Archiwum

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 4181

 

XVI (3) 2020
ISSN 1896-4087
e-ISSN 2658-1248
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści
Od redakcji

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych w Polsce - uwagi de lege lata
Marta Frątczak, Robert Kwaśniewski

Analiza porównawcza struktury budżetu gminy Miasto Włocławek oraz gminy Brześć Kujawski w latach 2015-2019
Angelika Bednarek

Rozwój rynku franczyzy w Polsce
Dominika Rutecka

Zielona gospodarka Unii Europejskiej - aspekty prawne
Julia Patroniak, Szymon Szymański

Wyzwania dla wspólnego rynku UE w obliczu Brexitu i kryzysu wywołanego COVID-19
Magdalena Wrońska-Pułkownik, Magdalena Pełnikowska

Pozycja ustrojowa Europejskiego Banku Centralnego i jego rola w kreacji pieniądza
Weronika Mętlewicz

Całość nr XVI (3)/2020 do pobrania

XVI (2) 2020
ISSN 1896-4087
e-ISSN 2658-1248
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści
Od redakcji

Oblicza patriotyzmu. Kilka uwag i wniosków z badania studentów
Błażej Przybylski

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów w realizacji założeń edukacji zdrowotnej na zajęciach wychowania fizycznego
Maciej Szpak

Pedagogika społeczna jako rzeczywiste i niesklasyfikowane zadanie samorządu na przykładzie utworzenia posterunku "Śródmieście" Straży Miejskiej we Włocławku w obszarze rewitalizacji (pomoc i bezpieczeństwo)
Barbara Moraczewska, Piotr Paweł Siębida

Usprawnienie przepływu informacji w instytucji sektora publicznego
Mirosław Dąbrowski

Rozważania o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jej charakterze w kontekście art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Karol Baranowski

Starożytni łucznicy i ich korzenie. Kilka słów o pracy Juszyńskiego [J. Juszyński, Etos łucznika w starożytnej Europie, Zabrze-Tarnowskie Góry 2020, ss. 58, ISBN 978-83-65982-61-2]
Tomasz Sińczak

Całość nr XVI (2)/2020 do pobrania

XVI (1) 2020
ISSN 1896-4087
e-ISSN 2658-1248
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści
Od redakcji

Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej
Michał Mikulski

Występek uprowadzenia osoby małoletniej lub nieporadnej na tle regulacji międzynarodowych
Michalina Miązek

Karnoprawna regulacja bezpieczeństwa publicznego
Artur Spirka

Ćwiczenia kompleksowe na lotnisku jako element doskonalenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Artur Musiał

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym
Żaneta NieckarzCałość nr XVI (1)/2020 do pobrania

XV (4) 2019
ISSN 1896-4087
e-ISSN 2658-1248
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści
Od redakcji

Centrum Handlowe w strukturze miasta - "miasto w mieście" czy "wyspa handlowa"? Analiza na przykładzie funkcji centrów handlowych
Anna Pasek

Charakter prawny i rola wieloletniej prognozy finansowej w kontekście rosnącego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
Marika Musmanow

Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Martyna Lizak

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wybrane zagadnienia
Karol Baranowski

Zastosowanie modelu SIPOC i macierzy RACI w analizie biznesowej operatora logistycznego
Konrad Michalski

Podziękowanie dla Recenzentów


Całość nr XV (4)/2019 do pobrania

XV (3) 2019
ISSN 1896-4087
e-ISSN 2658-1248
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści
Od redakcji

Cywilizacja światowa i edukacja jako narzędzie jej budowania. Koncepcja Theodore'a Bramelda
Adrian Piendel

Historia kurateli sądowej w Polsce - uwarunkowania organizacyjno-prawne
Paweł Sobierajski

Rzetelny proces w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Sylwia Napierkowska

Pozycja samorządu studenckiego w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Robert Musiałkiewicz, Patryk Więznowski

Badania świadomości bezpieczeństwa informacji w wybranych grupach społecznych: studentów, instruktorów harcerskich oraz pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Maciej Szmit, Aneta Kaczmarek

Prozdrowotny styl życia młodzieży w wieku 11-15 lat inwestycją w przyszłość społeczeństwa
Monika Sander-Grabowska, Beata Przystaś


Całość nr XV (3)/2019 do pobrania

 

XV (2) 2019
ISSN 1896-4087
e-ISSN 2658-1248
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści
Od redakcji

Cognitive and language-based sidabilites of children diagnosed with cancer (Poznawcze i językowe zaburzenia u dzieci z rozpoznaniem raka) 
Gloria Alvarez-Benito, Anali Fernandez-Corbacho, Francisco Herrero Machancoses, Maria del Carmen Fonseca-Mora

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z deficytami sprawności w czynnościach dnia codziennego w przebiegu twardziny układowej
Beata Haor, Julita Szambelan, Monika Pietrzak, Aleksandra Rychlewska

Potrzeby społeczne związane z rozwojem społeczeństwa
Karol Kostrzewa

Rynek pracy z perspektywy osób niesłyszących i słabo słyszących
Emilia Wieczorek

Kapitał społeczny osób niewidomych w wieku produkcyjnym a ich sytuacja na rynku pracy 
Joanna Kapias

Kobieta z zespołem Turnera na rynku pracy
Katarzyna Waliczek 

A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz, F. Nalikowski (red.), Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania
Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska [rec.]

