Od redakcji XV (1)2019

Od redakcji

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.001

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu do swoich celów
może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]


Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno stać się początkiem każdego dialogu.

W tym względzie wyrażamy nadzieję, że płaszczyzną do wymiany poglądów oraz zainicjowania merytorycznej dyskusji może stać się kolejny numer Zbliżeń Cywilizacyjnych, w którym przedstawione zostały artykuły odwołujące się do różnych dyscyplin naukowych, prowokujące do formułowania rozmaitych pytań, które nie powinny pozostać bez odpowiedzi. Wśród nich dominują opracowania nawiązujące do problematyki bezpieczeństwa – tematu, który nigdy nie straci na aktualności.

Niniejszy numer rozpoczyna artykuł autorstwa Mateusza K. Maciejczuka, Konrada Wnorowskiego oraz Mateusza Olchanowskiego pt. „Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży w prawie polskim”. Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację rozważań nad problematyką cyberbezpieczeństwa zainicjowanych na łamach dwóch ubiegłorocznych numerów Zbliżeń Cywilizacyjnych. We wskazanym opracowaniu autorzy analizując regulacje polskiego porządku prawnego starają się uzyskać odpowiedź na pytanie – czy obowiązujące przepisy Konstytucji RP oraz prawa karnego (materialnego oraz procesowego) stanowią efektywne narzędzie ochrony młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi na w Internecie? Artykuł kończy podsumowanie, w którym autorzy nawiązując do wcześniejszych opracowań poświęconych cyberbezpieczeństwu formułują określone uwagi w zakresie pożądanych zmian legislacyjnych.

W artykule pt. „Działalność Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1930–1939” jego autorka Ludwika Majewska przybliża historię jednego z kluczowych związków działających w II Rzeczpospolitej. Tytułowy „Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet” nie tylko należał do największych organizacji kobiecych w okresie istnienia II Rzeczpospolitej, ale też odegrał doniosłą rolę w wychowaniu przyszłych obywateli, a także w krzewieniu obywatelskich postaw patriotycznych. Historia oddziału w Piotrkowie Trybunalskim wydaje się o tyle interesująca, że wskazaną organizację tworzyły kobiety, które odegrały w późniejszym czasie znaczącą rolę w historii Polski.

Autorka kolejnego artykułu pt. „Potrzeby społeczne związane z rozwojem społeczeństwa” Anna Pasek w swoim opracowaniu stawia tezę, iż główną zasadą immanentnie związaną z rozwojem spo-łeczeństwa jest zaspokajanie potrzeb determinujących współżycie członków społeczeństwa. W świetle tej koncepcji kluczową rolę odgrywa jednostka (człowiek) oraz jej potrzeby, a nie interes organi-zacji zbiorowych. W artykule autorka stara się dowieść, że prawidłowa weryfikacja rzeczywistych potrzeb społeczeństwa może stać się ważnym przyczynkiem do jego rozwoju. Słuszność tej tezy Anna Pasek stara się zweryfikować dokonując wnikliwej analizy aktualnej literatury przedmiotu, a także wykorzystując piramidę potrzeb Maslowa.

W kolejnym artykule pt. „Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego” jego autorka Ewa Jakubiak podejmuje próbę charakterystyki systemu ochrony ludności w III RP oraz stawia pyta-nie o jego usytuowanie w systemie bezpieczeństwa narodowego. Z tej perspektywy niezwykle istotny jest fakt, iż w piśmiennictwie dotychczas nie opracowano kompleksowej definicji tego terminu, co w praktyce stwarza liczne problemy interpretacyjne. Ponadto w artykule wskazano, iż system ochrony ludności w Polsce cały czas znajduje się w fazie głębokich przeobrażeń.

W nurcie problematyki bezpieczeństwa narodowego osadzony jest również kolejny artykuł pt. „Zjawisko terroryzmu a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej”. Jego autorka – Weronika Baran – omawia w nim problematykę dotyczącą terroryzmu, dokonując charakterystyki tego zjawiska przez pryzmat wynikających z niego zagrożeń. W pracy dokonana została analiza potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, a także sposobów reakcji organów określonych w kluczowych dokumentach z zakresu obronności RP (Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP). W treści niniejszego opracowania autorka stara się również znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnego stanu bezpieczeństwa państwa polskiego oraz potencjalnych zagrożeń terrorystycznych.

