Mapowanie pojęć ICNP® na przykładzie procesu pielęgnowania pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Mapowanie pojęć ICNP® na przykładzie procesu pielęgnowania pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów

The ICNP® terms cross-mapping on the example of nursing care of patient with rheumatoid arthritis

MAGDALENA ZAWIDZKA1, BEATA HAOR29a4a10d 4435 4053 964c d2b2623f7cdf orcid id2

1Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku, opiekun Koła: dr Beata Haor

2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.006

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna, wywołująca głównie stany zapalne tkanki łącznej. Jej przebieg związany jest z symetrycznym zajęciem stawów oraz pozastawowymi zmianami, które prowadzą do dysfunkcji wielu narządów.
Cel. Celem niniejszej pracy było mapowanie najczęściej występujących u pacjentów z RZS problemów pielęgnacyjnych, działań pielęgniarskich i ich ewaluacji z frazami opisującymi diagnozy, wyniki i interwencje wg ICNP®
Materiały i metody. W pracy zastosowano metodę analizy piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom opieki nad chorym z RZS oraz mapowanie diagnoz i interwencji przy użyciu słownika ICNP®.
Wyniki i wnioski. Zastosowanie klasyfikacji ICNP® pozwala na stosowanie ujednoliconej, referencyjnej terminologii w praktyce pielęgniarskiej. Usprawnia to komunikację oraz umożliwia harmonizację oraz porównywanie danych. Korzystanie z ujednoliconej terminologii zawodowej jest jednym z wyznaczników autonomii zawodu.

Abstract:
Introduction. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease which mainly causes connective tissue inflammation and affects joints.. Its course is related to the symmetrical involvement of joints and non-articular changes that lead to dysfunction of many organs.
Aim. The aim of this study was to map the most frequent nursing problems, nursing activities and their evaluation with the phrases describing diagnoses, results and interventions according to ICNP® in RA patients.
Material and methods. The study uses the method of analysis of existing literature devoted to the issues of caring for a patient with RA and mapping diagnoses and interventions using the ICNP® vocabulary.
Results and conclusion. The use of ICNP® classification allows the use of unified, reference terminology in nursing practice. It facilitates communication and enables harmonization and comparison of data. The use of unified vocational terminology is one of the determinants of the autonomy of the profession.


Słowa kluczowe:
proces pielęgnowania, ICNP®, reumatoidalne zapalenie stawów

Keywords:
nursing process, ICNP®, rheumatoid arthritis


Pełny tekst:
PDF 107-119


Bibliografia/Bibliography:
1.Głuszko P., Filipowicz-Sosnowska A., Tłustochowicz W.: Reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2012, 50, 83-90.
2.Grabowska H.: Czy w procesie pielęgnowania chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów można zastosować ICNP®?. Problemy Pielęgniarstwa 2015, 23(3), 405-410.
3.Grabowska H.: Czy w procesie pielęgnowania chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów można zastosować ICNP®? Część 2. Problemy Pielęgniarstwa 2015, 23(4), 527-532.
4.Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
5.Wisłowska M., Kanecki K., Tyszko P., Kapała A. Jakośćżycia zależna od zdrowia u pacjentów z reumatoidalnymzapaleniem stawów. Reumatologia 2010; 48 (2), 104–111.
6.Wesołowski R., Woźniak A., Mila-Kierzenkowska C.: Zastosowanie krioterapii w leczeniu reumatoidalnegozapalenia stawów. W: Rosińczuk-Tonderys J., UchmanowiczI. (red.). Chory przewlekle — aspekty pielęgnacyjne,rehabilitacyjne,terapeutyczne. MedPharm, Wrocław2011, 231–240.
7.Samborski W. Reumatoidalne zapalenie stawów. W:Wieczorowska-Tobis K.,Talarska D.(red.). Geriatriai pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo LekarskiePZWL, Warszawa 2015, 223–228.
8.Dzikowska M., Puto G. Pacjentka z reumatoidalnym zapaleniem stawów. W: Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.). Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010: 189–192.
9.Międzynarodowa klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich. http://www.icn.ch/ICNP-Browser-NEW.html. Data dostępu: 06.11.2018.
10.http://www.ebib.pl/2005/69/kisilowska.php Data dostępu: 6.11.2018 r.
11.Sierakowska M., Sierakowski Stanisław. Opieka pielęgniarskanad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniemstawów. W: Jurkowska G., Łagoda K. (red.). Pielęgniarstwointernistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa2011,415–429.
12.Bączyk G. Specyfika postępowania pielęgniarskiegow wybranych patologiachukładu ruchu. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.(red.). Geriatria i pielęgniarstwogeriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa2015, 228–236.
13.Wysocka-Skurska I., Sierakowska M., Sierakowski S. Ocenajakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniemstawów w zależności odstosowanej terapii farmakologicznej. Reumatologia 2012; 50 (1), 16–23.
14.Sierakowska M., Wysocka-Skurska I., Sierakowski S,Krajewska-Kułak E. Problemy zdrowotne pacjentówz reumatoidalnym zapaleniem stawów w zależności odstosowanej terapii farmakologicznej. Probl. Piel. 2013, 21(2), 214–220.
15.Krzemińska-Dąbrowska I., Sudoł K., Moskalewicz B.Problemy zdrowia psychicznego chorych na reumatyzm.Reumatologia 2007, 45 (4),215–218.
16.Ślusarska B.: Implementacje praktyczne wybranych klasyfikacji diagnoz i interwencji pielęgniarskich dla pielęgniarstwa polskiego. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie2016, 14 (1), 11–22.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem zależności alkoholowej

