Reakcje na sytuacje stresowe w opinii pielęgniarek na oddziałach zachowawczych

Reakcje na sytuacje stresowe w opinii pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach zachowawczych

Occupational stress reactions among nurses working in behaviural wards

TERESA SIEMIANOWSKA, DOMINIKA PODSIADŁY, ROBERT ŚLUSARZ

DOI:http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.019

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. Pielęgniarki stanowią grupę zawodową szczególnie narażona na rozwój wypalenia zawodowego.
Cel. Celem przeprowadzonych badań jest analiza strategii radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach zachowawczych.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach zabiegowych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu, po uzyskaniu pozytywnej zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz zgody Dyrekcji szpitala. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety i standaryzowany kwestionariusz Mini-Cope.
Wyniki. Zdecydowanie najczęściej respondenci twierdzili, że praca pielęgniarki/pielęgniarza jest często stresująca. Działania, które służą zmniejszenia stresu to wsparcie ze strony przełożonego i współpracowników oraz poprawa warunków pracy. Strategie radzenia sobie ze stresem jakie wskazywali najczęściej respondenci to: aktywne radzenie sobie, planowanie, zajmowanie się czymś innym, poszukiwanie wsparcia emocjonalnego oraz pozytywne przewartościowanie i rozwój. Stosowane przez pielęgniarki style radzenia sobie ze stresem to aktywne radzenie sobie oraz poszukiwanie wsparcia.
Wnioski. Pielęgniarki z oddziałów zachowawczych w największym stopniu stosowały aktywne radzenie sobie, zarówno jako strategię i styl radzenia sobie ze stresem.

Abstract:
Introduction. Nurses are particularly vulnerable to proffessional burnout.
Aim. The aim of the study was to analyse different strategies of dealing with occupational stress among nurses working in behavioural wards.
Materials and methods. The study was carried out among nurses working
in behavioural wards in dr Biegański Specialist Hospital in Grudziądz. The study was aproved by the Bioethics Committee of Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń , Collegium Medicum in Bydgoszcz and the management of the hospital. Standartised Mini-Cope questionnaire torether with a questionnaire prepared by the researchers were used as study tools.
Results. The respondents most often described nursing proffession as stressful. Support from superiors and coworkers and the improvement of working conditions were perceived as stress reducing factors. Active involvment in coping with stress, planning , seek emotional support , personal development and possitive reassesment were the strategies that the respondents used most often. Nurses dealt with stress and saught emotional support as their strategy of coping with stress.
Conclusions. Nurses working in beahavioural wards addopted stress management as their strategy and style of coping with stress.


Słowa kluczowe:
sytuacje stresowe, pielęgniarki, oddziały zachowawcze

Keywords:
stressful situations, nurses, behavioural ward


Pełny tekst:
PDF - 9-23


Bibliografia/Bibliography:
1.Wrona-Polańska H.: Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym. Wyd. Impuls, Kraków 2008; 21-25.
2.Borys B., Majkowicz M.: Psychologia w medycynie. Wyd. AMG, Gdańsk 2006;67-108,160-196.
3.Walden- Gałuszko K.: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wyd. LekarskiePZWL, Warszawa 2014; 179-185.
4.Waszkowska M., Potocka A., Wojtaszczyk P.: Miejsce pracy na miarę oczekiwań – poradnik dla pracowników socjalnych. Wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2010; 9-43.
5.Basińska M.A., Kasprzak A.: Związek między strategiami radzenia sobie ze stresem a akceptacją choroby w grupie osób chorych na łuszczycę. Przegląd Dermatologiczny 2012;6: 692-700.
6.Sygit- Kowalkowska E.: Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka- perspektywa psychologiczna. Hygeia Public Health 2014; 49(2): 202-208.
7.Cepuch G., Dębska G.: Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach opieki zdrowotnej. Problemy Pielęgniarstwa 2008;16;3 : 273-279.
8.Wilczek-Rużyczka E.: Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008; 46-49.
9.Kędra E, Nowocień M.: Czynniki stresogenne a ryzyko wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek. Pielęgniarstwo Polskie 2015; 3(57): 293-306.
10.Stres w miejscu pracy- stan prawny, przeciwdziałanie oraz działania związków zawodowych. http://www.opzz.org.pl/documents/707532/707723/publikacja+stres.pdf [dostęp: 08.06.2017].
11.Modzelewska T, Kulik T.B.: Stres zawodowy jako nieodłączny element zawodów profesjonalnego pomagania — sposoby radzenia sobie ze stresem w opinii pielęgniarek. AnnalesUniversitatis Maria Skłodowska-Curie, Lublin — Polonia, 2000; LVIII, supl. VIII, 161 sectio D: 312–316.
12.Pietraszek A, Charzyńska-Gula M, Łuczyk M, Szadowska-Szlachetka Z, Kachaniuk H, Kwiatkowska J.: Analiza przyczyn stresu zawodowego w opinii pielęgniarek. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6 (9): 643-652.
13.Wzorek A.: Porównanie przyczyn stresu wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach o różnej specyfice. Studia Medyczne 2008; 11:33-37.
14.Żuralska R, Mziray M, Postrożny D, Domagała P.: Poczucie własnej skuteczności a style radzenia sobie z sytuacją trudną u pielęgniarek pracujących z chorym umierającym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014; XV (12,Część II): 131–141.
15.Skorupska-Król A, Szabla A, Bodys-Cupak I.: Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014; 1(46): 23-26.

