Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem w przebiegu raka płuc z wykorzystaniem ICNP®

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 8193

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem w przebiegu raka płuc z wykorzystaniem ICNP®

Nurse's tasks in the care of a patient in the course of lung cancer using ICNP®

KAROLINA CIECHANOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.011

ISSN:2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Rak płuc to nowotwór złośliwy, który pochodzi z komórek nabłonka. Jest jednym z najczęstszych występujących nowotworów, zarówno
u mężczyzn jak i kobiet. Wraz z wiekiem rośnie liczba zachorowań i zgonów. Głównym czynnikiem zachorowania na raka płuc to palenie tytoniu.
W początkowym stadium choroby rak płuc najczęściej jest bezobjawowy, dlatego występuje niska wykrywalność tego nowotworu. Poprzez zastosowanie wczesnej profilaktyki i odpowiednio dobranej terapii możliwe jest uniknięcie wzrostu zachorowań i zgonów na nowotwór płuc.
Cel pracy. Celem pracy jest określenie zadań pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rakiem płuc z wykorzystaniem ICNP®.
Prezentacja przypadku. Pacjent lat 76, przebywający na oddziale pulmonologicznym, skarży się na przewlekły ból w klatce piersiowej
i duszność wysiłkową. Pacjent jest wieloletnim palaczem. Chory wymaga edukacji na temat choroby i samoopieki oraz pomocy w czynnościach dnia codziennego. Z powodu zaplanowanej diagnostyki i leczenia pacjent odczuwa lęk i niepokój.
Wnioski. Całościowa i zindywidualizowana opieka pielęgniarska poprawiły jakość życia pacjenta i pozwoliła uniknąć niepożądanym skutkom
w przebiegu choroby.

Abstract:
Introduction. Lung cancer is a malignant tumor that comes from epithelial cells. It is one of the most common cancers in both men and women. As we get older, the number of cases and deaths increases. The main factor in the incidence of lung cancer is smoking. In the initial stage of the disease lung cancer is most often asymptomatic, therefore there is a low detection of this cancer. By the application of early prophylaxis and appropriately selected therapy it is possible to avoid an increase in lung cancer morbidity and deaths.
Aim. The purpose of this work is to define the tasks of a nurse in the care of a lung cancer patient using ICNP®.
Case study. A 76-year-old patient in the pulmonary ward complains about chronic chest pain and exercise dyspnea. The patient is a long-standing smoker. The patient requires education about the disease and self-care and help in everyday activities. Due to the planned diagnosis and treatment, the patient feels anxiety and anxiety.
Conclusions. The comprehensive and individualised nursing care has improved the quality of life of the patient and has allowed to avoid adverse effects in the course of the disease.

Słowa kluczowe:
rak płuc, proces pielęgnowania, ICNP®

Keywords:
lung cancer, nursing process, ICNP®Pełny tekst:

Pełny tekst:
PDF – 104-122

Bibliografia / Bibliography:
1.Pawlicka M., Mroczek A., Bałabuszek K., Radzka A., Fałkowska U. Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Postępy w farmakologii i onkologii. Lublin 2018;97-99.
2.Siemińska, A., Kubiak, A., Bobowicz, M. i wsp. Współwystępowanie raka płuca i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pol Med Paliat. 2006;5(2):407.
3.Domagała-Kulawik J., Osińska I. Zaburzenia odpowiedzi immunologicznej w raku płuca nowy - cel terapii. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2014;82:287.
4.Didkowska J., Wojciechowska U., Czaderny K. i wsp. Nowotwory złośliwe ogółem w Polsce w 2017 roku. Warszawa 2019;10-11,14.
5.Gilligan D., Rintoul R. Rak płuc. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010;28-35, 61-72,81,101,115-119,157-161.
6.Chazan R. Standardy diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach układu oddechowego-wskazówki praktyczne. α-medica press. Warszawa 2015;137-139,150-153.
7.Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Panek W. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012;184-185.
8.Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów medycznych. TOM 1 i 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010;159, 461, 639, 800, 886-888, 930-931.
9.Suwała M., Gerstenkorn A. Rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w pierwotnej i wtórnej profilaktyce antytytoniowej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2012;18(3):244-245.
10.Kózka M., Płaszewska-Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015;213, 216.
11.Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2017;177-178.
12.Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010;222-223.
13.Dworski, M., Śliwczyński, A., Tkacz, A. i wsp. Rak płuca w świetle danych Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2006-2009. Journal of Oncology. 2011;61(6):555.
14.Krzakowski M., Jassem J. i wsp. Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersia. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Onkologia w Praktyce Klinicznej - edukacja. 2019;5(1):22.
15.Krajowy Rejestr Nowotworów http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-oplucnej-pluca-c33-34/ [data dostępu: 13.08.2020r.].
16.Pękała, M., Kozaka, J. Jakość życia chorych na raka płuca. Psychoonkologia. 2016;20(2): 90-92.
17.Lesiak A., Pyk M., Zdziebło K., Toporek W., Łon P. Umiejętność efektywnego komunikowania z pacjentem onkologicznym podstawą pracy pielęgniarki. [w:] Pasek M., Dębska G. (red.): Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków 2011;173-174.
18.Suwała M., Gerstenkorn A. Rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w pierwotnej i wtórnej profilaktyce antytytoniowej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2012;18(3):244-245.
19.Ceglarek D. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. [w:] Pasek M., Dębska G. (red): Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków 2010;13-14.
20.Zaborowska A., Pasek M. Opieka nad pacjentem poddanym chemioterapii. [w:] Pasek M., Dębska G. (red): Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków 2011;12-15.
21.Kaptacz A., de Walden-Gałuszko K. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2017;46-48.
22.Jeziorski A. Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005;173.
23.Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 969) [data dostępu: 12.12.2019r.].

Drukuj