O czasopiśmie

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1649

O CZASOPIŚMIE

Według słownika PWN cywilizacja [łac. civilis] to „poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (zwłaszcza wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wykorzystania jej bogactw” . Jak czytamy dalej, terminu tego używa się w różnych znaczeniach, m.in. jako typu „kultury zaawansowanej społecznie (m.in. hierarchiczna organizacja, system prawa, instytucja państwa, urbanizacja), materialnie (technika i wiedza praktyczna) i ideologicznie (rozwinięta sztuka, literatura, zaawansowane systemy religijne z teologią i refleksją filozoficzną)” . I właśnie to znaczenie najpełniej oddaje przyjętą przez redakcję strategię rozwoju Zeszytów Naukowych „Zbliżenia Cywilizacyjne”.

Nasze pismo ma stać się miejscem wymiany myśli przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (historia, literatura, nauki polityczne, psychologia, edukacja, administracja, i in.). Chcielibyśmy, aby na jego łamach toczyła się dyskusja na różne nurtujące współczesnego człowieka tematy; dyskusja otwarta, międzypokoleniowa, stwarzająca szanse na nieprzerwany rozwój habitusu tak autorów artykułów, jak i ich czytelników. W zależności od tematyki i charakteru zgłaszanych do publikacji tekstów planujemy wydawanie numerów zarówno „monograficznych” – prezentujących dane zagadnienie z perspektywy jednej bądź wielu dyscyplin naukowych, jak i „ekletycznych” – pokazujących różne wątki teoretyczne i badawcze.

Zapraszamy więc do współpracy wszystkich, których zainteresowania naukowe wpisują się w formułę czasopisma, otwierając jego łamy dla doświadczonych naukowców, jak też i dla adeptów nauki – studentów i doktorantów. Niech czasopismo będzie okazją do prawdziwych zbliżeń cywilizacyjnych, w każdym wymiarze. Zeszyty Naukowe „Zbliżenia Cywilizacyjne” są recenzowanym i punktowanym czasopismem naukowym (5 pkt MNiSW), wydawanym w formie elektronicznej. Czasopismo jest indeksowane w bazach CEJSH oraz Index Copernicus International. Znajduje się na liście czasopism ICI Journals Master List 2019 (ICV na rok 2019 wynosi 72,12).

ABOUT THE JOURNAL

According to its PWN dictionary definition, "civilization" (from Latin civilis ) is "the level of development achieved by a society within a specified period in history, particularily taking into account the level of material culture (especially exact sciences and technology), as indicative of the degree to which humans have harnessed the power of nature and utilised its resources". As one reads on, one learns that this term has multiple meanings, one of which is "a type of socially advanced culture (including hierarchical structure, law system, the institution of state, urbanisation), which is also advanced materially (technology and practical knowledge) and ideologically (well-developed art, literature, advanced religious systems, including theology and philosophical thought)". This interpretation is the one which conveys the development strategy for "Zbliżenia Cywilizacyjne" (Civilization in close-up) scientific journal the best.

Our journal is to be a plane for thought exchange for people representing various scientific disciplines (history, literature, political sciences, psychology, education, administration and others). We wish for it to be a discourse platform concerning subjects that are of interest to contemporary human beings. We strive for open, intergenerational discussion, which creates an opportunity for uninterrupted growth of authors and readers alike. Depending on the subject matter and type of articles sent to us for publication we plan to publish both "monographic" issues (dealing with a given subject matter from the perspective of one or more scientific disciplines) and "eclectic" issues (presenting various theoretical and research subjects).

Therefore, we would like to encourage cooperation from everyone whose interests are concurrent with the journal`s form, thus opening its pages to experienced academics, students and Ph.D. students. May our scientific journal provide an opportunity to observe civilisation in close-up- in every dimension. "Zbliżenia Cywilizacyjne" is a ranked scientific journal, published in digital form by the Institute for Humanities of Higher Vocational State School in Włocławek. The magazine is indexed in CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) and the Index Copernicus International; it is enlisted in the ICI Journals Master List 2019 (The ICV for the year 2019 is 72.12).

