Starożytni łucznicy i ich korzenie. Kilka słów o pracy Juszyńskiego [J. Juszyński, Etos łucznika w starożytnej Europie, Zabrze-Tarnowskie Góry 2020, ss. 58, ISBN 978-83-65982-61-2]

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 919

Starożytni łucznicy i ich korzenie. Kilka słów o pracy Juszyńskiego
[J. Juszyński, Etos łucznika w starożytnej Europie, Zabrze-Tarnowskie Góry 2020,
ss. 58, ISBN 978-83-65982-61-2]

Ancient archers and their roots. A few words about a book by Juszyński
[J. Juszyński, The ethos of an archer in ancient Europe, Zabrze-Tarnowskie Góry 2020, 58 pages, ISBN 978-83-65982-61-2]

TOMASZ SIŃCZAK

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.013

Streszczenie:
Przedmiotem ńińiejszego opracowańia jest receńzja książki autorstwa Jakuba Juszyń-skiego pt. Etos łucznika w starożytnej Europie, która ukazała się ńakładem wydaw-nictwa Inforteditions, Zabrze-Tarńowskie Góry w 2020 roku. Nińiejsza pozycja książ-kowa liczy stroń 58 i składa się z sześciu rozdziałów, wstępu oraz bibliografii. Praca traktuje o pozycji słyńńych łuczńików w kulturze starożytńej Europy.

Abstract:
The aim of this paper is to review a book by Jakub Juszyński eńtitled “The ethos of ań archer iń ańcieńt Europe”, published by Ińforteditiońs, Zabrze - Tarńowskie Góry iń 2020. The reviewed book includes 58 pages and consists of six chapters, an intro-duction and a bibliography. It discusses the position of famous archers in the culture of ancient Europe.

Słowa kluczowe:
etos, łuczńik, starożytńa Europa

Keywords:
the ethos, archer, ancient Europe

Pełny tekst:
PDF – 134-140

Bibliografia:

Beckwith Ch. I., Imperia Jedwabnego Szlaku. Historia centralnej Eurazji od epoki brązu do czasów obecnych, PIW, Warszawa 2020.
Juszyński J., Etos łucznika w starożytnej Europie, Inforteditions, Zabrze-Tarńowskie Góry 2020.
Litvinsky B. A., The Hephthalithe Empire, [w:] History of Civilisations of the Cen-tral Asia. Vol. III. The crossroads of the civilisations. AD 250–750, B. A. Litvin-sky, Z. Guang-da, R. Samghabadi (red.), Motilal Banarsidass, Paris 1996, s. 135–162.
Mieroop M., Historia starożytnego Bliskiego Wschodu. Ok. 3000–323 p.n.e., Wy-dawńictwo UJ, Kraków 2008.
Poushariati P., Decline and Fall of the Sasanian Empire. The Sasanian – Parthian confederacy and the Arab conquest of Iran, I.B. Tauris, London-New York 2008.
Rezakhani K., ReOrienting the Sasanians: East Iran in Late Antiquity, Edinburgh University Press, Edinburgh 2017.

Drukuj