Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców - próba oceny działalności i zasadności jego działania

Fundusz Reestrukturyzacji Przedsiębiorców – próba oceny działalności i zasadności jego likwidacji

Entrntrepreneurs‘ Restructuring Fund – an attempt of evaluation of ist operations and accuracy of ist liquidation

MAREK SŁUPCZEWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.009


Streszczenie:
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców funkcjonował w polskim porządku prawnym przez 15 lat. Po przeszło roku od jego likwidacji należy zastanowić się nad trafnością tej decyzji. W artykule następuje prezentacja głównych cech Funduszu, ewolucji podstawowych uwarunkowań prawnych z uwzględnieniem głosów krytycznych co do jego formy i efektywności funkcjonowania.

Abstract:
The Entrepreneurs Restructuring Fund operated in the Polish legal system for 15 years. After more than a year since its liquidation, it is necessary to consider the accuracy of this decision. The article presents the main features of the Fund, the evolution of the basic legal conditions, including critical voices as to its form and effectiveness of functioning.

Słowa kluczowe:
Fundusz celowy, restrukturyzacja przedsiębiorców, ratowanie przedsiębiorców, środki publiczne

Keywords:
Special fund, company restructuring, rescue of enterprises, public funds


Pełny tekst:
PDF – 134-151


Bibliografia:
Borodo A., Prawo budżetowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
Borodo A., Procedury prawne w zakresie wydatków budżetu państwa (procedury wydatkowe), [w:] „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 1 (4).
Brzeziński B., Kalinowski M., Morawski W., Olesińska A., Lasiński-Sulecki K., Prejs E., Matuszewski W., Zalasiński A., Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.
Drwiłło A., Maśniak D., Leksykon prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015.
Dzwonkowski H., Gliniecka J. (red.), Prawo finansowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013.
Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych komentarz, Wyd. Presscom, Wrocław 2010.
Kuzińska H., Fundusze Celowe w Polsce, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Luty 1995, Informacja nr 302.
Lotko E., Zawadzka-Pąk U., Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych, [w:] „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 4 (4).
Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Prawo finansowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. C. H. Beck., Warszawa 2017.
Nowak-Far A., Frysztak M., Gajewski D., Mikos-Sitek A., Oktaba R., Partyka-Opiela A., Zapadka P., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017.
Owsiak S., Finanse publiczne, teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Wernik A., Finanse publiczne, Wyd. Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2011.
Wójtowicz W. (red.) Gorgol A., Kuś A., Smoleń P., Zarys Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Informacja o wynikach kontroli Gospodarowanie środkami funduszy celowych będących w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa, KGP.410.006.00.2016, nr ewid. 9/2017/P/16/017/KGP.
Informacja o wynikach kontroli Restrukturyzacja przedsiębiorców finansowanych ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, KGP-4101-02-00/2012, nr ewid. 178/2012/P/12/052/KGP.