Ostatni artykuł autorstwa Marka Słupczewskiego przybliża zagadnienia znajdujące się na styku bezpieczeństwa narodowego oraz szeroko rozumianego prawa budżetowego. Autor zwraca w nim uwagę na zagrożenia związane z istnieniem luk prawnych w podatku od towarów i usług dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, a także opisuje proceder wyłudzeń w polskim systemie podatkowym. Nowatorskim ujęciem tego artykułu jest połączenie aspektów dochodowych podatku VAT z konsekwencjami, jakie to zjawisko wywołuje dla bezpieczeństwa narodowego.

Polecając lekturę niniejszego numeru „Zbliżeń Cywilizacyjnych” bardzo serdecznie dziękujemy za nadesłane opracowania, a także gorąco zachęcamy do publikacji na łamach kolejnych numerów Kwartalnika.

Redakcja

Luka w podatku od towarów i usług jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Luka w podatku od towarów i usług jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Tax gap in value added tax as a risk for national security

MAREK SŁUPCZEWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.007


Streszczenie:
W artykule zawarte zostały rozważania dotyczące zagadnień z pogranicza bezpieczeństwa narodowego i szeroko rozumianego prawa budżetowego. W toku wywodu następuje prezentacja podstawowych pojęć oraz powiązanie ryzyka płynącego z istniejącej luki w podatku od towarów i usług z zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju. Artykuł zakończony został zestawieniem najważniejszych wniosków.

Abstract:
The article contains considerations regarding issues on the borderline of national security and broadly understood budget law. In the course of the presentation, the basic concepts are presented and the risk derived from the gap in goods and services tax is connected with national security threats. The article ends with a synthesis of the most important conclusions.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo narodowe, podatek od towarów i usług, VAT, luka w VAT, budżet

Keywords:
national security, tax on goods and services, VAT, VAT gap, budget


Pełny tekst:
PDF – 118-137


Bibliografia:
Budzyński T., Fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce, w „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 2016”, vol L, 1, Sectio H.
Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Wyd. AON, Warszawa 1994.
Jamróz P., Luka w podatku od towarów i usług – zagrożenia i kierunki zmian polityki fiskalnej w strefie euro i w Polsce, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Sopot, 2015.
Gregory M., Taylor M., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe, Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zeszyt Problemowy 2010, nr 1 (61).
Komisja Europejska – Komunikat prasowy, Luka w podatku VAT: Kraje UE straciły w 2015 r. 152 mld euro, co wskazuje na pilną potrzebę reformy VAT Bruksela, 28 września 2017.
Kotowska E., Ochrona interesów finansowych państwa w zakresie dochodów publicznych w świetle polskich regulacji „antyrajowych” [w:] R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, Warszawa 2011.
Kowalski D., Współczesne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa [w:] R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, War¬szawa 2011.
Małecka-Ziembińska E., Luka w podatku od towarów i usług oraz sposoby jej ograniczania [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace’ Szkoła Główna Handlowa, nr 1, Warszawa 2017.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport o bezpieczeństwie w Polsce w 2015 r., Warszawa 2015.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport o bezpieczeństwie w Polsce w 2016 r., Warszawa 2016.
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, p. M. Grabowskiego, z upoważnienia ministra z dnia 5.10.2012 r. na interpelację nr 8642 w sprawie luki podatkowej w podatku od towarów i usług oraz strat finansowych w związku z nią poniesionych, http://sejm.gov.pl/ sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6E824DDC [do¬stęp: 24-02-2018].
PwC, Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, Warszawa 2014, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/luka-podatkowa-w-vat-jak-to-zwalczac-raport-pwc-2014-01-14.pdf [dostęp: 24-02-2018].
PwC, Straty Skarbu Państwa w VAT, Warszawa 2013, https://www.pwc.pl/ pl/publikacje/assets/pwc_straty_skarbu_panstwa_w_vat.pdf [dostęp: 24-02-2018].
Raport PWC, Warszawa 2017 r., https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-10-19-pwc-luka-vat-2017.html [dostęp: 24-02-2018].
Schneider F., Raczkowski K., Sfera nieoficjalna w gospodarce, „Infos” 2013, nr 21.
Tratkiewicz T., Luka w Vat – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej, Ministerstwo Finansów Departament Podatku od towarów i usług, Studia Ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294.

