Opieka nad pacjentem w przebiegu raka płuc

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 4269

Opieka nad pacjentem w przebiegu raka płuc

Patient care in the course of lung cancer

MARTYNA GÓRNIEWICZ, PAULINA ANTCZAK

DOI: https://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.024

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Rak płuc główną przyczyna zgonów z powodu nowotworów w populacji mężczyzn. Stanowi także istotną przyczynę śmierci kobiet.
Cel. Celem pracy jest analiza wybranych aspektów opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową płuc.
Materiały i metody. W pracy dokonano analizy literatury poświęconej zagadnieniom opieki nad pacjentem w przebiegu raka płuc oraz przeprowadzono mapowanie diagnoz i interwencji pielęgniarskich przy użyciu słownika ICNP® .
Wnioski. Rak płuc istotnie modyfikuje jakość życia pacjenta. Klasyfikacja ICNP® pozwala na projektowanie opieki pielęgniarskiej w oparciu o ujednoliconą terminologię.
Summary:

Introduction. Lung cancer is the leading cause of cancer-related deaths in the male population. It is also a significant cause of women's death.
Aim. The aim of the study is to analyze selected aspects of nursing care for a patient with lung cancer.
Materials and methods. The paper analyzes literature on patient care in the course of lung cancer and mapping nursing diagnoses and interventions using the ICNP® dictionary.
Conclusions. Lung cancer significantly modifies the patient's quality of life. The ICNP® classification allows you to design nursing care based on standardized terminology.

Słowa kluczowe:
rak płuc, opieka, ICNP®

Key words:
lung cancer, care, ICNP®

Pełny tekst:
PDF -117-129

Bibliografia/Bibliography:
1.Modlińska A, Kowalczyk A. Rak płuca – epidemiologia, obraz kliniczny oraz społeczne następstwa choroby. Psychoonkologia 2016;20(2):57-65 [dostęp w internecie:https://www.termedia.pl/Rak-pluca-epidemiologia-obraz-kliniczny-oraz-spoleczne-nastepstwa-choroby,63,28257,1,0.html, data dostępu:12.12.19].
2.Kozierkiewicz A. (red). Strategia Walki z Rakiem Płuca. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Polska Grupa Raka Płuca, Polska Liga Walki z Rakiem. Warszawa 2017 [dostęp w internecie:
https://ligawalkizrakiem.pl/images/content/Strategia%20Walki%20z%20Rakiem%20Pluca_FINAL.pdf, data dostępu: 14.12.2019].
3.Wojciechowska U., Olasek P., Czauderna K., Didkowska J. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2014roku. Krajowy Rejestr Nowotworów. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie. Warszawa 2016 [dostęp w internecie: http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory2014.pdf, data dostępu: 12.12.2019].
4.Didkowska J., Wojciechowska U., Olasek P. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie. Warszawa 2017 [dostęp w internecie: http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2015.pdf, data dostępu:12.12.2019].
5.Wojciechowska U., Czaderny K., Ciuba A., Olasek P., Didkowska J. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2016 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie. Warszawa 2018 [dostęp w internecie:http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2016.pdf, data dostępu:12.12.2019].
6.Krzakowski M., Jassem J., Antczak A. et al. Cancer of the lung, pleura and mediastinum. Oncol Clin Pract 2019; 15. DOI: 10.5603/OCP.2018.0056.
7.Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej [dostęp w Internecie: https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth/icnp-browser, data dostępu: 06.12.19r].
8.Posieczek Z., Kobus E., Olszewska M., Galikowska A., Marzec I., Balcerak D., Budnik M. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem geriatrycznym z niedożywieniem. Journal of Education, Health and Sport2017;7(8):435-445. [file:///C:/Users/ThinkPad/AppData/Local/Temp/4753-17140-1-PB.pdf, dostęp w internecie: 14.12.2019].
9.Nalewaj K., Zera A., Krupienicz A. Opieka nad pacjentem z niedrobnokomórkowym rakiem płuca- studium przypadku. Pielęgniarstwo Polskie 2018; 68 (2) [dostęp w internecie: http://www.wydawnictwo.ump.edu.pl/ojs/index.php/pp/article/view/327, data dostępu 14.12.2019].
10.Pielęgnacja Pacjenta w Chorobie Nowotworowej. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa i Fundacja Tam i z Powrotem. Warszawa 2012 [dostęp w internecie: https://www.wco.pl/wp-content/uploads/2015/08/poradnik_pielegnacja_internet_final.pdf. data dostępu: 05.12.19].
11.Budnik M., Galikowska A., Marzec I., Balcerak D., Kobus E, Posieczek Z. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem starszym z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Journal of Education, Health and Sport2017;7(6):34-44 [file:///C:/Users/ThinkPad/AppData/Local/Temp/4501-15810-1-PB.pdf, dostęp w internecie: 14.12.2019].
12.Bujko K. Podstawy radioterapii. Gastroenterologia Kliniczna 2010,2(4):121–126.
13.Łyskawa W. Chemioterapia w leczeniu choroby nowotworowej i jej neurotoksyczność. Anestezjologia i Ratownictwo 2009;3:80-87.
14.Świeboda-Sadlej A. Skojarzone leczenie nowotworów — współpraca chirurga i onkologa klinicznego w zakresie leczenia raka piersi, jelita grubego i płuca. Chirurgia Polska 2011,13,1,59–68.
15.Herman K. Chirurgiczne leczenie nowotworów w Polsce: dziś i jutro. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2011;7,6:311–320.
16.Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Krajewska-Kułak E., Wrońska I. (red.). Repetytorium z pielęgniarstwa. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

 

Drukuj