Prozdrowotny styl życia młodzieży w wieku 11-15 lat inwestycją w przyszłość społeczeństwa

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2813

Prozdrowotny styl życia młodzieży w wieku 11–15 lat inwestycją w przyszłość społeczeństwa

A healthy lifestyle of young people aged 11–15 as an investment in the future of the society

MONIKA SANDER-GRABOWSKA

BEATA PRZYSTAŚ
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.022

Streszczenie:
Przez prozdrowotny styl życia rozumie się świadome działanie ukierunkowane na zwiększenie potencjału własnego zdrowia i eliminację zachowań zagrażających zdrowiu. Na kształtowanie takiego światopoglądu młodzieży ma wpływ rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, media. Środowiska te powinny tworzyć u młodego człowieka poczucie obowiązku dbania o własny potencjał zdrowotny i dokonywanie świadomego wyboru prozdrowotnego stylu życia. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę zachowań prozdrowotnych młodzieży w wieku 11–15 lat, jako ważnego czynnika w tworzeniu zdrowego społeczeństwa. Analizie poddano dane Instytutu Matki i Dziecka zawarte w raporcie „Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)” oraz dane z analogicznego raportu z 2014 roku „Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych”. Z przeprowadzonej analizy wybranych danych Instytutu Matki i Dziecka wynika, iż młodzież jest w większości świadoma znaczenia zachowań prozdrowotnych dla swojego zdrowia w przyszłości.

Abstract:
A healthy lifestyle is understood as a conscious action aimed at increasing the potential of one’s health and eliminating behaviours threatening it. The family, school, peer groups and media influence the shaping of such a worldview among children and youth. These environments should create a young person’s sense of obligation to care for their own health potential and to make informed choices concerning a healthy lifestyle. The aim of the article is to draw attention to the role of health-promoting behaviours of adolescents aged 11-15 as an important factor in creating a healthy society. The data of the Institute of Mother and Child included in the report „Health of students in 2018 in the light of the new HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) research model” and the data from an analogical report from 2014 „Health and health behaviours of school youth in Poland in the context of selected sociodemo¬graphic conditions”. The analysis of selected data presented by the Institute of Mother and Child shows that young people are mostly aware of the importance of health-promoting behaviours for their health in the future.

Słowa kluczowe:
styl życia, młodzież, promocja zdrowia

Keywords:
lifestyle, youth, health promotion

Pełny tekst:
PDF – 112-128

Bibliografia:
1.Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, Wyd. PZWL, Warszawa 2010.
2.Borzucka-Sitkiewicz K., Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006.
3.https://www.ore.edu.pl/images/files/pdf/Bank_programow_profilaktycznych/klasy/trzeci%20elementarz.pdf.
4.Kulik B., Pacian A., Zdrowie publiczne, Wyd. PZWL, Warszawa 2014.
5.Liberska H., Malina A., Suwalska-Barancewicz D., Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie, Wyd. Difin, Warszawa 2012.
6.Mazur J., Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych, Wyd. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2014.
7.Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), Wyd. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018.
8.„Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020”, https://www.gov.pl/web/ zdrowie/narodowy-program-zdrowia-ogloszenia.
9.Ottawa Charter for Health Promotion; Health Promotion, 1986, https:// www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/m.
10.Świderska M., Styl życia i zachowania prozdrowotne- wybrane konteksty, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2012.
11.Wojcieszek K., NOE cz. I i II, Program profilaktyczny dla młodzieży.
12.Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Wyd. PWN, Warszawa 2017.
13.Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N., Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne, Wyd. Difin, Warszawa 2011.

 

Drukuj