Proces wydawniczy

Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawowdowej wydaje publikacje pracowników PUZ we Włocławku, które zostały ujęte w rocznym planie wydawniczym i tym samym mają zagwarantowane finansowanie ze strony Uczelni. Szczegółową procedurę w tym zakresie określa Zarządzenie nr 30/10 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 23 marca 2010 r. Wydawnictwo publikuje monografie, podręczniki, skrypty i materiały konferencyjne, a także czasopisma naukowe. Koszty wydania publikacji obejmują w szczególności cenę składu, łamania i druku oraz inne wydatki opcjonalne takie jak np. honorarium recenzenta/recenzentów, honorarium autorskie, projekt okładki, tłumaczenie fragmentów pracy, korektę językową. Wydawnictwo organizuje i koordynuje proces wydawniczy oraz zawiera z Autorami umowy wydawnicze / licencyjne. Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia do druku utworu niespełniającego podstawowych wymogów poprawności językowej lub prezentującego niski poziom merytoryczny. Autorzy,przed dostarczeniem gotowego mszynopisu do Wydawnictwa, zobowiązani są przygotować go według zamieszczonych wskazówek edytorskich.

Proces wydawniczy podzielony jest na etapy obejmujące w szczególności:

1. Wstępną kalkulację kosztów i zgłoszenie publikacji
Formularz wniosku o wydanie publikacji dostępny jest na stronie Wydawnictwa. Układ materiałów w publikacji przekazywanej Wydawnictwu powinien być następujący: strona tytułowa, spis treści, wykazy skrótów i oznaczeń, wstęp/przedmowa, tekst główny wraz z przypisami, aneksy, bibliografia, indeksy, wykazy ilustracji, tabel itp., streszczenia. Zasady edytorskie znajdują się w zakładce Wskazówki dla Autorów. Ponadto Autorzy proszeni są o sporządzenie krótkiej notki na temat książki i dostarczenie jej wraz z maszynopisem. Ostateczną wersję pracy Autor dostarcza do Wydawnictwa w postaci elektronicznej, zapisanej w formacie doc lub docx (na nośniku USB, płycie CD/DVD lub pocztą elektroniczną).

2. Kontrolę antyplagiatową
Kontrola antyplagiatowa dokonywana jest w oparciu o usługę sieciową SimilarityCheck dostarczaną przez Crossref. W przypadku, gdy wynik kontroli sugeruje moźliwość zaistnienia jakichś nieprawidłowości w tym zakresie, Autor proszony jest o złożenie stosownych wyjaśnień. 

3. Recenzję pracy
Wydawnictwo przesyła publikacje do wybranych recenzentów, którzy sporządzają receznje wydawnicze, z zachowaniem profesjonalnych standardów merytorycznych, jak i etycznych. Możliwe jest także dostarczenie pracy przez Autorów po recenzjach. Każda publikacja wydawana przez Wydawnictwo PUZ we Włocławku powinna posiadać co najmniej jedną recenzję. W przypadku podręczników i monografii rekomendowane są oceny sporzonądzone przez dwóch recenzentów. Jeżeli honorarium recenzenta zostało uwzględnione w kalkulacji, Wydawnictwo przygotowuje umowy o dzieło i rachunki dla recenzentów. Bieg dalszych prac redakcyjnych następuje w momencie otrzymania przez Wydawnictwo pozytywnej recenzji, bądź z chwilą dokonania przez Autora zaleconych poprawek. W przypadku, gdy dana praca uzyska jedną recenzję poztywną, drugą zaś negatywną, powoływany jest trzeci recenzent, którego opinia ma charakter rozstrzygający. 

4. Kontrolę przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych praktyk wydawniczych
Prace przekazywane do Wydawnictwa PUZ we Włocławku muszą być wolne od wad prawnych w zakresie regulacji prawa autorskiego, opierać się na rzetelnym warsztacie naukowym i przestrzegać dobrych praktyk cytowania innych utworów. Wszelkie teksty, także pochodzące z innych dzieł danego Autora, powinien być wyodrębnione jako cytaty (wraz z podaniem źródła) o ile są przywoływane dosłownie. Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim (zdjęcia, rysunki) możliwe jest  pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Wydawnictwo sporządza i przekazuje autorom umowy autorskie lub licencyjne do wypełnienia i podpisania. Zawarcie umowy z Wydawnictwem jest warunkiem opublikowania dzieła.

5. Pierwszą korektę 
Pierwsza korekta z elementami redakcji to czytanie książki przez redaktorów naukowych i nanoszenie poprawek. Zasadnicza korekta wykonywana przez Wydawnictwo PUZ jest korektą językowo-stylistyczną i interpunkcyjną, korekta merytoryczna należy zaś do Autora i recenzenta pracy.

6. Korektę techniczną, skład i łamanie
Korekta techniczna, skład i łamanie tekstu wykonywane są przez zewnętrzny podmiot, wybrany w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Na tym etapie prace zostaje ostatecznie dostosowana do wymogów redakcyjnych Wydawnictwa.

7. Przygotowanie projektu okładki
Możliwe jest przygotowanie przez Wydawncictwo zindywidualizowanego projektu okładki, której ostateczny wygląd zostanie skonsultowany z Autorem. Autor może dostarczyć swój własny projekt okładki bądź skorzystać z gotowych szablonów serii wydawniczych, jakimi dysponuje Wydawnictwo PUZ.

8. Korektę autorską
Praca (szczotka drukarska) jest przekazywana do Autorowi celem dokonania przezeń korekty autorskiej w formie wydruku z naniesionymi poprawkami oraz pliku w formacie PDF. Na tym pliku powinny zostać  naniesione ewentualne uwagi i poprawki. Po naniesieniu poprawek, Autor ponownie otrzymuje gotowy plik, celem ostatecznego sprawdzenia. Po dokonaniu zatwierdzenia treści publikacji, może ona zostać skierowana do drukarni.

9. Druk książki i dystrybujcję dzieła
Druk książki powinien zostać zrealizowany w terminie wynikającym z umowy zawartej z drukarnią. Termin ten zazwyczaj liczony jest od momentu dostarczenia poprawnych pod względem technicznym plików, umożliwiających dokonanie wydruku, zgodnie z zasadami sztuki drukarskiej. Z wydrukowanego nakładu Wydawnictwo przekazuje określoną pulę egzemplarzy według rozdzielnika, obejmującego m.in. egzmeplarze obowiązkowe dla bibliotek, egzeplarze autorskie oraz dla recenzentów, egzemplarze dla biblioteki uczelnianej. Pozostała część nakładu jest dystrybuowana przez Wydawnictwo zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 76/17 Rektora Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 13 listopada 2017 r.

10. Udostępnienie wersji cyfrowej
Jeżeli w umowie wydawniczej została przewidziana możlwosć opublikowania książki w postaci elektronicznej w Internecie (na zasadach wolnego dostępu), plik z dziełem umieszczany jest na stronie Wydawnictwa PUZ we Włocławku lub przekazywany do publikacji w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

11. Dodruk dzieła
Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dydaktycznymi, promocyjnymi bądź rynkowymi, może zostać zlecony dodruk dzieła, którego nakład został wyczerpany. Zasady publikowania dodruków podlegają przepisom ogólnym oraz są przedmiotem dodatkowych konsultacji z Autorem.