Nowotwór piersi - problemy i jakość życia kobiet po stektomii

Nowotwór piersi – problemy i jakość życia kobiet po mastektomii

Breast cancer – problems and quality of women’s life after mastectomy

KAROLINA CIECHANOWSKA, KAROLINA KRAJEWSKA, ANNA ANTCZAK-KOMOTERSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.024

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. Rak piersi jest jednym z najczęściej odnotowywanych przypadków nowotworów wśród kobiet. Profilaktyka oraz zdrowy styl życia stwarzają szansę na unikanie radykalnej formy leczenia jaką jest mastektomia.
Cel. Celem pracy jest przegląd piśmiennictwa obejmujący zakres promocji zdrowia, profilaktyki oraz sposobu radzenia sobie kobiet po chirurgicznym usunięciu piersi.
Przegląd. Szereg czynników sprzyja rozwojowi raka piersi. Bardzo istotnym aspektem profilaktyki jest potęgowanie zachowań prozdrowotnych wśród kobiet, co sprzyja zmniejszeniu ryzyka wystąpienia choroby. Mastektomia jest jedną z wielu metod leczenia raka piersi. Jakość życia kobiet po mastektomii ulega znacznej zmianie. Najczęściej występującym problemem jest brak akceptacji własnej osoby, zmienionego obrazu ciała.
Wnioski. Dane statystyczne wskazują na przyrost liczby zachorowań i zgonów z powodu raka piersi. Wyniki badań wśród kobiet po mastektomii wskazują na ogromne zmiany w sferze psychicznej oraz fizycznej ich funkcjonowania.

Abstract:
Introduction. Breast cancer is one of the most frequently reported cases of cancer among women. Prevention and a healthy lifestyle offer a significant opportunity to avoid mastectomy which is the most radical form of treatment.
The aim. The aim of the work is to present the review of literature on health promotion, prevention and the way women cope with everyday life after surgical removal of the breast.
Overview. A number of factors contribute to the development of breast cancer. A crucial aspect of prevention is the enhancement of pro-health behaviors among women, which helps to reduce the risk of disease. Mastectomy is one of many methods of treatment for breast cancer. The quality of life of women after mastectomy is significantly affected. The most common problem is the lack of self-acceptance, a changed body image.
Conclusions. Statistics show a substantial increase in the burden of cancer and the number of deaths from breast cancer. The results of the research among post-mastectomy women indicate huge changes in the mental and physical sphere of their functioning.


