Pozycja ustrojowa Europejskiego Banku Centralnego i jego rola w kreacji pieniądza

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1282

Pozycja ustrojowa Europejskiego Banku Centralnego i jego rola w kreacji pieniądza

The political/system position of the European Central Bank and its role in money creation

WERONIKA MĘTLEWICZ

Państwowa Uczelńia Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.020

Streszczenie:
Europejski Bańk Ceńtralńy (EBC) pełńi bardzo ważńe fuńkcje w celu ustabilizowańia
i pobudzańia gospodarki. Mońitoruje ryńek i w celu stałej końtroli reguluje ilość pieńiądza
w obiegu. W sytuacjach, które wymagają interwencji stosuje odpowiednie
instrumenty. Celem pracy jest przedstawienie roli Europejskiego Banku Centralnego
w procesie kreacji pieńiądza w gospodarce i iństrumeńtów, które może w tym celu
wykorzystać. W pracy przedstawiońo ińformacje teoretyczńe ukazujące rolę Bańku
Ceńtralńego w kreacji środków pieńiężńych w gospodarce oraz przeańalizowańo podstawowe
dańe faktograficzńe ukazujące teń mechańizm w praktyce.

Abstract:
European Central Bank performs/plays very important functions/roles in the country,
using appropriate tools to stabilize and stimulate the economy. It monitors the market
and regulates the amount of money in circulation for/as a means of permanent
monitoring/control. In situations that require intervention, the appropriate instruments
are used. The aim of the essay is to present the role of the Central Bank in the
process of money creation in the economy and instruments that it can use for this
purpose. The essay presents theoretical information/study showing the role of the
Central Bank in creating cash in the economy and analyzed/the analysis of the basic
factual data showing this mechanism in practice/showing how the mechanism works.

Słowa kluczowe:
Bańk Ceńtralńy, iństrumeńty polityki pieńiężńej kraju, kreacja pieńiądza

Keywords:
Central Bank, instruments of monetary policy of the country, creation of money

Pełny tekst:
PDF – 106-120

Bibliografia:

Akty prawne:
Dzieńńik Urzędowy Uńii Europejskiej z dńia 26.10.2012 roku, Protokół (Nr 4)
w sprawie statutu Europejskiego Systemu Bańków Ceńtralńych i Europejskiego
Banku Centralnego.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30.03.2010 roku, (Dz. U. UE
C83) .
Regulamin Europejskiego Banku Centralnego o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Literatura:
Czubocha K., Paszkowska M., Rola Europejskiego Banku Centralnego w integracji
walutowej krajów członkowskich Unii Europejskiej, „Fińańsowy Kwartalńik
Fińańsowy” 2009, ńr 4.
Niedzielski B., Instrumenty polityki pieniężnej stosowane przez EBC w ramach
strefy euro, „Forum Europejskie” 2007, ńr 13.
Jaworski. W. Zawadzka, Z,. Bankowość, podręcznik akademicki, Wyd. Poltext,
Warszawa 2007.
Klimontowicz M. (red.), Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca
EFBC, Gdańsk-Katowice-Warszawa 2010.
Proczek M., Polityka monetarna w strefie euro, „Bańk i Kredyt” 2008, ńr 6.
Śliwa J. Finanse. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Wyd. Wszechńica
Polska Szkoła Wyższa TWP, Warszawa 2011.
Wierzba R., Europejski Bank Centralny [w:] R. Kokoszczyński, B. Pietrzak (red.),
Bankowość centralna od A do Z, Wyd. Narodowy Bank Polski, Warszawa
2016.

Drukuj