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem zależności alkoholowej

Nursing care for a patient with alcohol dependency syndrome

MARIOLA RYBKA29a4a10d 4435 4053 964c d2b2623f7cdf orcid id1 , LIDIA JANKOWSKA2, JOANNA PRZYBYLSKA3

1 Szpital Lipno Sp. Z o.o.
2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.005

ISSN: 245-1846


Streszczenie:
Wstęp.Polska zajmuje czołowe miejsce w spożyciu alkoholu. Konsumpcja wykazuje tendencje wzrostową w porównaniu z początkiem lat 90 XX wieku. Alkoholizm niesie ze sobą wiele problemów społecznych, psychologicznych oraz zdrowotnych. Jest chorobą, która może dotykać wiele osób nieświadomych swojego stanu.
Cel. Celem pracy jest przedstawienie na podstawie studium przypadku wybranych problemów występujących u osoby uzależnionej od alkoholu.
Opis przypadku. Pacjent lat 35. Przytomny z raną głowy, pamięta okoliczności zdarzenia, zgłasza bóle głowy, uporczywe drżenia oraz lęk. W wywiadzie od wielu lat uzależniony od alkoholu, wcześniej leczony psychiatrycznie z powodu zespołu abstynencyjnego w przebiegu choroby alkoholowej. zdezorientowany co do miejsca i czasu, przy zachowaniu własnej tożsamości, z nieco obniżonym nastrojem.
Dyskusja. Tematem dyskusji jest diagnostyka oraz etapy rozwoju choroby alkoholowej. Został również poruszony temat czynników środowiskowych prowadzących do uzależnienia
Wnioski. 1. Nowoczesny wzorzec postępowania pielęgniarstwa psychiatrycznego realizowany jest w oparciu o zasady podmiotowego traktowania chorego poprzez uczestnictwo w procesie leczenia
2. Kluczową sprawą w opiece nad pacjentem z ZZA jest właściwa komunikacja terapeutyczna, ukazanie autentyczności, otwartości, życzliwości oraz zrozumienia.

Abstract:
Introduction.Poland occupies a leading position in alcohol consumption. Consumption shows an upward trend compared to the beginning of the 1990. Alcoholism has many social, psychological and health consequences. It is a disease that can affect many people who are unaware of their condition.
Aim. The aim of the work is to present a case study of selected problems of a person addicted to alcohol.
A case report. Patient at the age of 35 , conscious, head injury he remembers the circumstances of the incident, reports headaches, persistent tremors and anxiety.Medical history shows long-term alcohol addiction, previously treated psychiatrically because of withdrawal syndrome in the course of alcoholism. Confused about the place and time, while maintaining his own identity, with a slightly lowered mood.
Discussion. The topic of discussion is diagnostics and stages of alkohol disease development. The topic of environment al factors leading to addiction Has also been addressed.
Conlusions. 1.The modern pattern of psychiatric nursing is based on the principles of patient treatment through participation in the treatment process. 2. The key issue in the care of the patient with mediastinum is proper therapeutic communication, showing the authenticity, openness, kindness and understanding.