Całość nr XV (2)/2019 do pobrania

 

XV (1) 2019
ISSN 1896-4087
e-ISSN 2658-1248
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)Spis treści
Od redakcji XV (1)2019

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży w prawie polskim
Mateusz K. Maciejczuk, Konrad Wnorowski, Mateusz Olchanowski

Działalność Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1930-1939
Ludwika Majewska

Potrzeby społeczne związane z rozwojem społeczeństwa
Anna Pasek

Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego
Ewa Jakubiak

Zjawisko terroryzmu a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
Weronika Baran

Luka w podatku od towarów i usług jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego
Marek Słupczewski

Całość nr XV (1)/2019 do pobrania

  XIV (4) 2018
ISSN 1896-4087
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)
 

Spis treści

Od redakcji XIV(4)2018

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży w prawie Unii Europejskiej
Mateusz K. Maciejczuk, Konrad Wnorowski, Mateusz Olchanowski

Państwa skandynawskie wobec zagrożeń społecznych i politycznych związanych z imigracją
Marcin Wysocki

Próba delimitacji obszaru metropolitarnego na przykładzie Bydgoszczy i Torunia z zastosowaniem metod taksonomicznych
Marek Ręklewski

Ograniczona wartość poznawcza finansów jednostek samorządu terytorialnego
Daniel Jurewicz

Bezpieczeństwo Polski - wymiar globalny, regionalny oraz krajowy. Wybrane zagadnienia
Justyna Adamczyk

Podmiot uprawniony do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni publicznej Izabela Bagińska

Podziękowania dla Recenzentów współpracujących z Redakcją "ZC" w roku 2018

Całość nr XIV (4)/2018 do pobrania
  XIV (3) 2018
ISSN 1896-4087
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści
Od redakcji XIV 3/2018

Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo dzieci w świetle rozwiązań Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy
Mateusz K. Maciejczuk, Konrad Wnorowski, Mateusz Olchanowski

Kompetencje menedżera sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych
Ewa Podlewska

Stawki podatku od nieruchomości i ich wpływ na dochody z tego tytułu miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017
Alina Bajonczak, Weronika Baran, Julia Tyczka

Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia w oparciu o funkcjonalny model kompetencji EMT. Studium przypadku ćwiczeń przekładu z języka angielskiego na język polski / z języka polskiego na język angielski w pers
Marta Lisowska

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Język w kontekście kultury”, Częstochowa 5 czerwca 2018 roku
Sandra Camm

Całość nr XIV (3)/2018 do pobrania
  XIV (2) 2018

ISSN 1896-4087
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści

Od redakcji

Świat wartości kobiet samotnie adoptujących dziecko
Agnieszka Kamyk-Wawryszczuk

Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną
Czesław Gerard Toboła

Kształtowanie się zachorowalności oraz umieralności spowodowanych chorobami nowotworowymi w Polsce i na świecie
Beata Haor, Karolina Ciechanowska, Karolina Krajewska, Beata Przystaś, Monika Sander-Grabowska

Aksjologiczne azymuty przestępców w procesie probacji
Karolina Goede

Mowa nienawiści na stadionach. Ujęcie prawno-kryminalistyczno-socjologiczne
Małgorzata Zawartka

Praktyczne aspekty współpracy Policji z mediami
Beata Bekulard

Analiza rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy zastosowaniu kapitału społecznego na przykładzie Polski i USA
Mateusz Radziszewski

Magdalena Bielikow-Kucharska, „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN 978-83-264-9645-5, s. 261.
Jacek Wantoch-Rekowski

Całość nr XIV (2)/2018 do pobrania
 

XIV (1) 2018
 ISSN 1896-4087
 Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści

Od redakcji XIV (1)2018

Potencjał wykorzystania współpracy międzygminnej w gospodarowaniu odpadami komunalnymi z perspektywy gmin kujawsko-pomorskich i wielkopolskich
Aleksandra Picej

"Ponaglenie" - nowa instytucja w Kodeksie postępowania administracyjnego służąca przeciwdziałaniu bezczynności organów administracji publicznej i przewlekłości postępowania administracyjnego
Jadwiga Kopeć

Opłata reklamowa jako instrument ochrony krajobrazu - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Sylwia Gontowska, Robert Kwaśniewski

Podatek od nieruchomości - aktualne problemy po ostatnich nowelizacjach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Adam Mudław

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego - zarys problemu
Elżbieta Jankowska