Od redakcji XIV (1)2018

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.001

Od redakcji

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno stać się początkiem każdego dialogu.
Oddany właśnie w Państwa ręce numer Zbliżeń Cywilizacyjnych jest w dużej mierze zapisem dialogu, jaki miał miejsce w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Aktualne problemy samorządu terytorialnego”, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2017 roku w gminie Nowa Wieś Wielka. Zorganizowane dzięki gościnności i wsparciu Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka pana Wojciecha Oskwarka, przy współudziale Zakładu Administracji PWSZ we Włocławku spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk wypracowanych przez samorząd terytorialny na przestrzeni 27 lat jego funkcjonowania. Udział w nim wzięli zarówno praktycy - władze i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedstawiciele świata nauki, doktoranci i studenci, którzy w swej pracy zawodowej i badawczej koncentrują się na zagadnieniach istotnych dla działania i rozwoju samorządów w Polsce.
Numer otwiera artykuł Aleksandry Picej pt. „Potencjał wykorzystania współpracy międzygminnej w gospodarowaniu odpadami komunalnymi z perspektywy gmin kujawsko-pomorskich i wielkopolskich”. Traktuje on o motywach podejmowania współpracy przez polskie gminy w gospodarce odpadami komunalnymi oraz o korzyściach wynikających z takiego współdziałania. Do swej analizy, uwzględniającej uwarunkowania gospodarki odpadami po tzw. reformie śmieciowej z 2013 roku, autorka wykorzystała wyniki ankiety przeprowadzonej w kujawsko-pomorskich i wielkopolskich urzędach gmin.
Tekst Jadwigi Kopeć zatytułowany ,,Ponaglenie” – nowa instytucja w Kodeksie postępowania administracyjnego służąca przeciwdziałaniu bezczynności organów administracji publicznej i przewlekłości postępowania administracyjnego” poświęcony został ocenie aktualnych regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego służących przeciwdziałaniu bezczynności organów i przewlekłości postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem „ponaglenia” - instrumentu, który został wprowadzony do k.p.a. nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r.
Z kolei Sylwia Gontowska i Robert Kwaśniewski w tekście zatytułowanym „Opłata reklamowa jako instrument ochrony krajobrazu - uwagi de lege lata i de lege ferenda” opisali konstrukcję prawną opłaty reklamowej, prezentując ją jako daninę o charakterze fakultatywnym, składającą się na dochód budżetu gminy. Wskazali przy tym na podstawowe problemy praktyczne powstające na etapie stosowania związanych z nią przepisów przez podmioty występujące w stosunkach podatkowoprawnych.
Adam Mudław, autor artykułu pt. „Podatek od nieruchomości – aktualne problemy po ostatnich nowelizacjach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych” dokonał analizy nowelizacji art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącej opodatkowania gruntu oraz części budynku stanowiących nieruchomość wspólną. Przedstawił aktualne i poprzedzające je rozwiązania prawne związane z podstawowymi problemami w stosowaniu znowelizowanego przepisu. Jako szczególny autor wyróżnił problem wynikający z braku przekazania przez wspólnotę mieszkaniową informacji o jej powierzchni.
Treść artykułu pt. „Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – zarys problemu” autorstwa Elżbiety Jankowskiej koncentruje się wokół sposobów definiowania opisywanej instytucji. Zaprezentowane zostały tu też działania podejmowane dla zapewnienia realizacji określonych celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zaakcentowano przy tym znaczenie, jakie dla skuteczności takiej kontroli ma jakość i sposób wykonywania obowiązków przez pracowników jednostki.
Kolejny tekst zatytułowany „Prace komisji stałych rad miejskich na przykładzie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Miłomłynie (2014–2016)” stanowi opis działalności organu pomocniczego jednego z samorządów. W oparciu o protokoły z posiedzeń komisji oraz podjęte przez nią uchwały Franciszek Brzozowski dokonał analizy składu, zakresu i sposobu prac oraz innych wewnętrznych spraw, w tym najważniejszych wydarzeń związanych z działalnością członków miłomłyńskiej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
„Etykieta wizerunkowa w urzędach samorządu terytorialnego” Małgorzaty Maruszewskiej porusza natomiast uniwersalny dla wszystkich urzędów problem wpływu ubioru urzędnika na wizerunek instytucji samorządowej. Zwracając uwagę na wagę zagadnienia autorka przytoczyła regulacje, jakie pracodawca może wprowadzić chcąc wymóc na pracownikach obowiązek noszenia stosownego stroju w codziennej pracy.
Marek Słupczewski, autor kolejnego artykułu zatytułowanego „Fundusz restrukturyzacji Przedsiębiorców - próba oceny działalności i zasadności jego likwidacji” dokonał prezentacji tego instrumentu w powiązaniu z oceną słuszności jego likwidacji po 15 latach funkcjonowania w polskim porządku prawnym. W analizie autora znajdujemy opis głównych cech Funduszu, ewolucji podstawowych uwarunkowań prawnych z uwzględnieniem głosów krytycznych co do jego formy i efektywności funkcjonowania.
Ten numer zbliżeń zamyka artykuł Martyny Wilmanowicz pt. „Europejska Agencja Kosmiczna”. Jak wyjaśnia autorka Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest organizacją międzynarodową zrzeszającą obecnie 22 państwa członkowskie, w tym Polskę, która przyczynia się między innymi do wsparcia postępu technologii i usług satelitarnych. W artykule zostały przedstawione najważniejsze zadania, zagadnienia organizacyjno-prawne, informacje na temat dotychczasowej działalności wraz z podstawowymi wiadomościami na temat członków tej organizacji międzynarodowej.
Tematyka bieżącego, skoncentrowanego na instytucjach i narzędziach ważnych dla regulacji funkcjonowania przestrzeni administracyjno-publicznej numeru naszego kwartalnika stanowi więc najdokładniejszą egzemplifikację znaczeń dwóch kluczowych kategorii tytułu naszego periodyku: „zbliżenia” - ku problemom lokalnym, ważnym tu i teraz dla samorządu terytorialnego i w jego przestrzeni oraz „cywilizacja”, której poziom rozwoju mierzony jest w tym kontekście nasyceniem instytucji społecznych. Wraz z Wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka, panem Wojciechem Oskwarkiem serdecznie zapraszamy zarówno do lektury tego numeru „Zbliżeń Cywilizacyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numerów naszego kwartalnika.