Słowa kluczowe :
uzależnienie od alkoholu, opieka pielęgniarska, edukacja, abstynencja

Keywords:
addiction to alcohol, nursing care, education, abstinence


Pełny tekst:
PDF 86-105


Bibliografia/Biblography:
1.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/uzaleznienie, 19.04.2018.
2.Cierpiałkowska L., Ziarko M.: Psychologia uzależnień-alkoholizm.Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2010.
3.Górna K.: Pielęgniarstwo psychiatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012,27-28.
4.Cierpiałkowska L.: Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka. Wyd. naukowe UAM, Poznań, 2000.
5.Frąckowiak M, Motyka M.: Problemy Hig Epidemiol. Zespół zależności alkoholowej. 2015,96 (2).

Interakcje wybranych leków z alkoholem, a poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa

Interakcje wybranych leków z alkoholem a poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa

Interactions of selected medicines with alcohol and the level of knowledge of nursing students

ELŻBIETA NAZAR1, GRAŻYNA CHOJNACKA-KOWALEWSKA2

1Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku, opiekun Koła: dr Beata Haor
2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.004

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. Jednoczesne spożywanie leków i alkoholu może prowadzić do wielu interakcji, niekiedy niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Dotyczą także one leków dostępnych w aptece bez recepty, takich jak leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, antyalergiczne, antybiotyki czy leki na niestrawność i zgagę. W Polsce 89% Polaków przyjmuje leki dostępne bez recepty. Z kolei 72% dorosłych osób w Polsce pije napoje alkoholowe.
Cel. Celem badań była analiza wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo na temat możliwych reakcji wybranych leków z alkoholem.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2019 roku wśród 66 studentów kierunku pielęgniarstwo. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Zdecydowana większość studentów pielęgniarstwa nie dysponuje pełną wiedzą na temat możliwych interakcji popularnych leków z alkoholem.
Wnioski. Studenci kierunku pielęgniarstwa powinni pogłębiać swoją wiedzę na temat interakcji, które mogą wystąpić w przypadku spożywania alkoholu i leków. Pozwoli to na ich profesjonalny udział w farmakoterapii pacjentów i prowadzenie wobec nich działań z zakresu edukacji zdrowotnej.

Abstract:
Introduction. Mixed consumption of medicines and alkohol can lead to many interactions, sometimes dangerous to health and life. This also refers to over-the-counter medicines , such as painkillers and anti-inflammatory medicines , anti-allergic medicines , antibiotics Or medicines for indigestion and heartburn. In Poland, 89% of Polestake over-the-countermedicines . In turn, 72% of adults in Poland drink alcoholic beverages.
Aim. The aim of the research was to analyse the knowledge of nursing students on possibile reactions of selected medicines with alcohol.
Material and methods. The research was carried out in 2019 among 66 students of nursing. The method of diagnosticsurvey, questionnaire technique and author's questionnaire was used.
Results. The vast majority of nursingstudents do not have full knowledge about the possibile interactions of popular medicines with alcohol.
Conclusions. Students in the field of nursings hould deepen their knowledge about the interactions chich May occurunder the mixed consumption of alcohol and medicines . This will All owprofessional nature of Pharmacio therapy and health education of the addicted.


