Wiedza i opinie kobiet na temat wybranych aspektów nietrzymania moczu

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3865

Wiedza i opinie kobiet na temat wybranych aspektów nietrzymania moczu

Women's knowledge and opinions on selected aspects of urinary incontinence

BOŻENA WOJTYCKA, BEATA HAOR

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.002

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Terapia i profilaktyka nietrzymania moczu powinna być ukierunkowana na działania edukacyjne realizowane wobec członków zespołu terapeutycznego, chorych i ich rodzin oraz całego społeczeństwa.
Cel. Celem pracy jest analiza wiedzy i opinii kobiet na temat wybranych aspektów nietrzymania moczu.
Materiał i metody. Badanie dotyczyło 100 pacjentek z nietrzymaniem moczu. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankietowania.
Wyniki. W badaniach własnych respondentki potwierdziły, że epizody nietrzymania moczu obserwowane są częściej w starszych grupach wiekowych kobiet. Posiadały także zróżnicowaną wiedzę na temat przyczyn, czynników ryzyka, metod diagnostyki i terapii NTM. Większość badanych potwierdziła wpływ choroby na sferę życia seksualnego, aktywność zawodową oraz życie rodzinne. Najmniejszy odsetek respondentek podkreślił wpływ NTM na sferę życia społecznego. Ponad połowa kobiet wskazuje, że posiada znikomą wiedzę nt. profilaktyki nietrzymania moczu. Zdecydowana większość badanych deklaruje, że chciałaby zdecydowanie poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Kobiety zdecydowanie najczęściej podawały, że powszechnym źródłem wiedzy na temat NTM jest informacja uzyskana od ginekologa, urologa, lekarza specjalisty oraz dane z Internetu.
Wnioski. 1. Kobiety z nietrzymaniem moczu wykazują zróżnicowany poziom wiedzy na temat wybranych aspektów schorzenia. 2. Kobiety potwierdzają niedostatek wiedzy na temat wybranych aspektów nietrzymania moczu a zarazem wykazują gotowość do jej uzupełniania.

Abstract:
Introduction. The therapy and prevention of urinary incontinence NTM should be focused on educational activities carried out for members of the therapeutic team, patients and their families, and the entire society.
Aim. The aim of the study is to analyze women's knowledge and opinions on selected aspects of urinary incontinence.
Material and methods. The study involved 100 patients with urinary incontinence. A diagnostic survey method and a survey technique were used.
Results. In their own research, the respondents confirmed that urinary incontinence episodes are more often observed in older age groups of women. They also had a varied knowledge of the causes, risk factors, diagnostic methods and NTM therapy. Most of the respondents confirmed the impact of the disease on the sphere of sexual life, professional activity and family life. The smallest percentage of respondents emphasized the impact of NTM on the sphere of social life. More than half of the women indicate that they have little knowledge about the prevention of urinary incontinence. The vast majority of respondents declare that they would like to definitely expand their knowledge on this subject. Women most often stated that the common source of knowledge about NTM is information obtained from a gynecologist, urologist, specialist doctor and data from the Internet.
Conclusions. 1. Women with urinary incontinence show a different level of knowledge about selected aspects of the disease. 2. Women confirm insufficient knowledge about selected aspects of urinary incontinence and at the same time show readiness to supplement it.

Słowa kluczowe:
nietrzymanie moczu, kobieta, wiedza

Key words:
urinary incontinence, woman, knowledge

Pełny tekst:
PDF -29-47

Bibliografia/Bibliography:
1.Abrams P., Cardozo L., Fall M., Griffiths D., Rosier P., Ulmsten U. et al. The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardization sub-committee of the International Continence Society. Urology. 2003;61(1):37–49.
2.Weber-Rajek M., Bułatowicz I., Radzimińska A., Strojek K., Goch A., Żukow W. Ocena skuteczności metod fizykalnych w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet – przegląd badań. J Education Health Sport. 2015;5(3):11–34.
3.Bakalczuk G., Madej A., Lewczuk J., Makara-Studzińska M., Wdowiak E., Lewicka M. et al. Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2016;22(4):277–281.
4.Bujanowska-Fedak M., Steciwko A. Nietrzymanie moczu w praktyce lekarza rodzinnego. W: Rechberger T.(red.). Uroginekologia Praktyczna. BiFolium, Lublin 2007:139–147.
5.Adamczuk J., Kraczkowski J.J., Robak M.J., Żurawska vel Dziurawiec K. Czy nietrzymanie moczu to choroba cywilizacyjna? Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(3):382-386.
6.Barnaś E., Barańska E., Gawlik B., Zych B. Czynniki najbardziej wpływające na jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu. Hygeia Public Health. 2015; 50(4):643-648.
7.Radziszewski P. Dostępność badań urodynamicznych w Polsce. Kwartalnik NTM. 2000; 3(30):15-16.
8.Klimaszewska K. Społeczny aspekt nietrzymania moczu Pielęgniarstwo XXI wieku. 2017; vol.16, 3(60):57-61.
9.Adamiak A, Jankiewicz K. Epidemiologia nietrzymania moczu. W: Rechberger T (red.), Nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2009; 19–25.
10.Dutkiewicz S., Kapusta K. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach. Prz Menopauzalny. 2011;6:493–499.
11.Miękoś E., Sosnowski M., Zydek C. Czynniki ryzyka występowania i zapobieganie nietrzymaniu moczu u kobiet. Prz Menopauzalny. 2004;5: 43–49.
12.Hart M.L., Izeta A., Herdera-Imbroda B., Amend B., Brinchmann J.E. Cell Therapy for Stress Urinary Incontinence. Tissue Eng Part B Rev 2015.
13.Rincón Ardila O. Prevalence and risk factors for urinary incontinence among young women consulting in primary care. Rev Med Chil. 2015; 143(2):203–212.
14.Wróbel R, Kremska A, Kołodziej B, Barnaś E. Ocena częstości występowania objawów nietrzymania moczu w populacji kobiet po 40. roku życia. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków. 2013,1:40-49.
15.Iwanowicz-Palus G.J., Stadnicka G., Włoszczak-Szubzda A. Medical and psychosocial factors conditioning development of stress urinary incontinence (SUI). Ann Agric Environ Med. 2013, 20(1):135-139.
16.Połocka-Molińska M., Jakóbczak B., Plagens-Rotman K. Wpływ nietrzymania moczu na jakość życia kobiet. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017; 2 (51):161-167.
17.Piechota E, Baranowski W. Nietrzymanie moczu u kobiet. Pediatria i Medycyna Rodzinna. 2006; 2(3):163–175.
18.Koszla M. Fizjoterapia szansą dla pacjentek z NTM. Kwartalnik NTM. 2006;1:4.
19.Bidzan M. Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Impuls, Kraków 2008:33.
20.Dutkiewicz S., Kapusta K. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Kielcach. Prz. Menopauz. 2011;6:493-499.
21.Cichońska M., Maciąg D., Zboina B., Latawiec I., Krawczyk W. Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Zdrowie Dobrostan. 2013;4:45–64.
22.Derewiecki T., Mroczek M., Majcher P., Chruściel P. Znaczenie problemu nietrzymania moczu wśród kobiet po 40. roku życia. Hygeia Public Health. 2015;50,1:219–225.
23.Gugała B., Głaz J., Drelich A. Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2011; 3: 340–347.

Drukuj