Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

  • Kategoria: 2-uncategorised
  • Odsłony: 36772

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

Selected aspects of nursing care provided to patient after ischemic stroke

KASANDRA SZKLARCZYK (a), WIKTORIA SZTANDAROWICZ (a), EMILIA SZYJKOWSKA (a), PAULINA SAK (a)

(a) Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu1, Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku opiekun koła: dr Beata Haor

ISSN: 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.023

Streszczenie:
Wstęp. Udar mózgu to zespół kliniczny, w którym dochodzi do nagłych zmian ogniskowych bądź globalnych zaburzeń czynności mózgowia. Mimo zauważalnego w ciągu ostatnich lat postępu w diagnostyce oraz możliwościach leczenia, udar mózgu stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów w krajach uprzemysłowionych. W Polsce rocznie odnotowuje się 60 tysięcy przypadków udaru, z czego połowa w ciągu pierwszego roku umiera. Pacjenci po udarach często stają się niesamodzielni oraz zależni od innych osób.
Cel. Celem pracy jest analiza wybranych aspektów opieki pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.
Materiały i metody. W pracy użyto metody analizy piśmiennictwa związanego z zagadnieniem udaru mózgu oraz opieki nad pacjentem po przebytym udarze, jak również mapowanie diagnoz i interwencji pielęgniarskich z zastosowaniem słownika ICNP ®
Wyniki i wnioski. Użycie klasyfikacji ICNP® pozwala ukazać stan zdrowia pacjenta po przebytym udarze mózgu oraz zaplanować opiekę pielęgniarską opierając się o jednolitą terminologię zawodową.

Słowa kluczowe:
opieka pielęgniarska; udar mózgu; pacjent; ICNP®

Abstract"
Introduction. Stroke is a clinical syndrome in which focal or global brain dysfunction suddenly occurs. Despite the progress in diagnostics and treatment options that has been noticeable in recent years, stroke is the third most common cause of death in industrialized countries. In Poland, there are 60,000 people after a stroke every year, half of them die during the first year. Stroke patients often become dependent and needs help from other people.
Aim. The aim of this study is to analyze selected aspects of nursing care provided to a patient after an ischemic stroke.
Material and methods. Analysis of available literature related to issue of stroke and nursing care in patients after stroke as well as mapping medical diagnosis and interventions using the INCP ® dictionary.
Results. Using the ICNP classification allows to show the patient's state of health after a stroke and plan nursing care based on uniform professional terminology.

Keywords:
nursing care; stroke; patient; ICNP®

 

Pełny tekst:
PDF – 67-80

Bibliografia:

1. Jaracz K., Kozubski W. Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
2. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
3. Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
4. Domagała W., Chosia M., Urasińska E. Podstawy patologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
5. Kózka M., Rumian B., Maślanka M. Pielęgniarstwo ratunkowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
6. https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth/icnp-browser [dostęp z dnia 10.04.2020r.].

Drukuj