Redakcja

Europejska Agencja Kosmiczna

Europejska Agencja Kosmiczna

European Space Agency

MARTYNA WILMANOWICZ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.010


Streszczenie:
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest organizacją międzynarodową zrzeszającą obecnie 22 państwa członkowskie. Agencja przyczynia się między innymi do wsparcia postępu technologii i usług satelitarnych. Polska dołączyła do ESA w listopadzie 2012 r., chociaż współpraca Polski z ESA trwała już znacznie wcześniej, na podstawie Umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Bazując na literaturze polskiej oraz zagranicznej, w artykule zostały przedstawione najważniejsze zadania, zagadnienia organizacyjno-prawne, informacje na temat dotychczasowej działalności wraz z podstawowymi wiadomościami na temat członków tej organizacji międzynarodowej.

Abstract:
The European Space Agency (ESA) is currently an international organisation of 22 Member States. The Agency contributes, inter alia, to supporting the advancement of satellite technology and renders respective satellite services. Pursuant to the Peaceful Uses of Outer Space Agreement, Poland joined ESA in November 2012, although the cooperation between Poland and ESA had been continued much earlier. Drawing upon both Polish and foreign literature, the article refers to most important tasks, organizational and legal issues, information on the activities conducted so far, as well as basic information on the members of the international Agency.

Słowa kluczowe:
Europejska Agencja Kosmiczna, przestrzeń kosmiczna, Europejski program kosmiczny

Keywords:
European Space Agency, space, European space program


Pełny tekst:
PDF – 152-163


Bibliografia:
Beckel L. (red.), Mega Cities: The European Space Agency's Contribution to a Better Understanding of a Global Challenge, Geospace Verlag, Salzburg 2002.
Brodecki Z., Majkowska-Szulc S., Pyć D., Tomaszewska M. A., Zużewicz I., Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, [w:] Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, wyd. II, Lexis Nexis 2006, LEX.
European Space Agency and Programs Handbook, Strategic information and contacts, International Business Publications, Waszyngton 2016.
Jankowska M., Charakter prawny mapy cyfrowej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2017, LEX.
Królikowska-Sołtan M., Sołtan A. (red.), Encyklopedia Geograficzna Świata, Wszechświat, Wyd. Opres, Kraków 2000.
Mitton J., A concise dictionary of astronomy, Oxford University Press Nowy Jork 1991.
Ridpath I., A Dictionary of Astronomy, Oxford University Press, Oxford 2004.
Woltjer L., Europe’s Quest for the Universe, ESO and the VLT, ESA and other projects, Les Ulis Cedex: EDP Sciences 2006.

Etykieta wizerunkowa w urzędach samorządu terytorialnego

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców – próba oceny działalności i zasadności jego likwidacji

Entrntrepreneurs‘ Restructuring Fund – an attempt of evaluation of ist operations and accuracy of ist liquidation

MAREK SŁUPCZEWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.008


Streszczenie:
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców funkcjonował w polskim porządku prawnym przez 15 lat. Po przeszło roku od jego likwidacji należy zastanowić się nad trafnością tej decyzji. W artykule następuje prezentacja głównych cech Funduszu, ewolucji podstawowych uwarunkowań prawnych z uwzględnieniem głosów krytycznych co do jego formy i efektywności funkcjonowania.