Zjawisko terroryzmu a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

Zjawisko terroryzmu a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

The phenomenon of terrorism and national security of the Republic of Poland

WERONIKA BARAN

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.006


Streszczenie:
Autorka w artykule omawia problematykę obejmującą zagadnienie terroryzmu, odwołując się zarówno do analizy tego pojęcia, jak i zachowań z tym związanych. Jej celem jest przede wszystkim analiza możliwego zagrożenia terrorystycznego i przegląd najważniejszych zagrożeń jakie w związku z tym pojawiają się w dokumentach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP. Autorka podejmuje również próbę odpowiedzi na pytanie czy Polska jest wolna od tego typu zagrożeń.

Abstract:
The author discusses the issue of terrorism in the article, referring to both the analysis of this concept and related behaviors. Its aim is, first of all, to analyze the possible terrorist threat and review the most important threats that appear in the documents of the National Security Strategy of the Republic of Poland and the White Book of National Security of the Republic of Poland. The author also attempts to answer the question whether Poland is free from this type of threats.

Słowa kluczowe:
terroryzm, terrorysta, zagrożenie, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Keywords:
terrorism, terrorist, threat, National Security Strategy of the Republic of Poland, White Book of National Security of the Republic of Poland


Pełny tekst:
PDF – 100-116


Bibliografia:
Adamczuk M., Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Europie, „Bezpieczeństwo narodowe. Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa” 2011, nr I.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Wyd. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2008.
Biela A., Bryk D., Kida G., Wołońciej M., Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego, [w:] P. Jaroszyński et al. (red.), Terroryzm – dawniej i dziś, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.
Bolechów B., Terroryzm aktorzy, statyści, widownie, Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Jałoszyński K., System bezpieczeństwa narodowego, [w:] K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak (red.), Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom II, Wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Kubik T., Kossowska M., Reprezentacje poznawcze terrorysty i ich indywidualne uwarunkowania, „Psychologia Społeczna” 2007, tom 2, nr 2 (04).
Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Wyd. „TRIO”, Warszawa 2007.
Malendowicz P., Ekstremizm polityczny a bezpieczeństwo państwa i ład międzynarodowy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 1.
Mendrala Z., Polska wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI w. Aspekty Militarne, [w:] K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.), Terroryzm globalne wyzwanie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
Nowakowska-Krystman A., Zubrzycki W., Daniluk P., Mazur-Cieślik E., Terroryzm w ujęciu strategicznym, Wyd. „Difin”, Warszawa 2015.
Ochmann P., Wojas J., Współczesne znaczenie aktu wypowiedzenia wojny – uwagi w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2015, nr 3.
Szubrycht T., Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2005, nr 1 (160).
Townshend C., (tłum. R. M. Machnikowski), Terroryzm, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Wyd. „CONTACT”, Poznań 2011.
Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie przejawy przyczyny, Wyd. „CONTACT”, Poznań 2013.

Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego

Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego

Civil protection in the national security system

EWA JAKUBIAK

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.005


Streszczenie:
W wielu pracach z zakresu nauki bezpieczeństwa starano się określić, czym jest system ochrony ludności w Polsce, stworzyć jego definicję oraz wskazać istotę. Wieloznaczność pojęcia ochrony ludności powoduje rozmycie znaczeniowe tego terminu. System ochrony ludności w Polsce jest obecnie w fazie głębokich przeobrażeń. Podstawą prawną jego działania jest wiele fragmentarycznych regulacji, spośród których część uchwalona została jeszcze w Polsce Ludowej. Celem artykułu jest ukazanie definicji ochrony ludności w literaturze przedmiotu oraz określenie pozycji ochrony ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego.

Abstract:
In many works in the field of security science, attempts were made to determine what the system of civil protection in Poland is, to create its definition and indicate the essence. The system of civil protection in Poland is currently in a phase of deep transformations. The legal basis for its operation is many fragmentary regulations, some of which were adopted in the time of People's Republic of Poland. The aim of the article is to present the definition of civil protection in the literature on the subject and to determine the position of civil protection in the national security system.