Słowa kluczowe:
alkohol, leki, interakcje

Keywords:
alcohol, medicines, interactions


Pełny tekst:
PDF 68-84


Bibliografia/Bibliography:
1.Piekarzewska M., Zajenkowska-Kozłowska A. Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014r. Główny Urząd Statystyczny. Notatka informacyjna. Warszawa 2015. http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5513/10/1/1/zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_mieszkancow_polski_w_swietle_badania_ehis_2014.pdf [dostęp z dnia 03.01.2019 r.].
2.National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Medicine/medicine.htm [data dostępu z dnia 03.01.2019 r.].
3.Jośko-Ochojska J., Spandel L., Brus R. Interakcje alkoholu i dymu Tytoniowego z lekami – wiedza potrzebna na co dzień. Hygeia Public Health 2015, 50(3): 474-481.
4.Feliksiak M. Leki dostępne bez recepty i suplementy diety. Komunikat z Badań. Centrum Badania Opinii Społecznej. 2016/158 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_158_16.PDF [dostęp z dnia 03.01.2019 r.].
5.Wojtyniak B., Goryński P. Sytuacja zdrowotna Polski i jej uwarunkowania – synteza. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego– Państwowy Zakład Higieny. Warszawa 2018.
6.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Badania i informacje statystyczne. Statystyki http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki [data dostępu z dnia 03.01.2019 r.].
7.Waszkiewicz N. Interakcje alkoholu z lekami. Medycyna po Dyplomie. 2016/05 https://podyplomie.pl/medycyna/21933,interakcje-alkoholu-z-lekami [data dostępu z dnia 03.01.2019 r.].
8.Habrat B. Problemy z piciem alkoholu przez osoby starsze. Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2011, s. 701-704.
9.Fudała J. Kobiety i alkohol, PARPAMEDIA, 2007. http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/kobiety-i-alkohol [dostęp z dnia 03.01.2019 r.].

Strategie radzenia sobie ze stresem w opinii pielęgniarek

Strategie radzenia sobie ze stresem w opinii pielęgniarek

Strategies for coping with stress in the opinion of nurses

AGNIESZKA PIERNIKOWSKA1, DOMINIKA PODSIADŁY2

1Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku
2Oddział Pediatrii, Gastroenterologii, Kardiologii, Neurologii, Diabetologii i Endokrynologii, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.003

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. W ogólnym ujęciu stres określany jest jako reakcja organizmu na stawiane psychiczne i fizyczne wymagania. Nieustanne narażanie się na stres zawodowy może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Jedną z nich, szeroko opisywaną w literaturze, jest zespół wypalenia zawodowego pielęgniarek. Aktualne koncepcje radzenia sobie ze stresem określają osobowościowe oznaki odporności na stres jako „mediatorami procesu stresowego”.
Cel. Celem przeprowadzonych badań jest analiza opinii pielęgniarek na temat strategii radzenia sobie ze stresem.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 70 pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach zachowawczych i zabiegowych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu, po uzyskaniu pozytywnej zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz zgody Dyrekcji szpitala. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety i standaryzowany kwestionariusz Mini-Cope.
Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż pielęgniarki z najmłodszej kategorii wiekowej i z najkrótszym stażem pracy istotnie częściej wybierały strategie: pozytywne przewartościowanie, poczucie humoru oraz zajmowanie się czymś innym. Jako strategię radzenia sobie ze stresem w postaci poszukiwania wsparcia instrumentalnego częściej wybierały pielęgniarki w grupie 36-45 lat. Natomiast absolwenci z wyższym wykształceniem stawiali na aktywne radzenie sobie, zajmowanie się czymś innym, pozytywne przewartościowanie i rozwój. Z kolei niższe wykształcenie wskazywało na aktywne radzenie sobie, planowanie i zajmowanie się czymś innym.
Wnioski. Według opinii respondentów praca pielęgniarki/pielęgniarza jest często stresująca. Stosowanymi strategiami radzenia sobie ze stresem jest aktywne radzenie sobie, planowanie, zajmowanie się czymś innym. Średni wiek badanych pielęgniarek/pielęgniarzy wyniósł 43 lata. Najliczniejszą grupę stanowili badani z ukończonym liceum medycznym (41,4%), natomiast najmniejszą studium medyczne (8,6%).

Abstract:
Introduction. In general, stress is defined as the body's response to the psychological and physical demands. The constant exposure to professional stress can lead to serious consequences. One of them, widely described in the literature, is the burnout syndrome of nurses. Current concepts of coping with stress determine the personality signs of resistance to stress as "mediators of the stress process"
Aim. The aim of the conducted research is to analyze the nurses' opinions on the strategy of coping with stress.
Materials and methods. The study involved a group of 70 nurses working on conservative and surgical wards in the Regional Specialist Hospital Dr W. Biegański in Grudziądz, after obtaining the positive consent of the Bioethical Commission of the Nicolaus Copernicus University in Toruń at Collegium Medicum Ludwika Rydygiera in Bydgoszcz and the consent of the Hospital Management. The method of diagnostics survey, questionnaire technique and author's questionnaire and standardized Mini-Cope questionnaire were used.
Results.As a result of the conducted research, it was found that nurses from the youngest group and with the shortest seniority significantly more often chose the following strategies: positive re-evaluation, sense of humor and other activities. Nurses in the 36-45 age group were more likely to choose to seek instrumental support as a strategy of coping with stress. However , graduates with higher education focused on active coping activities , positive reevaluation and development as well as other activities . In turn, lower education indicated active coping activities , planning and other activities.
Conclusions. According to the respondents, the nurse job is often stressful. The strategies used to cope with stress are active coping activities, planning, and other activities. The average age of the examined nurses was 43 years. The largest group involved the respondents with medical school education (41.4%), while the smallest medical higher education (8.6%).