Prace komisji stałych rad miejskich na przykładzie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Miłomłynie (2014-2016)
Francziszek Brzozowski

Etykieta wizerunkowa w urzędach samorządu terytorialnego
Małgorzata Maruszewska

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców - próba oceny działalności i zasadności jego działania
Marek Słupczewski


Europejska Agencja Kosmiczna
Martyna Wilmanowicz

Całość nr XIV (1)/2018 do pobrania

  XIII (4) 2017
ISSN 1896-4087
Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści

Od redakcji XIII (4) 2017

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - aktualne
Agnieszka Szpak

Aktywność społeczna i kariera zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo
Angelika Pawlaczyk

Etos nauki - między klerkowskim a eksperckim modelem nauki
Katarzyna Grzesiak

Seryjne zabójstwo w ujęciu resocjalizacji
Mateusz Caban

Wyzwania konserwatywnej polityki rządu Lee Myung-baka na przykładzie antyamerykańskich protestów przeciwko importowi wołowiny do Korei
Dominik Wróblewski

Problematyka płacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne przez osoby nieaktywne zawodowo
Anna Kłudkowska

Rola jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu systemu opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE
Robert Musiałkiewicz, Sylwia Sobczak

Katarzyna Święch-Kujawska (red.), "Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny", Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1
Jacek Wantoch-Rekowski

Podziękowania dla Recenzentów współpracujących z Redakcją "ZC" w roku 2017

Całość nr XIII (4)/2017 do pobrania
  XIII (3) 2017
  ISSN 1896-4087
  Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści

Od redakcji

W kierunku pełni. O literaturze światowej na studiach germanistycznych
Szymon Gębuś

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na gruncie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022
Mateusz Olchanowski

Interaktywny Formularz Oświadczeń Majątkowych jako wielozadaniowe narzędzie wspierające przygotowanie i obieg oświadczeń o stanie majątkowym
Radosław Woźniak

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Polsce
Edyta Polaczek

Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat niepełnosprawności ruchowej - raport z badań
Magdalena Wędzińska

Całość nr XIII (3)/2017 do pobrania
  XIII (2) 2017
  ISSN 1896-4087
  Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści

Od redakcji

Wolność absurdalna a odpowiedzialność w filozofii Alberta Camusa
Rafał Materek

Upadek u szczytu kariery. Ostatnie lata Józefa Kazimierza Kossakowskiego (1792-1794)
Kamil Michaluk

Relacje Turcji z Unią Europejską. Kwestia członkostwa Republiki Cypru we Wspólnocie
Michał Alagierski

Organ wykonawczy gminy - czynniki dysfunkcyjne
Grażyna Szczesna

Taktyka i metody przeprowadzania dowodów z osobowych źródeł dowodowych. Metody dozwolone oraz niedozwolone
Małgorzata Zawartka

Teatr, media i ekranizacja filmowe jako sposoby włączania osób niepełnosprawnych intelektualnie do przestrzeni społecznej
Ewelina Romianowska

Robert Pawlak, Przemiany edukacyjne w małym mieście, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64953-44-6, ss. 343.
Błażej Przybylski [rec.]

Całość nr XIII (2)/2017 do pobrania
  XIII (1) 2017
  ISSN 1896-4087
  Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści

Od redakcji XIII (1) 2017

Ochrona ludności w Szwecji jako przykład nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego
Jerzy Trocha

Samowolne oddalenie w myśl art. 338 kodeksu karnego
Dominik Rosenau, Maciej Iwiński

Kursy repolonizacyjne na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950
Janusz Pfaff

Osoby z chorobami psychicznymi na rynku pracy
Emilia Trzcińska

Zygmunt Kukuła, Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii, Wyd. Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-231-0, ss. 289.
Fabian Nalikowski [rec.]

Całość nr XIII (1)/2017 do pobrania
  XII (4) 2016
  ISSN 1896-4087
  Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści

Od redakcji XII (4) 2016

Udział Wandy Grabowskiej w prowadzonej przez piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego akcji niesienia pomocy żołnierzom Legionów Polskich i ich rodzinom w latach I wojny światowej
Ludwika Borzymek

Wybory organu wykonawczego gminy w wielkich miastach - determinanty sprzyjające utrzymaniu władzy
Grażyna Szczęsna

Wanda Wasilewska jako autorka literatury adresowanej do dzieci i młodzieży
Marzena Forma

Raport z badań na temat postaw wobec turystyki i ich społecznych uwarunkowań w grupie uczniów kończących szkołę podstawową
Marcin Pasek, Remigiusz Dróżdż

Tworzenie spółek wodnych w świetle aktualnych regulacji prawnych
Arkadiusz Jąkalski

A.R. Jurewicz, T. Kuczur, M. Piekarska, D. Wąsik (red.), "Wybory i niepawidłowości wyborcze wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia", Olsztyn 2015 r., ISBN 978-83-7867-310-1
Jacek Wojciechowski [rec.]