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU

Kierując się zasadą, iż swobodny dostęp do wyników badań naukowych ułatwia i przyspiesza globalny rozwój nauki i dostęp do profesjonalnej wiedzy, czasopismo zapewnia otwarty i nieograniczony dostęp do wszystkich swoich treści, udostępniając je zgodnie z licencją Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 PL.

Redakcja zachęca Autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (w ostatecznej wersji wydawcy) wraz z podaniem autorstwa, tytułu, źródła, numeru DOI oraz linku do utworu na stronie czasopisma.


KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny: dr Monika Kamper-Kubańska (PUZ we Włocławku)
Zastępca redaktora naczelnego: dr Karolina Kaszlińska (PUZ we Włocławku)
Sekretarz redakcji: dr Paweł Sobierajski (PUZ we Włocławku)
Sekretarz redakcji: dr Jacek Wojciechowski (PUZ we Włocławku)
Redaktor tematyczny: dr Fabian Nalikowski (PUZ we Włocławku)
Redaktor tematyczny: dr Ireneusz Koepke (PUZ we Włocławku)
Redaktor językowy (j. angielski): mgr Piotr Gołembiewski (PUZ we Włocławku)
Redaktor językowy (j. polski): dr Edmund Oberlan (PUZ we Włocławku)

EDITORIAL BOARD

Editor-in-chief: dr Monika Kamper-Kubańska (Higher Vocational State School in Wloclawek)
Deputy editor-in-chief: dr Karolina Kaszlińska (Higher Vocational State School in Wloclawek)
Secretary: dr Paweł Sobierajski (Higher Vocational State School in Wloclawek)
Secretary: dr Jacek Wojciechowski (Higher Vocational State School in Wloclawek)
Theme editor: dr Fabian Nalikowski (Higher Vocational State School in Wloclawek)
Theme editor: dr Ireneusz Koepke (Higher Vocational State School in Wloclawek)
Language editor (English): mgr Piotr Gołembiewski (Higher Vocational State School in Wloclawek)
Language editor (Polish): dr Edmund Oberlan (Higher Vocational State School in Wloclawek)

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. dr hab. Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Marek Jakubowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Dariusz Góra (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr Magdalena Rekść (Uniwersytet Łódzki)
dr Lucyna Chmielewska (Uniwersytet Łódzki)
mgr Pilar Palmira Gil Cánovas (Uniwersytet Łódzki)
dr Maria del Carmen Fonseca-Mora (Universytet w Huelva, Hiszpania)
Andrei Glinskii, kandydat nauk (Państwowy Uniwersytet Obwodu Moskiewskiego, Federacja Rosyjska)
prof. Antonio J. Sosa Alonso (Uniwersytet w La Laguna, Hiszpania)

SCIENTIFIC COUNCIL

prof. dr hab. Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. dr hab. Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Marek Jakubowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Dariusz Góra (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr Magdalena Rekść (Uniwersytet Łódzki)
dr Lucyna Chmielewska (Uniwersytet Łódzki)
mgr Pilar Palmira Gil Cánovas (Uniwersytet Łódzki)
Dr. Maria del Carmen Fonseca-Mora (University of Huelva, Spain)
Andrei Glinskii, candidate of philosophical sciences (Moscow Region State University, Russian Federation)
Professor, Antonio J. Sosa Alonso (University of La Laguna, Spain)