Słowa kluczowe:
nowotwór piersi, mastektomia, profilaktyka

Keywords:
breast cancer, mastectomy, prevention


Pełny tekst:
PDF - 91-99


Bibliografia/Bibliography:
1.Tkaczuk-Włach J., Sobstel M., Jakiel G. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Przegląd Menopauzalny. 2012; 16, 4:343.
2.Jeziorski A. Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2005: 11-101.
3.http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/ dostęp dnia 27.11.2018 r.
4.Nowicki A. Pielęgniarstwo onkologiczne. Termedia, Poznań 2009: 20.
5.http://onko-med.pl/nowotwory/czym-jest-czynnik-ryzyka/ dostęp dnia 27.11.2018 r.
6.http://onkologia.org.pl/profilaktyka-nowotworowa/
7.Haor B., Ciechanowska K., Krajewska K., Przystaś B., Sander-Grabowska M. Kształtowanie się zachorowalności oraz umieralności spowodowanych chorobami nowotworowymi w Polsce i na świecie. Zbliżenia Cywilizacyjne 2018;XIV(2): 41.
8.https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych-na-lata-2016-2024/ dnia 27.11.2018 r.
9.https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-onkologiczna-akcja-informacyjna-ministerstwa-zdrowia/ dnia 27.11.2018r.
10.Kózka M., Płaszewska-Żywko Ż. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015: 261-262.
11.de Walden-Gałuszko K., Ciałkowska-Rysz A. Medycyna paliatywna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015: 66.
12.Pawlik M., Kaczmarek-Borowska B. Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2013:203-210.
13.Kasperczyk A. Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006: 39.
14.Stępień R., Witaszka G. Znaczenie rodziny w adaptacji funkcjonalnej kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19(3):375-377
15.Musiał Z., Sendecka W., Zalewska-Puchała J. Jakość życia po mastektomii. Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21(1): 38-46.

Jakość życia i aktywność zawodowa pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego

Jakość życia i aktywność zawodowa pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego

Quality of life and professional activity of the patient after myocardial infarction

MARTA KAMIŃSKA, MARIOLA RYBKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.023

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. Zawał mięśnia sercowego jest najczęściej występującym schorzeniem układu krążenia. Jest to martwica komórek mięśniowych określonego obszaru serca, która została wywołana zamknięciem światła naczynia wieńcowego, najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej. Pacjent po zawale serca musi dokonać wielu zmian związanych z jego dotychczasowym trybem życia. Jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby, inwazyjne leczenie, wczesna rehabilitacja oraz opieka pielęgniarska warunkują powrót do zdrowia oraz do życia w środowisku domowym i zawodowym.
Cel. Celem niniejszej pracy jest rozpoznanie i analiza wybranych problemów wpływających na jakość życia pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego.
Opis przypadku. Pacjent hospitalizowany z powodu silnego bólu w klatce piersiowej oraz uczucia drętwienia kończyn górnych. Wymaga obserwacji oraz pomocy przy poruszaniu się oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego. Pacjent czuje lęk oraz strach o własne życie.
Dyskusja. Tematem dyskusji są objawy, diagnostyka oraz czynniki ryzyka zawału mięśnia sercowego. Zostały poruszone tematy związane z wpływem choroby na aktywność zawodową pacjenta oraz jakość życia we wszystkich sferach.
Wyniki i wnioski. Zawał serca i jego konsekwencje znacząco zaburzają funkcjonowanie pacjenta we wszystkich obszarach jego życia. Istotnym elementem obok farmakoterapii, pielęgnacji i rehabilitacji mają działania edukacyjne ukierunkowane na pacjenta i jego rodzinę w celu zmiany stylu życia.

Abstract:
Introduction. Myocardial infarction is the most common cardiovascular disease. It is the necrosis of muscle cells in a particular area of the heart, caused by the coronary vessel occlusion, usually due to atherosclerotic plaque rapture. A patient after a heart attack must make necessary changes related to his current lifestyle. Early diagnosis of the disease, invasive treatment, early rehabilitation and nursing care determine recovery and the return to a normal life and work .
The aim. The aim of this study is to recognize selected problems affecting the quality of life of a patient after myocardial infarction.
A case report. The patient was hospitalized because of a severe chest pain and the feeling of numbness in the upper limbs. He requires observation and help with moving and performing everyday activities. The patient fears for his own life.
Discussion. The topic of the discussion are symptoms, diagnostics and risk factors for myocardial infarction. Issues related to the impact of the disease on the patient's professional activity and the quality of life in all spheres were raised.
Results and conclusions. Myocardial infarction and its consequences , significantly disturb the patient's performance in all areas of his life. I n addition to pharmacotherapy, care and rehabilitation, educational activities aiming at the patient and his family in order to change their lifestyle are of key importance.