P. Borszowski, "Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania", Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2017, ISBN 978-83-8028-062-5
Robert Kwaśniewski [rec.]

Podziękowania dla recenzentów współpracujących z Redakcją "ZC" w roku 2016

Całość nr XII (4)/2016 do pobrania
  XII (3) 2016
 ISSN 1896-4087
 Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)

 
Spis treści

Od redakcji XII (3)/2016

Patriotyzm według Józefa Bocheńskiego
Łukasz Cieślakowski

Kompetencje społeczne a ryzyko w sporcie
Marcin Kochanowski

Rola aktywności ruchowej w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną
Anna Nowak

Nauczanie przez sztukę jako metoda wychowawcza i terapeutyczna dzieci zdrowych oraz dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną
Wiktoria Kabat

Zatrudnienie skazanych w świetle danych statystycznych na przykładzie Zakładu Karnego w Inowrocławiu w latach 2011-2015
Dorota Kanarek-Lizik

Kara śmierci jako aktualny dylemat w opinii mieszkańców Włocławka i okolic
Karolina Rożko

Całość nr XII (3)/2016 do pobrania
  XII (2) 2016
  ISSN 1896-4087
  Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści

Od redakcji

Partycypacja budżetowa jako element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Propozycja dla Ukrainy
Mateusz Radziszewski

Konflikt izraelsko-palestyński w latach 2006-2014 - analiza i bilans
Marcin Godziński

Współczesne metody zarządzania czasem pracy w polskiej Policji
Łukasz Biela

Standardowe i niestandardowe zachowania językowe lekarzy i pacjentów. Propozycja projektu badawczego
Michał Chojnowski

Wespół w zespół, aby moc twórczą móc wzmóc, czyli niełatwej sztuce budowania efektywnych zespołów
Magdalena Maria Urlińska

Rehabilitacja zawodowa w warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywizacji zawodowej - realizacja czy jej brak?
Mateusz Szafrańśki

Całość nr XII (2)/2016 do pobrania
  XII (1)2016
  ISSN 1896-4087
  Monika Kamper-Kubańska (redaktor naczelny)


Spis treści

Od redakcji

Zbawienie w demokracji
Andrzej Sepkowski

Zofia Romanowiczowa. Zarys twórczości i recepcji
Natalia Królikowska

Proces kształtowania polityki młodzieżowej w Polsce na poziomie centralnym
Marta Rodziewicz

Kultura fizyczna a kultura - rozważania teoretyczne
Michał Marcin Kobierecki

Samoocena dziecka - źródła i komunikaty weryfikujące
Aleksandra Jędrzejewska

Uwagi o storytellingu jako strategicznej koncepcji brandingu i operacyjnego narzędzia komunikacji
Cezary Augustynowicz

Całość nr XII (1)/2016 do pobrania
  Zbliżenia Cywilizacyjne TOM XI (2015)
  Andrzej Sepkowski (red.)
  ISNN: 1896-4087
  Rok wydania 2015
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm


Spis treści

Kompetencje nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie edukacji muzycznej
Lucyna Matuszak

Dzieci wiejskie na starcie edukacyjnym - bariery i szanse
Karolina Kaszlińska

Wpływ zaburzeń słuchu dzieci w wieku szkolnym na pracę aparatu artykulacyjnego
Iwona Palińska-Kacprowicz

Młodzież jako katalizator zmian społeczno-ekonomicznych w ujęciu strategii Europa 2000
Marta Rodziewicz

Problem "pocieszycielek" w powojennej polityce japońskiej
Krystian Karolak

Elementy kultury staropolskiej miłością, bogactwem i pasją zawodową zapisane "żywe" do dziś
Anna Grabińska

Pacyfistyczny wymiar międzynarodowego sportu
Michał Marcin Kobierecki

Korzenie zagrożeń asymetrycznych
Andrzej Sepkowski

Bezpieczeństwo polityczne państwa (III RP). Refleksja teoretyczna
Krzysztof Grabowski    

Dyplomacja publiczna - nowatorskie narzędzie polityki zagranicznej czy konieczność komunikacji w systemie międzynarodowym
Michał Rulski    

Podstawy relacji obywatel-władza w Japonii. Stabilność czy ewolucja
Paweł Wiszniuk

Norweski dobrobyt a globalizacja
Wojciech Lieder

Wpływ i skutki kryzysów finansowych na polityki państw narodowych - wybrane przykłady
Dawid Sawa

Wykonywanie zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
Hanna Szczechowicz
 

Zbliżenia Cywilizacyjne TOM X (2014)
  Andrzej Sepkowski (red.)
  ISNN: 1896-4087
  Rok wydania 2014
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm


Spis treści

Bezpieczeństwo człowieka i państwa edukacyjnym wyzwaniem początku XXI wieku
Krzysztof Grabowski  

