Skrypty


okladka Laskowska

Podstawy prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy
red. Agnieszka Laskowska-Hulisz
Włocławek 2016, ss. 236
ISBN 978-83-60607-68-8

 

 

Spis treści

           Podstawy prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy jest to podręcznik skierowany przede wszystkim do studentów administracji oraz tych kierunków studiów, na których wykładane są podstawy prawa cywilnego, handlowego lub prawa pracy. Składa się z czterech części, z których każda poświęcona jest odrębnym gałęziom lub działom prawa: część pierwsza - prawu cywilnemu materialnemu, część druga - prawu cywilnemu procesowemu (postępowaniu cywilnemu), część trzecia - prawu handlowemu oraz część czwarta - prawu pracy.
           W podręczniku podjęto próbę zwięzłego i syntetycznego ujęcia najważniejszych kwestii związanych z prawem cywilnym materialnym i procesowym, prawem handlowym oraz prawem pracy, nie aspirując jednocześnie do wyczerpującego i analitycznego ujęcia poszczególnych zagadnień z zakresu wymienionych gałęzi prawa. Celem tego opracowania jest bowiem przekazanie studentom w sposób jasny i uporządkowany podstawowej wiedzy z zakresu gałęzi prawa ujętych w tytule podręcznika, a nie szczegółowa analiza wybranych zagadnień czy instytucji. Wybór zagadnień i instytucji omówionych w podręczniku oparty był na kryterium stopnia ich przydatności do wykonywania podstawowych czynności związanych z obsługą prawną przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rynku.


 okladka Repetyroium 2016

Repetytorium z badań fizykalnych. Skrypt do przedmiotu Badania Fizykalne
studia pierwszeog stopnia na kierunku peilęgniarstwo
redakcja:Beata Haor i Mariola Głowacka
Włocławek 2016, ss. 156
ISBN 978-83-60607-71-8

 

Spis treści

     Repetytorium z badań fizykalnych to skrypt do przedmiotu Badanie fizykalne, który jest realizowany w kształceniu przeddyplomowym studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 
       Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie szeregu pozycji tematycznie związanych z oceną stanu zdrowia pacjenta i aktywnego uczestnictwa w tych działaniach pielęgniarek. Stanowi odpowiedź na potrzeby studentów w zakresie gotowych, praktycznych rozwiązań służących powtarzaniu a tym samym doskonaleniu umiejętności wdrażania elementów badania fizykalnego. Jest to rodzaj przewodnika a zarazem syntetycznego materiału przeznaczonego do samokształcenia, który może okazać się niezbędny podczas przygotowań studentów do składania egzaminów OSCE z badania fizykalnego czy pielęgniarstw specjalistycznych. 
     Publikacja została przygotowana przez nauczycieli akademickich i praktyków – członków interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, co potwierdza jej praktyczne odniesienie do działań zawodowych pielęgniarki.
        Publikacja składa się z 4 części. Pierwsza z nich dotyczy syntetycznego przypomnienia założeń wywiadu, badania fizykalnego, odrębności w dokonywaniu oceny stanu zdrowia pacjentów z uwagi na ich wiek, stan zdrowia a także formułowania diagnozy pielęgniarskiej. Druga część zawiera 33 check-listy wraz z kryteriami ocen wybranych elementów badania fizykalnego. W kolejnej przedstawiono propozycję pytań testowych weryfikujących rzeczywisty zasób wiedzy studentów. W czwartej części przygotowano z kolei Słowniczek wybranych terminów z zakresu wywiadu i badania fizykalnego, który umożliwia sprawne poszukiwanie informacji na temat szeregu złożonych zespołów, objawów, stanowiących nieodłączne elementy oceny stanu zdrowia pacjentów.
     Skrypt poza grupą studentów kierunku pielęgniarstwo jest także adresowany jest do szerokiego grona odbiorców: pracowników systemu ochrony zdrowia (pielęgniarek, położnych w ramach kształcenia podyplomowego czy samokształcenia), nauczycieli akademickich oraz studentów kierunków studiów w dziedzinie nauk o zdrowiu.


 

Okładka laboratorium pasek

 

Laboratorium obrabiarek i obróbki ubytkowej
autor: Józef Kaczmarek
Włocławek 2017, ss. 98
ISBN 978-83-60607-74-9

Spis treści