Słowa kluczowe:
strategia, stres, pielęgniarka

Keywords:
strategy, stress, nurse


Pełny tekst:
PDF 50-67


Bibliografia/Bibliography:
1.Borys B., Majkowicz M.: Psychologia w medycynie. Wyd. AMG, Gdańsk 2006;67-108,160-196.
2.Bartczak M.: Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem u ratowników medycznych i studentów ratownictwa medycznego. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2010; 7-17.
3.Basińska B., Wilczek Rużyczka E.: Zespół wypalenia zawodowego i zmęczenie w kontekście pracy zmianowej i stresu zawodowego wśród pielęgniarek chirurgicznych. Przegląd Psychologiczny 2011: 99-113.
4.Kędra E, Sanak K.: Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek. Piel. Zdr. Publ. 2013; 3 (2): 119–132.
5.Nowak – Starz G., Kozak B., Zdziebło K.: Wpływ stresu związanego z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych. Studia Medyczne 2013; 29(1): 15-21.
6.Walden- Gałuszko K.: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wyd. LekarskiePZWL, Warszawa 2014; 179-185.
7.Waszkowska M., Potocka A., Wojtaszczyk P.: Miejsce pracy na miarę oczekiwań – poradnik dla pracowników socjalnych. Wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2010; 9-43.
8.Basińska M.A., Kasprzak A.: Związek między strategiami radzenia sobie ze stresem a akceptacją choroby w grupie osób chorych na łuszczycę. Przegląd Dermatologiczny 2012;6: 692-700.
9.Stres w miejscu pracy- stan prawny, przeciwdziałanie oraz działania związków zawodowych. http://www.opzz.org.pl/documents/707532/707723/publikacja+stres.pdf [dostęp: 08.06.2018].
10.Sygit- Kowalkowska E.: Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka- perspektywa psychologiczna. Hygeia Public Health 2014; 49(2): 202-208.
11.Ogińska- Bulik N., Juczyński Z.: Osobowość stres a zdrowie. Wyd. Difin, Warszawa 2010; 45-105,195-204,260-262.
12.Andruszkiewicz A., Basińska B.: Strategie radzenia sobie ze stresem zawodowym przez pielęgniarki a ich zachowania i przeżycia związane z pracą. Polskie Forum Psychologiczne 2010;15; 2: 169-192.
13.Kowalczuk K, Zdańska A, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, Van Damme-Ostapowicz K, Klimaszewska K, Kondzior D, Kowalewska B, Rozwadowska E.: Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (3): 307–314.
14.Modzelewska T, Kulik T.B.: Stres zawodowy jako nieodłączny element zawodów profesjonalnego pomagania — sposoby radzenia sobie ze stresem w opinii pielęgniarek. Annales Universitatis Maria Skłodowska-Curie, Lublin — Polonia, 2000; LVIII, supl. VIII, 161 sectio D: 312–316.
15.Pietraszek A, Charzyńska-Gula M, Łuczyk M, Szadowska-Szlachetka Z, Kachaniuk H, Kwiatkowska J.: Analiza przyczyn stresu zawodowego w opinii pielęgniarek. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6 (9): 643-652.
16.Tartas M., Derewicz G., Walkiewicz M., Budziński W.: Źródła stresu zawodowego w pracy pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach o dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym – hospicjum oraz chirurgii ogólnej. Ann. Acad. Med. Gedan., Gdańsk 2009; 145-153.
17.Śniegocka M., Śniegocki M.,: Analiza sposobów odpowiedzi na stres zawodowy wśród pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa 2014;22 (4): 503-510.