RECENZENCI CZASOPISMA
dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Ewa Bartuś (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
dr Beata Bekulard (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Marian Broda (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Tomasz Brzezicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Dawid Bunikowski (University of Eastern Finland)
dr Joanna Cukras-Stelągowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Magdalena Cuprjak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Elżbieta Cygnar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
dr Eliza Czerka-Fortuna (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Arkadiusz Czwołek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Henryk Ćwięk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
dr Sławomir Drelich (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Andrzej Dubicki (Uniwersytet Łódzki)
dr Karol Falandys (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
dr Anna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Dorota Habrat (Uniwersytet Rzeszowski)
dr n. med. Beata Haor (CM UMK w Bydgoszczy)
dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Maciej Jabłoński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie)
dr Daniel Jurewicz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy)
dr Krzysztof Klimek (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
dr mł. Insp. Iwona Klonowska (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Maja Klubińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Jolanta Laskowska (Uniwersytet Kazimierza Wilekiego w Bydgoszczy)
dr Michał Leciak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Marcin Lisiecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Marcin Lutomierski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Jan A. Malinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Katarzyna Marszałek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
ks. dr hab. Mirosław A. Michalski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
dr Marek Mierzyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
dr hab. Wojciech Morawski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr bab. Paweł Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Marek Olędzki (Uniwersytet Łódzki)
dr Jacek Olszewski Strzyżowski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
dr Błażej Przybylski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
dr n. o zdr. Mariola Rybka (Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych)
dr hab. Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki)
dr Piotr Siębida (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
dr hab. Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński)
dr Monika Staszewicz (Olsztyńska Szkoła Wyższa)
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
dr Klaudia Stelmaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)
dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica (Uniwersytet Śląski)
dr Agnieszka Szpak (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)
dr hab. Agnieszka Ewa Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Magdalena Wędzińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Marian Wilk (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi)
dr Wioletta Wilk-Reguła (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi)
prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
dr Marek Wojtkowski (Urząd Miasta Włocławka)
dr Agata Ziółkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

THE LIST OF THE REVIEWERS

dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Jan Kochanowski University in Kielce)
dr Ewa Bartuś (The Mazovian State University in Plock)
dr Beata Bekulard (Police Academy in Szczytno)
prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Nicolaus Copernicus University in Torun)
prof. dr hab. Marian Broda (University in Lodz)
dr hab. Tomasz Brzezicki (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Dawid Bunikowski (University of Eastern Finland)
dr Joanna Cukras-Stelągowska (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Magdalena Cuprjak (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Elżbieta Cygnar (Higher Vocational State School in Nowy Sacz)
dr Eliza Czerka-Fortuna (University in Gdansk)
dr hab. Arkadiusz Czwołek (Nicolaus Copernicus University in Torun)
prof. dr hab. Henryk Ćwięk (Jan Dlugosz Academy in Czestochowa)
dr Sławomir Drelich (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr hab. Andrzej Dubicki (University in Lodz)
dr Karol Falandys (Military Univeristy of Technology)
dr Anna Gulczyńska (Adam Mickiewicz Univeristy in Poznan)
dr Dorota Habrat (University in Rzeszow)
dr n. med. Beata Haor (CM UMK w Bydgoszczy)
dr hab. Jarosław Horowski (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Maciej Jabłoński (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)
prof. dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (Jan Dlugosz Academy in Czestochowa)
dr Daniel Jurewicz (Regional Audit Chamber in Bydgoszcz)
dr Krzysztof Klimek (University of Humanities and Economics in Lodz)
dr mł. Insp. Iwona Klonowska (University in Bialystok)
dr Maja Klubińska (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Jolanta Laskowska (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)
dr Michał Leciak (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Marcin Lisiecki (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Marcin Lutomierski (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Jan A. Malinowski (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Katarzyna Marszałek (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)
ks. dr hab. Mirosław A. Michalski (Academy of Christian Theology in Warsaw)
dr Marek Mierzyński (Higher Vocational State School in Nowy Sacz)
dr hab. Wojciech Morawski (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr hab. Paweł Nowicki (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr hab. Marek Olędzki (University in Lodz)
dr Jacek Olszewski Strzyżowski (Academy of Physical Education and Sport in Gdansk)
prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska (University of Humanities and Economics in Lodz)
dr Błażej Przybylski (The Maria Grzegorzewska University in Warsaw)
dr n. o zdr. Mariola Rybka (Warsaw District Chamber of Nurses and Midwives)
dr hab. Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersity in Lodz)
dr Piotr Siębida (John Paul II Catholic University in Lublin)
dr hab. Rafał Simiński (University in Szczecin)
dr Monika Staszewicz (Academy in Olsztyn)
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Humanitas Univeristy in Sosnowiec)
dr Klaudia Stelmaszczyk (Angelus Silesius Higher Vocational State School in Walbrzych)
dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica (Silesia University in Katowice)
dr Agnieszka Szpak (Academy of Social Sciences in Lodz)
dr hab. Agnieszka Ewa Wałęga (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska (Nicolaus Copernicus University in Torun)
dr Magdalena Wędzińska (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)
prof. dr hab. Marian Wilk (Lodz International Studies Academy)
dr Wioletta Wilk-Reguła (Lodz International Studies Academy)
prof. dr hab. Jacek Wojnicki (University in Warsaw)
dr Marek Wojtkowski (Municipality Office in Wloclawek)
dr Agata Ziółkowska (Nicolaus Copernicus University in Torun)

