Proces recenzji

 1. Monografie publikowane nakładem Wydawnictwa Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku są recenzowane przez co najmniej jednego recenzenta, którym jest samodzielny pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego bądź tytuł profesorski.
 2. Recenzent monografii powinien posiadać kompetencje do oceny publikacji w danej dziedzinie.
 3. Recenzent zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z recenzowanym dziełem. Powinien dołożyć najwyższej staranności i zachować obiektywizm tak, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość.
 4. Opracowana recenzja powinna być rzeczowa, logicznie spójna (nie może mieć ogólnikowego charakteru), zaś jej konkluzja powinna być jasna i jednoznaczna.
  Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o: a) możliwości opublikowania pracy, b) możliwości opublikowania pracy pod warunkiem wprowadzenia w niej wskazanych poprawek, c) odrzuceniu pracy.
 5. Recenzent zawiera z PUZ we Włocławku umowę, która określa wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzji.
  Wydawnictwo Naukowe PUZ we Włocławku może nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie będzie ona odpowiadać umowie oraz stosownym przepisom prawa.
 6. Recenzent zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie zaniechać recenzowania.
 7. Wydawnictwo Naukowe PUZ we Włocławku gwarantuje niezależność i bezstronność opinii recenzentów.
 8. Za niedopuszczalne uznaje się sondowanie opinii recenzenta lub wywieranie na niego nacisków, zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
 9. W sytuacji występowania konfliktu interesów bądź zachodzenia okoliczności choćby wskazujących na możliwość wystąpienia takiego konfliktu, recenzent powinien zrezygnować z wykonania zadania, informując Wydawnictwo o przyczynach decyzji.
 10. Recenzowania podjąć się może wyłącznie osoba, której nie łączą z autorem recenzowanego dzieła ani z podmiotem zamawiającym recenzję relacje mogące wpłynąć na rzetelność i obiektywność recenzji oraz jej wiarygodność (np. powiązania zawodowe, więzi rodzinne, towarzyskie itp.).
  W ramach procedury recenzyjnej realizowana jest zasada poufności.
 11. W przypadku przeciwstawnych konkluzji dwóch recenzentów powoływany zostaje dodatkowy recenzent, którego opinia ma charakter rozstrzygający.
 12. W przypadku tekstów napisanych w całości w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  Recenzja sporządzana jest w formie pisemnej. Powinna składać się z części informacyjnej oraz części oceniającej. Część informacyjna uwzględnia:
  - pełny zapis bibliograficzny recenzowanej pracy (autor/autorzy, tytuł),
  - klasyfikację recenzowanej pracy według jej formy i dziedziny wiedzy,
  - charakter publikacji (np. praca zbiorowa, zbiór dokumentów),
  - główną hipoteza oraz tezę końcową recenzowanej pracy,
  - dobór źródeł wykorzystanych przez Autora,
  - metodę badawczą zastosowaną w pracy,
  - oryginalność ujęcia tematu.
  Część oceniająca odpowiada na pytania:
  - czy recenzent zgadza się z tezami recenzowanej pracy (dlaczego tak, dlaczego nie)?
  - czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?
  - czy trafny był dobór i sposób wykorzystania źródeł?
  - jak można ocenić warsztat badawczy autora?

Powyższe zasady są zgodne z przedstawionymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r. zasadami „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.