Samoocena dziecka - źródła i komunikaty weryfikujące

Samoocena dziecka – źródła i komunikaty weryfikujące

Self-concept of the child versus verification messages and their sources

ALEKSANDRA JĘDRZEJEWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.005

ISSN: 1896-4087


Streszczenie:
W artykule zwrócono uwagę na źródła i mechanizmy kształtowania się samooceny dziecka. Usłyszane komunikaty oceniające od osób znaczących, zarówno ich treść jak i forma, przyczyniają się do kreacji wewnętrznego obrazu siebie i świata. Badanie samooceny na poziomie jawnym, świadomym jest obarczone istotnym błędem, dlatego warto poszukiwać sposobów weryfikacji poziomu samozadowolenia w sposób ukryty, poprzez pytania „nie wprost”.

Abstract:
The article points out the sources and mechanisms of the child’s self-concept formation. Evaluation messages heard from important people, both their content and form, contribute to the creation of an internal image of oneself and the world. Examining self-concept on a conscious level, is subject to significant error; therefore, it is worth looking for ways of verifying the level of complacency in a hidden manner, through “indirect” questions.


Słowa kluczowe:

samoocena dziecka, poczucie wartości, styl wyjaśniania

Keywords:

child’s self-concept, self-esteem, style of explanation


Pełny tekst:
PDF 144-161


Bibliografia:

 • Appelt K., Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] Psychologiczne portrety człowieka, A. I. Brzezińska (red.), GWP, Gdańsk 2005.
 • Fortuna P., Pozytywna psychologia porażki, GWP, Sopot 2012.
 • Juul J., Twoje kompetentne dziecko, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2011.
 • Kofta M., Doliński D., Poznawcze podejście do osobowości, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, J. Strelau (red.), GWP, Gdańsk 2004
  Kołodziejczyk A., Późne dzieciństwo - młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, J. Trempała (red.), PWN, Warszawa 201.
 • Oleś P. K., Wprowadzenie do psychologii osobowości, seria „Wykłady z Psychologii”, tom 11, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Pervin L. A.,  Psychologia osobowości, GWP,  Gdańsk 2002.
 • Porębiak M. I., Samoocena jawna i utajona: model dwuskładnikowy, „Nowiny Psychologiczne” 2005, nr  2.
 • Rudkowska G., Samooceny a oceny rówieśników dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, „Psychologia Rozwojowa” 2005, t. 10, nr 2.
 • Schaffer H. R., Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.
 • Seligman M. E. P., Optymizmu można się nauczyć, Wyd. Media Rodzina, Poznań 1993.
 • Seligman M. E. P., W małym ciele duży zuch, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
 • Stefańska-Klar R., Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), PWN, Warszawa 2010.