Uwagi o wychowaniu dla przyszłości
Andrzej Sepkowski  

Edukacja i informacja elementem ochrony dziedzictwa narodowego na przykładzie archiwów państwowych. Refleksje nad problemem
Tomasz Dziki


Realizacja idei edukacji całożyciowej w Ruchu Miłośników Muzyki
Monika Kamper-Kubańska

Rozwój Wolontariatu Europejskiego jako formy edukacji pozaformalnej i międzykulturowej
Nadina Milewska-Pindor

Niemiecka tożsamość narodowa a tożsamość europejska - dwa abstrakcyjne pojęcia czy określony dorobek kultury i wartości?
Jakub Gortat

Młode pokolenie Arabów „kwiatem pustyni” państw arabskich. Korzenie zagrożeń asymetrycznych
Karolina Mirys-Kijo

Działalność kulturowo-literacka Wandy Wasilewskiej w latach 1939-1945
Marzena Forma

Obraz Rumunii we wspomnieniach Kazimiery Iłłakowiczówny. O tułaczce poetki w latach 1939-1947
Diana Walawander

Od archetypu do wielowymiarowości. Refleksje na temat genezy, rozwoju i współczesnej percepcji demokracji
Elżbieta Kamińśka

Norweska droga do dobrobytu. Rola Socjaldemokratów
Wojciech Lieder

Wymiar ideologiczny partnerstwa eurośródziemnomorskiego
Małgorzata Wochowska

Łotwa w polskiej świadomości historycznej
Hanna Szczechowicz

Nacjonalizm na współczesnej scenie partyjnej Japonii
Paweł Wiszniuk

Kształcenie położnych z uwaględnieniem szkoły medycznej we Włocławku. Krótki rys historyczny
Barbara Moraczewska

RECENZJA
P. Grabowiec - Religia obywatelska jako teoretyczna propozycja integracji politycznej Wspólnoty Europejskiej, Wrocław 2013, ss. 390

   Zbliżenia Cywilizacyjne TOM IX (2013)
  Andrzej Sepkowski (red.)
  ISNN: 1896-4087
  Rok wydania 2013
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm


Spis treści

Edukacja obywatelska – podstawowe uwarunkowania
Karolina Kaszlińska
PDF - 7-25

Walka o „duszę” dzieci i młodzieży między partią a Kościołem katolickim w latach 1945-1961 z uwzględnieniem miasta Włocławka
Barbara Moraczewska
PDF - 27-53

Wpływ autorytetu rodziców na rozwój i zachowanie dzieci
Janina Szymańska
PDF  -  55-72

Rodzina i jej znaczenie w wychowaniu dzieci dziecka niepełnosprawnego
Ilona Świątkowska
PDF  -  73-90

Oświata w szwedzkim modelu państwa opiekuńczego. Rys historyczny
Wojciech Lieder
PDF  -  91-108

Zdolny przedszkolak. Rozwijanie potencjału twórczego u dzieci 5- i 6-letnich
Kinga Siecińska
PDF  -  109-119

Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
Arkadiusz Padrak
PDF - 121-135

Aktywność twórcza w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Monika Gazdulska
PDF  -  137-146

Wyobrażenie mityczne jako jakość generująca idee socjalizmu utopijnego
Piotr Kaczmarek    
PDF  -  147-164

Znaczenie kultury i oświaty w procesie odzyskiwania racji stanu przez Polskę Rzeczpospolitą
Krzysztof Grabowski
PDF  -  165-201

Czwarte przebudzenie Ameryki
Andrzej Sepkowski
PDF - 203-220

Dialog, do którego nie doszło? Dekalog na tle sytuacji społeczno-politycznej Polski przełomu lat 80. I 90. XX w.
Aleksandra Joanna Karpińska
PDF  -  221-240

Podróże do źródeł zła – wokół powieści Louis-Ferdinanda Célin’a
Robert Sobczak    
PDF  -  241-259

Istota i znaczenie międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego
Hanna Szczechowicz    
PDF - 261-288

„Wojna, która przyniosła i zło i dobro”. Skutki konfliktu amerykańsko-brytyjskiego z lat 1812-1814
Magdalena Marczuk-Karbownik
PDF  - 289-303
  Zbliżenia Cywilizacyjne TOM VIII (2012)
  Andrzej Sepkowski (red.)
  ISNN: 1896-4087
  Rok wydania 2012
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm


Spis treści

Ponowoczesność – nowe wymiary kształcenia
Andrzej Sepkowski
PDF  -  7-32

W poszukiwaniu natury kryzysu współczesnej cywilizacji Zachodu
Konrad Hennig
PDF  -  33-50

Tożsamość polityczna w jednoczącej się Europie
Jacek Kapica
PDF  -  51-71

Wyzwania europejskiej polityki spójności
Agnieszka Berger
PDF  -  73-93

Tożsamość narodowa a tożsamość europejska: między globalizacją a regionalizacją
Agnieszka Krawczyk
PDF  -  95-114