RECENZENCI 2016 / REVIEWERS IN 2016

dr Ewa Bartuś Ewa, (PWSZ w Płocku, Polska)
dr Beata Bekulard, (WSPol, Szczytno, Polska)
prof.zw.drhab.Jacek Błeszyński, (UMK w Toruniu, Polska)
dr hab. Tomasz Brzezicki, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Joanna Cukras-Stelągowska, (UMK w Toruniu, Polska)
dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK w Toruniu, (UMK w Toruniu, Polska)
dr hab. Andrzej Dubicki, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Jarosław Horowski, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Marcin Lutomierski, (UMK w Toruniu, Polska)
prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski, (PWSZ we Włocławku, Polska)
dr Paweł Majka, (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
dr Katarzyna Marszałek, (UKW w Bydgoszczy, Polska)
dr Lucyna Matuszak, (PWSZ we Włocławku, Polska)
dr Fabian Nalikowski, (PWSZ we Włocławku, Polska)
dr Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżewski, (AWFiS, Gdańsk, Polska)
dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK w Toruniu, (UMK w Toruniu, Polska)
dr hab. Piotr Rączka, (UMK w Toruniu, Polska)
dr hab. Andrzej Sepkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, (Uniwersytet Łódzki, Polska)
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, (US w Katowicach, Polska)
dr Klaudia Stelmaszczyk Klaudia, (PWSZ w Wałbrzychu, Polska)
dr Agnieszka Szpak, (WSEZiNS w Łodzi, Polska)
dr Patryk Tomaszewski, (UMK w Toruniu, Polska)
dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK w Toruniu, (UMK w Toruniu, Polska)

RECENZENCI 2017 / REVIEWERS IN 2017

dr Ewa Bartuś Ewa, (PWSZ w Płocku, Polska)
dr Beata Bekulard, (WSPol, Szczytno, Polska)
prof. zw. dr hab. Jacek Błeszyński, (UMK w Toruniu, Polska)
dr hab. Tomasz Brzezicki, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Joanna Cukras-Stelągowska, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Magdalena Cuprjak, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Krzysztof Czarnecki, (PWSZ we Włocławku, Polska)
dr Eliza Czerka-Fortuna, (Uniwersytet Gdański, Polska)
dr Dorota habrat, (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
dr hab. Jarosław Horowski, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Maciej Jabłoński, (UKW w Bydgoszczy, Polska)
dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, (Uniwersytet im Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
dr Marcin Kacprowicz, (PWSZ we Włocławku, Polska)
dr Marcin Leźnicki, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Marcin Lisiecki, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Marcin Lutomierski, (UMK w Toruniu, Polska)
prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski, (PWSZ we Włocławku, Polska)
dr Jan Malinowski, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Katarzyna Marszałek, (UKW w Bydgoszczy, Polska)
dr Lucyna Matuszak, (PWSZ we Włocławku, Polska)
dr Robert Musiałkiewicz, (PWSZ we Włocławku, Polska)
dr Fabian Nalikowski, (PWSZ we Włocławku, Polska)
prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium, Polska)
dr hab. Andrzej Sepkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Rafał Simiński, (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr Monika Staszewicz, (WSIiE TWP Olsztyn, Polska)
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, (US w Katowicach, Polska)
dr Agnieszka Szpak, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Patryk Tomaszewski, (UMK w Toruniu, Polska)
dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK w Toruniu, (UMK w Toruniu, Polska)
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, (UMK w Toruniu, Polska)
dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, (UMK w Toruniu, Polska)
prof. dr hab. Marian Wilk, (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Polska)
dr Piotr Zariczny, prof. PWSZ e Włocławku (PWSZ we Włocławku, Polska)