Abstract:
The Entrepreneurs Restructuring Fund operated in the Polish legal system for 15 years. After more than a year since its liquidation, it is necessary to consider the accuracy of this decision. The article presents the main features of the Fund, the evolution of the basic legal conditions, including critical voices as to its form and effectiveness of functioning.


Słowa kluczowe:
Fundusz celowy, restrukturyzacja przedsiębiorców, ratowanie przedsiębiorców, środki publiczne

Keywords:
Special fund, company restructuring, rescue of enterprises, public funds


Pełny tekst:
PDF – 120-133


Bibliografia:
Borodo A., Prawo budżetowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
Borodo A., Procedury prawne w zakresie wydatków budżetu państwa (procedury wydatkowe), [w:] „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 1 (4).
Brzeziński B., Kalinowski M., Morawski W., Olesińska A., Lasiński-Sulecki K., Prejs E., Matuszewski W., Zalasiński A., Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.
Drwiłło A., Maśniak D., Leksykon prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015.
Dzwonkowski H., Gliniecka J. (red.), Prawo finansowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013.
Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych komentarz, Wyd. Presscom, Wrocław 2010.
Kuzińska H., Fundusze Celowe w Polsce, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Luty 1995, Informacja nr 302.
Lotko E., Zawadzka-Pąk U., Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych, [w:] „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 4 (4).
Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Prawo finansowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. C. H. Beck., Warszawa 2017.
Nowak-Far A., Frysztak M., Gajewski D., Mikos-Sitek A., Oktaba R., Partyka-Opiela A., Zapadka P., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017.
Owsiak S., Finanse publiczne, teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Wernik A., Finanse publiczne, Wyd. Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2011.
Wójtowicz W. (red.) Gorgol A., Kuś A., Smoleń P., Zarys Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Informacja o wynikach kontroli Gospodarowanie środkami funduszy celowych będących w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa, KGP.410.006.00.2016, nr ewid. 9/2017/P/16/017/KGP.
Informacja o wynikach kontroli Restrukturyzacja przedsiębiorców finansowanych ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, KGP-4101-02-00/2012, nr ewid. 178/2012/P/12/052/KGP.

Prace komisji stałych rad miejskich na przykładzie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Miłomłynie (2014-2016)

Prace komisji stałych rad miejskich na przykładzie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Miłomłynie (2014–2016)

Works of the permanent councils of municipal councils on the example of the Committee for Education and Social Affairs of the City Council in Miłomłyn

FRANCISZEK BRZOZOWSKI

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.007


Streszczenie:
W niniejszym artykule przeanalizowano działalność Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Miłomłynie w latach 2014–2016. Podstawowym źródłem wskazującym na zakres prac komisji oraz podejmowane decyzje są protokoły z posiedzeń komisji oraz uchwały, które stanowią o ewentualnym zakresie pracy, składzie komisji i innych wewnętrznych sprawach organu pomocniczego. Na podstawie materiałów źródłowych autor przedstawił sposób pracy komisji oraz najważniejsze wydarzenia związane z działalnością jej członków.

Abstract:
The following publication has analyzed the operations of the Education and Social Committee of the city council in Miłomłyn between 2014-2016. The main source of information about the scope of the Committee work and the decisions made, are reports from Council's meetings as well as resolutions, which comprise a possible scope of work, the Committee member's list and details on other internal activities of the assisting authority. Based on reference data author has presented the way the Committee operates and an overview of the main events related to the work of the Committee Members.

Słowa kluczowe:
komisje stałe rad miejskich, Miłomłyn

Keywords:
permanent councils of municipal councils, Milomlyn


Pełny tekst:
PDF – 102-119


Bibliografia:
Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
Chmaj M. (red.), Status prawny rady gminy, Wyd. Dyfin, Warszawa 2012.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wyd. Lex, Warszawa 2012.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Gajoch H., Plan pracy komisji, „Wspólnota” 2008, nr 8.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wyd. LexisNexis,
Warszawa 2009.
Kisiel B. (red.), Prawo terytorialne w Polsce, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006.
Kozłowski A. J., Samorząd terytorialny w Polsce, Wyd. Soft Vision, Szczecin 1997.
Nowacka E. J., Polski samorząd terytorialny, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006
Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Wyd. KUL, Lublin 1999.