Polityka zagraniczna i obronna Unii Europejskiej w kontekście konfliktów zbrojnych
Dawid Sawa
PDF  -  115-125

Regularyzacja jako narzędzie polityki imigracyjnej w Hiszpanii. Doświadczenia oraz wnioski w kontekście politycznym i prawnym
Łukasz Wójcik
PDF  -  127-148

Charakterystyka pacyfizmu japońskiego – rola strachów nuklearnych
Paweł Wiszniuk    
PDF  -  149-172

Próba charakterystyki pierwszych zasad związanych z państwem, władzą i trójpodziałem władzy
Krzysztof Grabowski    
PDF  -  173-195

Polityka imigracyjna w ujęciu teoretycznym na przykładzie Szwecji
Wojciech Lieder
PDF  -  197-214

Ewolucja szwedzkiej polityki imigracyjnej
Anna Kobierecka
PDF  -  215-231

Polskie życie naukowe i kulturalne na Łotwie w latach 1918-1940
Hanna Szczechowicz
PDF  -  233-248

„Wojny hybrydowe” – nowe ujęcie starego problemu
Jacek Reginia Zacharski    
PDF  -  249-274

Fenomen stabilności systemu politycznego RFN – refleksje Na temat genezy i aktualności funkcjonalnych rozwiązań ustrojowych w praktyce politycznej
Elżbieta Kamińska    
PDF  -  275-301
  Zbliżenia Cywilizacyjne TOM VII (2011)
  Andrzej Sepkowski (red.)
  ISNN: 1896-4087
  Rok wydania 2011
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm    


Spis treści

Wojna i pokój w publicystyce londyńskiej „Nowej Polski” (2942-2045)
Eugeniusz Ponczek
PDF  -  5-19

Historia sacra w dyskursach etnonacjonalistycznych
Magdalena Rekść
PDF  -  21-34

Amerykańskie przeznaczenie
Andrzej Sepkowski
PDF  -  35-48

Teoretyczne ujęcia kształtu cywilizacji O Sprenglera i A. Toynbeego
Konrad Hennig
PDF  -  49-65

Specyfika globalnego kryzysu finansowego jako przykład implikacji procesów globalizacji na bezpieczeństwo rynków finansowych
Maciej Peter-Wirski
PDF  -  67-85

Mit źródła i źródło mitów. Solidarność jako mit fundacyjny
Piotr Kaczmarek
PDF  -  87-99

Tożsamość narodowa a tożsamość europejska: między globalizacją i regionalizacją
Agnieszka Krawczyk
PDF  -  101115

Charakterystyka pacyfizmu japońskiego – rola strachów nuklearnych
Paweł Wiszniuk    
PDF  -  149-172

Próba charakterystyki pierwszych zasad związanych z państwem, władzą i trójpodziałem władzy
Krzysztof Grabowski    
PDF  -  173-195

Polityka imigracyjna w ujęciu teoretycznym na przykładzie Szwecji
Wojciech Lieder
PDF  -  197-214

Ewolucja szwedzkiej polityki imigracyjnej
Anna Kobierecka
PDF  -  215-231

Polskie życie naukowe i kulturalne na Łotwie w latach 1918-1940
Hanna Szczechowicz
PDF  -  233-248

„Wojny hybrydowe” – nowe ujęcie starego problemu
Jacek Reginia Zacharski    
PDF  -  249-274

Fenomen stabilności systemu politycznego RFN – refleksje Na temat genezy i aktualności funkcjonalnych rozwiązań ustrojowych w praktyce politycznej
Elżbieta Kamińska    
PDF  -  275-301
  Zbliżenia Cywilizacyjne TOM VI (2010)
  Andrzej Sepkowski (red.)
  ISNN: 1896-4087
  Rok wydania 2010
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm    

 
Spis treści

Tadżykistan 1992-1997 r. Rozpad i odbudowa państwa
Michał Klimecki
PDF  -  7-21

Konflikty w globalizującym się świecie
Andrzej Sepkowski
PDF  -  23-41

Geopolityczne determinanty ewolucji światowego systemu równowagi sił na przełomie XX i XXI wieku
Paweł Dzieciński
PDF  -  43-63

Afganistan – oblicze współczesnej wojny
Jacek Reginia-Zacharski
PDF  -  65-82

Integracja gospodarczo-polityczna z UE warunkiem bezpieczeństwa Polski
Ireneusz Kraś
PDF  -  83-106

Kim są Bośniacy? Refleksja nad mityzacjami wokół tożsamości i etnicznej klasyfikacji bośniackich „poturczeńców”?
Magdalena Rekść
PDF  -  107-127

Polska wobec niepodległości Łotwy 1918-1921
Hanna Szczechowicz
PDF  -  129-142

Wizja powojennego ładu w Europie Środkowej na przykładzie planu Hodžy
Wojciech Jerzy Skotnicki    
PDF  -  143-159