RECENZENCI 2018 / REVIEWERS IN 2018

dr Jan Adamiak, (Wyższa Szkoła Bankowości w Toruniu, Polska)
dr hab. Arkadiusz Adamczyk, ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
dr Beata Bekulard, (Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, Polska)
prof. zw. dr hab. Jacek Błeszyński, ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr hab. Tomasz Brzezicki ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Krzysztof Czarnecki, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Eliza Czerka-Fortuna (Uniwersytet Gdański, Polska)
dr hab. Andrzej Dubickij, dr hab., (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Jarosław Horowski, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
dr Daniel Jurewicz, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr mł. Insp. Iwona Klonowska, (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
dr n. med. Dorota Kochman, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr hab. Krzysztof Krukowski, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr Jolanta Laskowska, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska)
prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr hab. Jan Majer, (Uniwersytet Łódzki, Polska)
ks. dr hab. Mirosław A. Michalski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, (Polska)
dr hab. Wojciech Morawski, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Robert Musiałkiewicz, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Joanna Muszyńska, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska, (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska)
dr Ewa Podlewska, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr n. o zdr. Mariola Rybka, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Piotr P. Siębida, (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
dr Monika Staszewicz, (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Polska)
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Polska)
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr katarzyna Wasilewska-Ostrowska, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Marek Wojtkowski, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr hab. Piotr Zariczny, prof. PWSZ, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Polska)

RECENZENCI 2019 / REVIEWERS IN 2019

dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
dr Ewa Bartuś, (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Polska)
dr Monika Biercewicz, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr hab. Marian Broda, (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Dawid Bunikowski, (University of Eastern Finland, Polska)
dr inż. Konrad Cichocki, (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Elżbieta Cygnar, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Polska)
dr Leszek Czaplewski, (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Krzysztof Czarnecki, (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Karol Falandys, (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Polska)
dr Marek Gogołkiewicz, (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Dorota Habrat, (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
dr Beata Haor, (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
dr Daniel Jurewicz, (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Krzysztof Klimek, (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Polska)
dr Maja Klubińska, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Dorota Kochman, (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Agnieszka Królikowska, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr hab. Mirosław A. Michalski, prof. ChAT, (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska)
dr Fabian Nalikowski, (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Marek Ręklewski, (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Mariola Rybka, (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska)
dr Piotr P. Siębida,( Straż Miejska we Włocławku, Polska)
dr Patryk Tomaszewski, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Magdalena Wędzińska, (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
dr Artur Wilczyński, (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska)


KONTAKT

Wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją na łamach kwartalnika Zeszyty Naukowe "Zbliżenia Cywilizacyjne" zachęcamy do zapoznania się z zasadami edytorskimi. Artykuły do poszczególnych numerów są przyjmowane na bieżąco przez sekretarzy redakcji. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Artykuły do druku oraz wszelkie pytania dotyczące publikacji prosimy kierować do Sekretarza redakcji:

dr Jacek Wojciechowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CONTACT

We encourage all authors interested in publishing in the quarterly entitled Scientific Papers "Civilization Rapprochments" to read the editorial guidelines carefully. Articles for individual issues are accepted by the editorial secretaries on an ongoing basis. We invite you to cooperation!

In case of questions concerning articles submission or any other matters regarding publication procedure, please contact the Secretary of the Editorial Board:

dr Jacek Wojciechowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj