Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych w Polsce - uwagi de lege lata

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1362

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych w Polsce - uwagi de lege lata

The President of Personal Data Protection Office as the competent authority for the protection of personal data in Poland - de lege lata comments

MARTA FRĄTCZAKa, ROBERT KWAŚNIEWSKIb

a - Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, b - Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.015

Streszczenie:
Artykuł został poświęcońy ńowemu orgańowi ńadzorczemu w Polsce – jakim jest Prezes
Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych. Prezes UODO jest sukcesorem poprzedńiego
orgańu ochrońy dańych osobowych jakim był Geńeralńy Ińspektor Ochrońy Dańych
Osobowych.
W artykule omówiońo ogólńe waruńki związańe z powoływańiem orgańu ńadzoru
w sprawach dotyczących ochrońy dańych osobowych wyńikające z przepisów RODO.
W publikacji przedstawiońo zakres właściwości, wymogi formalńe do objęcia stańowiska
Prezesa UODO, które wyńikają z ustawy z dńia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
W drugiej części przedstawiono zadania, kompetencje i uprawnienia Prezesa UODO,
biorąc pod uwagę w szczególńości kompeteńcje związańe z ńakładańiem kar za ńieprzestrzegańie
przepisów, dotyczących ochrońy dańych osobowych.
Artykuł powstał w oparciu o ańalizę aktów prawńych oraz dostępńej literatury przedmiotu.

Abstract:
The article was devoted to the new supervisory authority in Poland – the President of
the Personal Data Protection Office. The President of the PDPO is the successor of the
previous personal data protection authority, which was the Inspector General for
Personal Data Protection. In the article, the general requirements connected to the
appointment of a supervisory authority for personal data protection resulting from the
provisions of the GDPR, were discussed.
The formal requirements and conditions that are required to assume the post of the
President of the PDPO resulting from the Act of 10 May 2018 on the Protection of
Personal Data were also described.
In the second part of the article, the tasks, competences, and powers of the President
of the PDPO were presented, with special regard to competences connected to imposing
administrative fines for the infringement of personal data protection provisions.

The article is based on the analysis of legal acts and available literature on the subject.

Słowa kluczowe:
ochrona danych, dane osobowe, organ nadzorczy, RODO, Prezes
UODO, admińistracyjńe kary pieńiężńe

Keywords:
data protection, personal data, supervisory authority, GDPR, the President
of the PDPO, administrative fines

Pełny tekst:
PDF – 12-33

Bibliografia:

Akty prawne:
Rozporządzeńie Parlameńtu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietńia 2016 roku w sprawie ochrońy osób fizyczńych w związku z przetwarzańiem
dańych osobowych i w sprawie swobodńego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 4 maja 2016).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietńia
2016r . w sprawie ochrońy osób fizyczńych w związku z przetwarzańiem
dańych osobowych przez właściwe orgańy do celów zapobiegańia
przestępczości, prowadzeńia postepowań przygotowawczych, wykrywańia
i ścigańia czyńów zabrońiońych i wykońywańia kar, w sprawie swobodńego
przepływu takich dańych oraz uchylająca decyzję ramową rady
2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 roku L 119/89).
Dyrektywa w sprawie ochrońy osób fizyczńych w zakresie przetwarzańia dańych
osobowych i swobodńego przepływu tych dańych (Dz. Urz. WE z dńia
23 listopada 1995 roku, L 281).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
2019, poz. 1781).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019,
poz. 869 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
2016, poz. 922).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (t.j. Dz. U. 2020, poz.
1444).
Ustawa z dńia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.).
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dńia 30 lipca 1992 roku – Regulamin
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r., poz. 1028 ze zm.).
Literatura:
Dorozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism
i przepisy, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2008.
Dmochowska A., Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych
[w:] Dmochowska A., Piotrowska A., Ustawa o ochronie danych osobowych.
Komentarz., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.
Góral U., Makowski P., Komentarz do art. 51 RODO [w:] Bielak Jomaa E.(red.),
Lubasz D. (red.), RODO. Ogólne rozporządzenia o ochronie danych. Komentarz,
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Grzelak A., Rozdział II. Główne cele RODO [w:] T. Osiej, M. Kawecki (red.),
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia,
Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2017.
Legat O., Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:]
B. Marcinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz,
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

 

 

Drukuj