Słowa kluczowe:
system, ochrona ludności, bezpieczeństwo

Keywords:
system, civil protection, security


Pełny tekst:
PDF – 82-99


Bibliografia:
Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Arte, Biała Podlaska 2012.
Gołębiewski J., Gotowość kryzysowa państwa, czyli jak sprostać zagrożeniom, „Wiedza Obronna TWO” 2009, nr 2, 2004.
Jakubczak R., Skrabacz A., Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
Kalinowski R., Obrona cywilna w RP, [w:] J. Kunikowski (red.), Przygotowanie obronne społeczeństwa, Wyd. Bellona, Warszawa 2001.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
Kitler W., Ochrona ludności jako podstawowa misja bezpieczeństwa narodowego, [w:] A. Skrabacz (red.), Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny. Konferencja z okazji 61. rocznicy podpisania Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2010.
Kitler W., Powszechna ochrona ludności w świetle ustaleń międzynarodowych, „Zeszyt Problemowy. Towarzystwo Wiedzy Obronnej”, 2001, nr 1.
Kuriata R., Wybrane problemy zarządzanie kryzysowego, [w:] Z. J. Szczakowski (red.), Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku – od teorii do praktyki, tom I, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2004.
Majchrzak D., Michailiuk B., Denysiuk J., Korelacja systemu ochrony ludności z systemem zarzadzania. Praca naukowo badawcza, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2016.
Michailiuk B., Podsystem ratownictwa i ochrony ludności, „Zeszyty Naukowe AON” 2013, nr 4 (93).
Socha R, Podstawowe problemy ochrony ludności – aspekt teoretyczny, [w:] R. Zboina, B. Wiśniewski (red.), Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2014.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014.
Szmitkowski P., System ochrony ludności w Polsce – historia i współczesność, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik” 2012, nr 4.
Wiśniewski B., Zalewski S., (red.), Bezpieczeństwo RP w ujęciu systemowym, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2006.
Zieliński K., Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w razie katastrof i klęsk żywiołowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
Znamierowski C., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.


Potrzeby społęczne związane z rozwojem społeczeństwa

Potrzeby społeczne związane z rozwojem społeczeństwa

Social needs related to the development of society

ANNA PASEK

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.004


Streszczenie:
Istotną zasadą związaną z rozwojem społeczeństwa jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Potrzeby te mają wpływ na współżycie ludzi w społeczeństwie. W tej koncepcji głównym podmiotem jest jednostka (człowiek) oraz jej potrzeby, a nie państwo.
Celem artykułu jest próba pokazania, że diagnoza potrzeb społeczeństwa przyczynia się do rozwoju społeczeństwa. Zastosowane metody badawcze to przegląd aktualnej literatury przedmiotu oraz analiza własna przy użyciu piramidy potrzeb Maslowa.

Abstract:
An important principle related to the development of society is to meet the needs of a given society. These needs affect the intercourse between people in the society. In this concept, the main subject is the individual (human) and its needs, not the state. The article presents an attempt to show that diagnosis of society's needs contributes to the development of society. The applied research methods are an overview of the current literature on the subject and own analysis using Maslow's hierarchy of needs.