Słowa kluczowe:
zawał mięśnia sercowego, jakość życia, aktywność zawodowa

Keywords:
myocardial infarction, quality of life, professional activity


Pełny tekst:
PDF - 68-89


Bibliografia/Bibliography:
1.Mandecki T. Kardiologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 306-316.
2.Kaszuba D., Nowicka A. Pielęgniarstwo kardiologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, 28-38, 133-138, 265-273.
3.Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D. Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, 117-117.
4.Kubica J., Sinkiewicz W. Chory po zawale serca. Via Medica, Gdańsk 2008, 1-7, 33-35.
5.Braunwald E., Goldman L. Kardiologia. Wydawnictwo Medyczne Urban &Partner, Wrocław 2007, 51-53, 93-99, 475-483.
6.Kilańska D. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. ICNP® w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015, 143-150.
7.Mroczkowska R., Serzysko B., Szkutnik M. Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, 20-22.
8.Uchmanowicz I., Rosińczuk J. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Tom 5. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2018, 337-348.
9.Uchmanowicz I., Rosińczuk J., Jankowska-Polańska B. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Tom 4. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017, 52-65
10.Kózka M., Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 476-485.
11.Andres J., Kulig J. Opieka nad pacjentem leczonym chirurgicznie. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2013, 50-56.
12.Grabowska H. Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 1 — problemy somatyczne chorego. Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 104–109.
13.Grabowska H. Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 2. Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 110–116.
14.Grabowska H., Grabowski W., Gaworska-Krzemińska A. Wykorzystanie ICNP® w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (1): 107–112.
15.Szlenk-Czyczerska E., Kędra E. Zadania pielęgniarki rodzinnej w opiece nad chorym z przewlekłą chorobą układu krążenia. Puls Uczelni 2016; (10) 3, 27-32.
16.Turczyn-Jabłońska K., Waszkowska M. Przystosowanie do pracy osób po zawale serca. Rozważania modelowe. Medycyna Pracy 2005; 56(1): 41-47.
17.Grabowska H., Grabowski W. Problemy pielęgnacyjne chorych
w okresie pooperacyjnym w ujęciu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (3): 379–384.
18.http://www.icn.ch/ICNP-Browser-NEW.html. Data dostępu: 01.12.2018r.

Porównanie wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo ze studentami kierunków pozamedycznych na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B

Porównanie wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo ze studentami kierunków pozamedycznych na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B

The knowledge of Hepatitis B – comparison between nursing students and other students of non-medical faculties

MAGDALENA ZAWIDZKA, ELŻBIETA NAZAR, MARTA KAMIŃSKA, ANNA ANTCZAK-KOMOTERSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.022

ISSN: 245-1846


Streszczenie:
Wstęp. Wirusowe zapalenie wątroby typu B to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HBV (Hepatitis B Virus). Wirus ten jest około 100 razy bardziej zakaźny niż HIV. Nie rozpoznana choroba przechodzi w stan przewlekły
i prowadzi do poważnych powikłań. Istotne ryzyko zakażenia HBV dotyczy pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek, w związku z ekspozycją zawodową.
Cel. Celem badań była analiza wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo oraz innych pozamedycznych kierunków na temat WZW typu B.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 103 studentów kierunku pielęgniarstwo oraz 103 studentów kierunków pozamedycznych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Zdecydowana większość studentów kierunku pielęgniarstwo dysponuje prawidłową wiedzą na temat czynników ryzyka zakażenia, profilaktyki i diagnostyki WZW typu B. Wśród studentów innych kierunków widać zdecydowanie niższy poziom wiedzy w zakresie czynników ryzyka zakażenia, profilaktyki oraz diagnostyki WZW typu B.
Wnioski. Studenci kierunku pielęgniarstwo powinni aktywnie uczestniczyć w działaniach i programach profilaktycznych, które mają na celu ograniczenie ryzyka zachorowań na WZW typu B. Świadomość studentów kierunków pozamedycznych powinna być znacznie podwyższona w zakresie czynników ryzyka zakażeniem, profilaktyki oraz diagnostyki WZW typu B.

