Declining Social Capital, “Journal of Democracy” 1995, nr. 6:1.
Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Rahn, W. M., Brehm, J., & Carlson, N., National Elections as Institutions for Building Social Capital, [w:] Civic Engagement in American Democracy, Brookings Institution and Russell Sage, Washington and New York 1999, ss. 111–160.
Rymsza A., Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmierczak, A. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
Schumpeter J., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper &. Brothers, New York 2003.
Skinner Q., The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge 1978, vol. I.
Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wyd. Znak, Kraków 2016.
Tocqueville de. A, O demokracji w Ameryce, Wyd. Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.
Woolcock M., The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes, „Canadian Journal of Policy Research” 2001, vol. 2 (1).
World Values Survey, Wave 6 2010-2014 OFFICIAL AGGREGATE v.20150418. World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: Asep/JDS, Madrid SPAIN.

Drukuj