Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 863

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

Functioning of a child in a family with the drinking problem

ŻANETA NIECKARZ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2020.006

Streszczenie:
Artykuł koncentruje się wokół sytuacji dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Zostaje przybliżone pojęcie dysfunkcjonalności rodziny, wynikającej z pojawienia się problemu alkoholowego. Uwydatniony zostaje system funkcjonowania rodziny. Zaprezentowana zostaje analiza pełnionych ról w dysfunkcjonalnej rodzinie z uwzględnieniem sfer działania członka rodziny. Wobec przyjętych faktów zostaje zaprezentowana pomoc i wsparcie w wyjściu z określonej roli przyjętej przez członka rodziny.

Abstract:
The article focuses on the situation of a child in a family with the drinking problem and describes the concept of family dysfunctionality resulting from the emergence of such problem. It also highlights the family functioning system. Furthermore, it presents an analysis of the roles performed in a dysfunctional family taking into account the spheres of activity of family members. In the face of the adopted facts, assistance and support in getting out of the specific role assumed by a family member are presented.

Słowa kluczowe:
dysfunkcjonalność, problem alkoholowy, funkcjonowanie rodziny, dziecko, przyjmowane role, pomoc

Keywords:
dysfunctionality, drinking problem, functioning of a family, child, assumed roles, assistance

Pełny tekst:
PDF – 100-118

Bibliografia:

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2001.
Bocian-Waszkiewicz B., Dziecko niewidzialne – dziecko „we mgle” – charakterystyka dziecka krzywdzonego i wieloaspektowa pomoc, „Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy” 2018, nr 18 (11).
Cierpiałkowska L., Ziarko M., Psychologia uzależnień – alkoholizm, Wyd. Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2010.
Daszykowska J., Łuczyński A. (red.), Dziecko w przestrzeni życia społecznego, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2013.
Gąsior K., Funkcjonowanie noopsychologiczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików, Wyd. Delfin SA, Warszawa 2012.
Gąsior K., Jak uwolnić się od destrukcyjnych przekazów rodzinnych?, „Świat Problemów” 2011, nr 5.
Gimerska A., Analiza treści bajek terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, „Biblioterapeuta: Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego” 2014, nr 4.
Goetz M., Dzieci w rodzinie dysfunkcjonalnej, „Świat Problemów” 2018, nr 4.
Grzegorzewska I., Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011.
Kozłowska A., Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2000.
Krzesińska-Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Wyd. Uniwersytetu Trans Humana, Białystok 2007.
Maciejewska B., Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – szansa na rozwój czy droga ku destrukcji?, „Nowa Szkoła” 2013, nr 8.
Margasiński A., Rodzina alkoholowa w uzależnionym w leczeniu, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
Marzec H. (red.), Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji, T. II, Wyd. Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2011.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Robinson E. B., Rhoden L. J., Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2003.
Różycka E. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. I, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
Ryś M., Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych, Drukarnia Dimograf, Warszawa 2014.
Szczukiewicz P., Sposoby adaptacji dzieci w rodzinie alkoholowej, „Świat Problemów” 2016, nr 10, s. 33-36.
Urban B., Stanik M. J., (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna,
T. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Wosik-Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
Netografia:
Bodzon P., Role pełnione w systemie rodziny pochodzenia a oczekiwania od małżeństwa i hierarchia wartości u młodych dorosłych, ,,Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio”, 2014, nr 3(19), https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/10Bodzon.pdf, [dostęp: 20-07-2020].
Seremak J. Alkoholik wysokofunkcjonujący – kto to taki?, http://www.apteka-niezapominajka.pl/wp-content/uploads/2018/03/alkoholizm.pdf, [dostęp: 24-07-2020].
Witkowska-Paleń A., Placówki wsparcia dziennego w systemie pomocy rodzinie dysfunkcyjnej, „Pedagogia Ojcostwa” 2012, nr 5, http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po5/PO513.pdf, [dostęp: 7-07-2020].

 

 

 

 

Drukuj