Słowa kluczowe:
potrzeba społeczna, rozwój społeczny, wyrównanie szans

Keywords:
social need, social development, equal opportunities


Pełny tekst:
PDF – 56-81


Bibliografia:
Altkorn J., Kramer T. (red.) Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
Antonides G., van Raaij W. F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akade¬micki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Wyd. Oficyna, Warszawa 2012.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Bański J., Czapiewski K.Ł., Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2008.
Binsztok A., Zuzański T., Jak oczarować klientów sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich, Wyd. Helion, Gliwice 2013.
Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., W. Norman, Defining Social Innovation. A deliverable of the project: „The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th Framework Programme, European Commission, DG Re¬search, Brussels 2012, [w:] https://cordis.europa.eu/project/rcn/101832/repor ting/en [dostęp: 17-04-2019].
Cleveland H., Jacobs G., The Genetic Code for Social Development, „Human Choice”, World Academy of Art & Science, USA, 1999, s. 959–970.
Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki życia Polaków, Rada Monitoringu społecznego, Warszawa 2015.
Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, S. Sztaba (red.), Wyd. Akade¬mickie i Profesorskie, Warszawa 2007.
Encyklopedia marketingu. Definicje, Zasady, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
Fiedor B. (red.), Ekonomia XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, nr 3(11).
Giddens A., Socjologia, wydanie nowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Gleason P., Meeting the Needs of Millennial Students 2007, [w:] California State University Long Beach.
Grabowska I., Śliwowski P., Jakość życia mieszkańców a sprawność instytucjonalna jednostek samorządu terytorialnego – empiryczna weryfikacja koncepcji badawczej, [w:] Frątczak E., Panek T., Słaby T. (red.), Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii zarządzaniu i psychologii, Wyd. Uni¬wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
Hierarchia Potrzeb Maslowa, [w:] Aneksy PWN
High-tech statistics – economic data, Eurostat, January 2017.
International Commission on Peace and Food, Uncommon Opportunities: An Agenda for Peace and Equitable Development, Zed Books, UK, 1994.
Jałowiecki B., Rozwój lokalny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1991.
Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra, Société d'Editions Internationales, Paryż 1963.
Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, Société d'Editions Internationales, Paryż 1964.
Kańtoch B., Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie ludzkich potrzeb i ich zaspokajanie w polityce społecznej [w:] A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżpolski (red.), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Interart, Warszawa 1996.
Karpowicz E., Modele polityki społecznej. Kierunek zmian polityki społecznej w Polsce, Informacja BSiE, 2006, Nr 1249,
Kelles-Krauz K., Historia i rewolucja, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1983.
Kondycja polityki społecznej jako dyscypliny badawczej [w:] J. Supińska (red.), Polityka społeczna dziś i jutro. Opinie ekspertów, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
Kwiatkowski S., Społeczeństwo innowacyjne, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
Lisowski A., Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, 52-74.
Mair J., Robinsons J., Hockers K. (red.) Współczesna polityka społeczna, Przedsiębiorczość społeczna, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010.
Marciniak S. (red.) Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Maslow A., Motywacje i osobowość, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Michalak T., Wilkin J., Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja grup zmarginalizowanych – ujęcie ekonomiczne (na przykładzie sytuacji w polskim rolnictwie) [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza, W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut spraw publicznych, Warszawa 2003.
Murray H. A., Explorations in personality, Oxford University Press, New York 1938.
Nasiłowski M., System Rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii., Wyd. Key Text, Warszawa 2004.
Phillips D., Rejection: a possible consequence of seeking help for mental disorders, „American Sociological Review” 1963, nr 28 [6], s. 963–972.
Pius IX, Encyklika Quadragesimo anno, I, Rzym 1931, http://w2.vatican.va/ content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quad ragesimo-anno.html [dostęp: 17-02-2019].
Podolski K., Tarnowiecki W., Polityka społeczna, Wyd. Uniwersytetu Gdań¬kiego, Gdańsk 2001.
Rajkiewicz A., Supińska J., Księżpolski M. (red.) Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Wyd. Interart, Warszawa 1996.
Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Schimanek T., Diagnozowanie potrzeb społecznych, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015.
Science, Technology and Innovation News, OECD, 22.03.2018
Šmid W., BOSS Leksykon, Wyd. DR LEX, Kraków 2014.
Szałkowski A., Rozwój pracowników. Przesłanki, cele instrumenty, Wyd. Poltex, Warszawa 2002.
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, Kraków 2005.
The well-being of nations. The role of human and social capital, Organization for Economic co- operation and development OECD, Paris 2001.
von Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
Weber M., The development of caste, s. 28–36 [w:] R. Bendix, S. M. Lipset (red.), Class, status and power, Routledge and Kegan Paul, London 1967.
Wielka Encyklopedia PWN, t.24, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Witkowski J., Statystyka – dokąd zmierzamy? Materiały pokonferencyjne: Statystyka społeczna – dokonania – szanse, perspektywy, Główny Urząd Statystyczny, 2008.
Zaufanie do polityków w lipcu. CBOS – Komunikat z badań nr 96/2018, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_096_18.PDF [dostęp: 13-11-2018].
Zeliaś A., Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.