Doświadczenia badanych pacjentek oddziału położniczo-neonatologicznego dotyczące opieki pielęgniarskiej w okresie hospitalizacji w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych z wykorzystaniem wersji w skali NEWCASTLE

Doświadczenia badanych pacjentek oddziału położniczo-neonatologicznego dotyczące opieki pielęgniarskiej w okresie hospitalizacji w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych z wykorzystaniem polskiej wersji skali NEWCASTLE

The examined patients needs/ experience of the obstetric-neonatological unit with reference to nursing care during the hospital stay , depending on the selected sociodemographic variables using the polish version of the scale of NEWCASTLE

DOROTA KOCHMAN129a4a10d 4435 4053 964c d2b2623f7cdf orcid id, PAULINA WOJASIŃSKA2

1Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu
2Oddział dziecięcy, pododdział neonatologiczny SPZOZ Radziejów

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.002

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. Poziom zadowolenia pacjentów z opieki jest jednym z najważniejszych czynników służących całościowej ocenie opieki podczas pobytu w szpitalu.
Cel. Celem pracy jest analiza doświadczeń badanych pacjentek oddziału położniczo - neonatologicznego dotyczących opieki pielęgniarskiej w okresie hospitalizacji.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz metodę szacowania, jako technikę - ankietowanie i skalę szacunkową. Narzędziem uczyniono polską wersję skali zadowolenia z opieki NEWCASTLE (część pierwsza). W przeprowadzonych badaniach udział wzięło 50 osób.
Wyniki. Doświadczenia badanych dotyczące opieki pielęgniarskiej w okresie hospitalizacji nie różnią się istotnie w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania), czasu hospitalizacji i korzystania ze wsparcia ze strony pielęgniarek.
Wnioski. Oddział noworodkowy jest tym miejscem, w którym szczególną uwagę należy zwrócić na doświadczenia i satysfakcję badanych z opieki pielęgniarskiej, ponieważ opieka sprawowana w oddziale nad matką i noworodkiem może pośrednio wpłynąć na zakres opieki realizowanej przez rodziców/opiekunów w domu.

Abstract:
Introduction. The level of patients ' satisfaction with medical care is one of the most important factors that serves a comprehensive assessment of care during the hospital stay.
Aim. The aim of the study is to analyse the experience of the patients of the obstetric-neonatological unit.
Material and methods. The work uses the method of diagnostic survey and the method of estimation as a technique - questionnaire and estimation scale. The polish version of the NEWCASTLE care satisfaction scale was selected as a tool (first part). A total of 50 participants took part in the research.
Results. The respondents 'experience relating to nursing care during the hospital stay did not vary significantly in realation to the selected sociodemografic variables (age, education, place of residence), time of hospitalization and the use of support from the nurses.
Conclusions. The neonatology unit is the place where special attention should be paid to the experience of patients and satisfaction with nursing care, because medical care for the mother and newborn may indirectly affect the care performed by parents/guardians at home.


Słowa kluczowe:
jakość opieki, skala Newcastle, doświadczenia pacjentek

Keywords:
quality of medical care, NEWCASTLE care satisfaction scale, the experience of patients


Pełny tekst:
PDF: 28-49


Bibliografia/Bibliography:
1.Mahon P.Y. An analysis of the concept of patients satisfaction as it relates to contemporary nursing care. Jurnal od Advanced Nursing,1996,24: 1241-48.
2.Johansson P., Oleni M., Fridlund B. Patrient satisfaction with nursing care In the co text of health care: a literature study. Nordic Collage of Caring Sciences. Scandinavian Journal of Caring SCIENCES,2002,(16):337-344.
3.Juszczak K., Jaracz K. Jakość opieki pielęgniarskiej w świetle aktualnych badań – przegląd piśmiennictwa. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2008,4:17.
4.Kowalik G.: Czynniki wpływające na jakość opieki pielęgniarskiej, Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, 4:337-344.
5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Poz. 1756.
6.Wierzbicka B.K., Jankowska-Polańska B. Poziom jakości opieki pielęgniarskiej na przykładzie oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2014,3,4:90-96.
7.Kozimala M., Putowski L. Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2009,63,1:20-27.
8.Grochans E., Wieder-Huszla S., Jurczak A., Stanisławka M., Janic E., Szych Z. Wsparcie emocjonalne jako wyznacznik jakości opieki pielęgniarskiej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2009,90,2:236-239.