Abstract:
Introduction. Hepatitis B is an infectious disease caused by HBV (Hepatitis B Virus). This virus is about 100 times more infectious than HIV. An undiagnosed disease progresses into a chronic condition and leads to serious complications. Health care workers, including nurses, are at risk of HBV infection due to their occupational exposure.
Aim. The aim of the study was to analyze the knowledge of nursing students and other non-medical students on hepatitis B.
Material and methods. The study was conducted among 103 students of nursing and 103 other students of non-medical faculties . The method of diagnostic survey, questionnaire technique and author's questionnaire were used.
Results. The vast majority of nursing students have considerable knowledge of the risk factors for infection, prevention and diagnosis of hepatitis B. Among students of other faculties , there is a significantly lower level of knowledge regarding risk factors for infection, prevention and diagnosis of hepatitis B.
Conclusions. Nursing students should actively participate in preventive activities and programs that aim to reduce the risk of hepatitis B. The awareness of non-medical students should be significantly increased in terms of risk factors for infection, prevention and diagnosis of hepatitis B.


Słowa kluczowe:
HBV, profilaktyka, wiedza

Keywords:
HBV, prevention, knowledge


Pełny tekst:
PDF - 54-66


Bibliografia/Bibliography:
1. http://www.czytelniamedyczna.pl/1418,przewlekle-wirusowe-zapalenia-watroby-typu-b-i-c.html (dostęp z dnia 16.09.2018).
2.http://www.hbv.pl/faq.php#14 (dostęp z dnia 16.09.2018).
3.http://www.prometeusze.pl/hbv/ (dostęp z dnia 16.09.2018).
4.http://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en/ (dostęp z dnia 16.09.2018).
5.Kowalska M. E., Kalinowski P., Bojakowska U. : Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(7):315-321. eISSN 2391-8306.
6.http://www.pasl.pl/ (dostęp z dnia 16.09.2018).

Świadomość wyboru zdrowych produktów żywnościowych wśród studentów pielęgniarstwa

MONIKA SANDER-GRABOWSKA, BEATA PRZYSTAŚ, ANNA ANTCZAK-KOMOTERSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.021

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. Jednym z ważnych czynników wpływających na zdrowie człowieka jest prawidłowe odżywianie.
Cel. Celem pracy była analiza świadomości wyboru produktów spożywczych pozytywnie wpływających na zdrowie wśród studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo.
Materiał i metody. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Badania zostały przeprowadzone wśród studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo.
Wyniki. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że w większości studenci są świadomi wpływu wyboru zdrowych produktów spożywczych na zachowanie zdrowia.
Wnioski. Studenci w przedziale wiekowym 20-25 lat i 31 lat i więcej jedzą więcej warzyw i owoców oraz unikają żywności z konserwantami. Najmłodsza grupa osób spożywa więcej pieczywa pełnoziarnistego oraz ogranicza spożycie soli i tłuszczów zwierzęcych.


Abstract:
Introduction. Proper diet is one of the most important health determinants.
Aim. The aim of the work was to analyze healthy choice of food products that enhances health among first-year nursing students.
Material and Methods. The study used the diagnostic survey method as well as the Inventory of Health Behavior (IZZ) questionnaire as a research tool. The research was conducted among first-year nursing students.
Results. The analysis of the conducted research shows that in most cases students are aware of the impact of healthy choice of food products on health behavior.
Conclusions. Students in the age group of 20-25 year-olds and 31 year- olds and more eat more vegetables and fruit and avoid food with preservatives. The youngest group of people consumes more whole meal bread and reduces salt and animal fats consumption.


Słowa kluczowe:
produkty spożywcze, studenci, zdrowie

Keywords:
food products, students, health


Pełny tekst:
PDF - 39-53


Bibliografia / Bibliography:
1.Heszen I, Sęk H, Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 2007.
2.Woynarowska B, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017; 359-362.
3.Gawęcki J, Roszkowski W, Żywienie człowieka, a zdrowie publiczne, T. 3, PWN, Warszawa 2009; 5.
4.Gawęcki J, Roszkowski W. Żywienie człowieka a Zdrowie Publiczne. T. 3. PWN, Warszawa 2009; 223-228.
5.Dobrzyński B, Dziad A, Nazar K, Prozdrowotne wychowanie dzieci
i młodzieży, Warszawa 1998.
6.Sygnatowska E, Waśkiewicz A, Gałuszek J, Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ, Kardiologia polska 2005; 57.
7.GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014r., Warszawa 2016; 88-89.
8.Wojnowska B, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2017.
9.Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dnia 16 września 2016r. poz. 1492.