Ukraina wobec integracji europejskiej – wybrane zagadnienia
Maciej Krotofil
PDF  -  161-168

Parapsychologia – na granicy między nauką, paranauką i pseudonauką
Marcin Bombrych
PDF  -  169-185

Przyczynek do rozważań na temat społeczeństwa postliterackiego
Justyna Wojciechowska
PDF  -  187-201

Bojkot igrzysk olimpijskich jako sprzeciw wobec upolityczniania rywalizacji sportowej – czy ich kolejny przejaw?
Michał Kobierecki
PDF  -  203-233

Problemy z tożsamością
Jacek Kapica    
PDF  -  235-256

Traktat z Nicei a traktat z Lizbony – korzyści płynące dla Polski
Dawid Sawa    
PDF  -  257-268

The right to be informed as one principal of human rights
Ermonela Ruspi
PDF  - 269-276
  Zbliżenia Cywilizacyjne TOM V (2009)
  Andrzej Sepkowski (red.)
  ISNN: 1896-4087
  Rok wydania 2009
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm


Spis treści

Ugrupowania postpilsudczykowskie w latach II wojny światowej
Eugeniusz Ponczek
PDF  -  7-39

Ewolucja polskiej sceny politycznej w minionym dwudziestoleciu na tle marketingowych elementów dyskursu politycznego
Paweł Dzieciński
PDF  -  41-54

Marketing polityczny a deformacja systemów demokratycznych
Hubert Horbaczewski
PDF  -  55-67

Polityka kursowa Polski na drodze do Eurosystemu
Agnieszka Błaszczyk
PDF  -  69-87

Korzenie zagrożeń asymetrycznych
Marcin Wijatkowski
PDF  -  89-109

Hezbollah: geneza, rozwój, działalność
Remigiusz Krajewski
PDF  -  111-128

Charakterystyka działalności Korporacji Transportowych w epoce globalizacji
Maciej Peter-Wirski
PDF  -  129-146

Prawo a moralność
Justyna Dojnik
PDF  -  147-175

Symbol jako tworzywo mityczne
Magdalena Rekść
PDF  -  177-191

U źródeł leninowskiej koncepcji państwa oraz teorii partii bolszewickiej
Wojciech Bryk
PDF  -  193-219

Solnictwo – jego rola w przeobrażeniu gospodarczym Niecki Ciechocińskiej na przełomie XVIII i XIX wieku
Wojciech Jerzy Skotnicki
PDF  -  221-240

Polityka historyczna w parlamentarnych wystąpieniach premierów III RP
Bartosz Juszczyszczyn
PDF  -  241-262

Aktywność fizyczna społeczności Uniwersytetu Łódzkiego
Piotr Jaworowicz    
PDF  -  263-270
  Zbliżenia Cywilizacyjne TOM IV (2008)
  Andrzej Sepkowski (red.)
  ISNN: 1896-4087
  Rok wydania 2008
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm


Spis treści

Współczesna recepcja Hanzy i zakonu krzyżackiego. Przyczynek do kształtowania się europejskiej i regionalnej tożsamości
Roman Czaja
PDF  -  5-14

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej a procesy globalizacyjne
Beata Stachowiak
PDF  -  15-30

Prywatne korporacje wojskowe jako nowa siła areny międzynarodowej XXI wieku
Maciej Peter-Wirski
PDF  -  31-50

Relacje USA-Wenezuela u progu XXI wieku na tle polityki amerykańskiej w Ameryce Łacińskiej
Marcin Bombrych
PDF  -  51-65

Marksizm klasyczny a utopia w ujęciu I. Pańków
Wojciech Bryk
PDF  -  67-92

Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu w 2007 roku w Polsce, w kontekście realizacji wcześniejszych zobowiązań z 2005 roku
Henryk Składanowski
PDF  -  93-116

Problem granicy państwowej na Śląsku Cieszyńskim, Górnym Spiszu i Górnej Orawie w 1945 roku
Wojciech Jerzy Skotnicki
PDF  -  117-131

Osoba ludzka w programach Stronnictwa Pracy – Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy
Wacław Łęcki    
PDF  -  133-150

Blaski i cienie szkolnictwa w powiecie rypińskim w latach 1945-1975
Hanna Szczechowicz    
PDF  -  151-176

Obszary działalności urzędów ochrony konstytucji w Republice Federalnej Niemiec
Marcin Wijatkowski
PDF  -  177-202

Wspólne zespoły śledcze (art. 589b – 589f kpk1) jako przykład rozwoju współpracy międzynarodowej w sprawach karnych
Błażej Błażejewski
PDF  -  203-214

Działania propagandowe strony koalicyjno-rządowej w kampanii wyborczej 1989 roku
Bartosz Juszczyszyn
PDF  -  215-239
  Zbliżenia Cywilizacyjne TOM III (2007)
  Andrzej Sepkowski (red.)
  ISNN: 1896-4087
  Rok wydania 2007
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm


Spis treści

Etapowe przeobrażenia w zakresie organizacji szkół podstawowych w powiecie rypińskim w latach 1945-1975
Hanna Szczechowicz
PDF  -  5-34

Ekumenizm Jana Pawła II wołaniem o nowy humanizm
Marian Włosiński
PDF  -  35-51

W strefie wpływów „Hominternu”? Ruch mniejszości seksualnych w Europie Zachodniej
Agnieszka Błaszczyk
PDF  -  53-74

Serbska Jerozolima. Kontrowersje wokół problemu Kosowa
Magdalena Rekść
PDF  -  75-98

Podstawy prawno ustrojowe urzędów ochrony konstytucji w Niemczech
Marcin Wijatkowski
PDF  -  99-121

Konflikty na Bliskim Wschodzie a różnice cywilizacyjne – rozważania ogólne
Raul Andrzej Kosta
PDF  -  123-138

Marketingowa rola przywódcy politycznego
Paweł Dzieciński
PDF  -  139-154

Wizje nowej Europy w ujęciu federalistycznym w drugiej połowie XIX w. i I połowie XX w.
Wojciech Jerzy Skotnicki    
PDF  -  155-170

Zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia w sprawach karnych ze stosunków między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
Błażej Błażejewski    
PDF  -  171-183

Inżynieria społeczna. Czy społeczeństwem można sterować?
Konrad Hennig
PDF  -  183-195

Kształtowanie się państwowości Czarnogóry
Jacek Wojnicki
PDF  -  197-210

Obywatel społeczeństwa informacyjnego – dziś i jutro
Beata Stachowiak
PDF  -  211-222

Kształtowanie więzi społecznych przez banki spółdzielcze w wymiarze lokalnym
Adam Strzelecki    
PDF  -  223-239

Współczesna polska dyskusja o wychowaniu patriotycznym
Milena Jankowska
PDF  -  241-255
 

Zbliżenia Cywilizacyjne TOM II (2006)
  Andrzej Sepkowski (red.)
  ISNN: 1896-4087
  Rok wydania 2006
  Okładka: miękka
  Format: 240 x 162 mm


Spis treści

Unionistyczna tradycja myślenia o pokoju w kulturowym dziedzictwie Rzeczypospolitej w świetle publicystki polskiej (1939-1945)
Eugeniusz Ponczek
PDF  -  5-35

Kosmopolityzm jako model przyszłego obywatelstwa europejskiego
Stanisław Konopacki
PDF  -  37-79

Uwagi o pamięci zbiorowej
Andrzej Sepkowski
PDF  -  81-120

Pomiędzy rozpadem a ugodą – funkcjonowanie wspólnego państwa Słowian Południowych w latach 1918-1941
Jacek Winnicki
PDF  -  121-134

Stosunki niemiecko-polskie a działalność przedstawicielstw dyplomatycznych Rzeszy w Warszawie w latach 1918-1939
Rafał Jung
PDF  -  135-147

Nauczyciele w powiecie rypińskim w latach 1945-1975
Hanna Szczechowicz
PDF  -  149-186

Dwutorowość interpretacji pojęć naród i nacjonalizm w Europie Zachodniej i Wschodniej
Magdalena Rekść
PDF  -  187-219

Operacje pokojowe ONZ i ich znaczenie dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Remigiusz Krajewski    
PDF  -  221-244

Style komunikacji w wypowiedziach liderów polskich partii politycznych       
Bożena Walerjan    
PDF  -  245-265

New Age
Bartosz Kwaśny
PDF  -  267-290

  Zbliżenia Cywilizacyjne TOM I (2006)

Andrzej Sepkowski (red.)
ISNN: 1896-4087
Rok wydania 2006
Okładka: miękka
Format: 240 x 162 mm


Spis treści  

Wstęp
PDF  -  5-7

Z myślą o możliwościach badawczych irenologii w kontekście doświadczeń i postulatów badawczych
Eugeniusz Ponczek
PDF  -  11-29

Etyczne wartości Księgi Syracha
Ks. Marian Włosiński
PDF  -  31-57

Fiasko futurologii
Andrzej Sepkowski
PDF  -  59-84

Przemiany w Republice Słowackiej w okresie transformacji systemowej
Robert Łoś
PDF  -  85-111

Człowiek wobec idei pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych
Hanna Szczechowicz
PDF  -  113-131

Marketingowe przyczyny alternacji władzy w III RP
Paweł Dzieciński
PDF  -  133-153

Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu oraz na Urząd Prezydenta RP w 2005 roku
Henryk Składanowski    
PDF  -  155-198

Konkordat polski z 1925 roku – jego rola w uregulowaniu statusu prawnego Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczypospolitej
Wojciech Skotnicki    
PDF  -  199-221

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Historia i kultura regionu Morza Bałtyckiego: Litwa i Polska”    
Sandra Grigaravičiütë
PDF  -  223-228

 

Drukuj