Wskazówki edytorskie

  • Kategoria: Monografie
Uprzejmie prosimy o stosowanie przedstawionych poniżej zasad edytorskich w składanych tekstach.Pozwoli to przyspieszyć i uprościć proces wydawniczy. Dziękujemy! Monografie - wskazówki edytorskie (PDF)

Zasady etyki publikacji

  • Kategoria: Monografie
Zasady etyki publikacyjnej dotyczą wszystkich publikowanych przez Wydawnictwo recenzowanych monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (wydawca, redaktor recenzowanej monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, redaktor czasopisma naukowego, recenzent i autor) zobowiązane są do zapoznania się ze standardami zasad etyki publikacyjnej stosowanymi w Wydawnictwie W procesie wydawniczym, Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku stosuje zasady etyki publikacyjnej wynikające z Kodeksu Postępowania przyjętego przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej – Committee on Publication Ethics (COPE). Standardy zachowań etycznych stosowane są wobec wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces publikacji, na każdym jego etapie. Autorzy składają oświadczenia w zakresie oryginalności nadesłanego tekstu, przysługiwania im autorskich praw majątkowych, braku występowania negatywnych zjawisk w piśmiennictwie naukowym, takich jak ghostwriting lub guest autorship. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego (np. plagiat czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części jako dzieła oryginalnego) – przed podjęciem kroków przewidzianych w wytycznych COPE Redaktor Naczelny zwraca się do autora z prośbą o złożenie wyjaśnień. W przypadku stwierdzenia popełnienia plagiatu bądź wystąpienia innego zjawiska sprzecznego z etyką publikowania prac naukowych, Wydawnictwo PANS ma prawo do wycofania zgłoszonego tekstu z planu wydawniczego.W przypadku dwóch lub więcej autorów jednej monografii lub rozdziału w monografii są oni zobowiązani określić procentowo lub merytorycznie wkład autorski.W skład procedury wydawniczej wchodzi obowiązkowe sprawdzenie treści zgłaszanych prac przez komercyjny system antyplagiatowy, a raport ten jest jednym z narzędzi Kolegium redakcyjnego oraz recenzentów do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu monografii.Wydawnictwo przyjmuje i popiera zasady rzetelnego postępowania w nauce, opisane w dokumentach takich jak: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej czy kodeksy etyki pracownika naukowego. Do przestrzegania tych zasad zobowiązana jest każda ze stron zaangażowanych w proces wydawniczy (w szczególności autorzy, recenzenci i redakcja).Jeżeli monografia związana jest z badaniami finansowanymi ze środków instytucji, stowarzyszenia bądź innego zewnętrznego podmiotu publicznego lub prywatnego, autor jest zobowiązany podać tę informację.Każda publikacja monograficzna musi posiadać co najmniej jednego recenzenta, będącego osobą o uznanym autorytecie naukowym w danej dyscyplinie. Recenzenci przygotowują recenzje w sposób istotnie wspomagający proces redakcyjny w kwestii podejmowania decyzji o publikacji opracowania, bądź jego odrzuceniu. Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny, krytyka dotyczyć może wyłącznie zagadnień merytorycznych i formalnych, nie zaś personalnych. Recenzenci są zobligowani do jasnego wyrażania swoich opinii. Tezy formułowane przez recenzentów powinny być poparte argumentami. Recenzenci przed podjęciem się recenzji oceniają, czy z uwagi na tematykę opracowania i proponowany czas wykonania recenzji, są w stanie prawidłowo wywiązać się ze swojego obowiązku.Wszystkie podmioty zaangażowane w proces redakcyjny zobowiązane są zgłosić każdy przypadek wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu interesów.Redaktor Naczelny ani żaden z pracowników Wydawnictwa nie ujawnia żadnych informacji o nadesłanej pracy osobom, które nie są związane z procedurą redakcyjną. Redakcja zapewnia poufność oraz ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Szczegółowe algorytmy postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wystąpienia zjawisk sprzecznych z etyką piśmiennictwa i publikowania prac naukowych zawierają plansze (dostępne w polskim tłumaczeniu) opracowane przez COPE.Zasady etyki w publikacjach naukowych COPE (pdf)Powyższe plansze z tłumaczeniem zasad etyki publikacyjnej udostępnione na podstawie licencji CC BY-NC-ND 3.0. udzielonej przez Autorów opracowania.

Proces wydawniczy

  • Kategoria: Monografie
Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku publikuje książki (monografie, materiały konferencyjne, podręczniki i skrypty) pracowników PANS we Włocławku, które zostały ujęte w rocznym planie wydawniczym i tym samym mają zagwarantowane finansowanie ze strony Uczelni. Szczegółową procedurę w tym zakresie określa Zarządzenie nr 30/10 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 23 marca 2010 r. Koszty wydania publikacji obejmują w szczególności cenę składu, łamania i druku oraz inne koszty opcjonalne takie jak np. honorarium recenzenta, honorarium autorskie, projekt okładki, tłumaczenie fragmentów pracy, korektę językową itp. Wydawnictwo organizuje i koordynuje proces wydawniczy oraz zawiera z Autorami umowy wydawnicze / licencyjne. Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia do druku utworu niespełniającego podstawowych wymogów poprawności językowej lub prezentującego niski poziom merytoryczny.Proces wydawniczy jest wieloetapowy i obejmuje: 1. Wstępną kalkulację kosztów oraz złożenie materiałów w WydawnictwieUkład materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa powinien być następujący: strona tytułowa, spis treści, wykazy skrótów i oznaczeń, wstęp/przedmowa, tekst główny z przypisami, aneksy, bibliografia, indeksy, wykazy ilustracji, tabel itp., streszczenia. Wskazówki edytorskie dla Autorów są zamieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa. Autorzy, opracowując maszynopis zobowiązani są do przestrzegania ww. wskazówek. Autorzy proszeni są o przygotowanie i dostarczenie wraz z maszynopisem krótkiej notki o książce, która zostanie opublikowana na stronie Wydawnictwa. Ostateczna wersja pracy  powinna zostać złożona w formie drukowanej oraz zgodnej z nią wersji elektronicznej (na nośniku USB, płycie CD/DVD, przesłana e-mailem).2. Kontrolę antyplagiatowąTeksty złożone w Wydawnictwie powinny mieć oryginalny charakter i być wolne od znamion takich czynów jak plagiat bądź autoplagiat. Wydawnictwo dokonuje sprawdzenia przekazanego tekstu korzystając z usługi Similarity Check dostarczanej przez Crossref. W przypadku, gdy wynik kontroli wskazuje na możliwość występowania jakichś nieprawidłowości, Autor proszony jest o złożenie stosownych wyjaśnień. 3. Proces recenzowaniaWydawnictwo przesyła publikacje do wybranych recenzentów, którzy sporządzają recenzje w formie pisemnej, na formularzu dostarczonym przez Wydawnictwo bądź w postaci opisowej. Zasady recenzowania prac dostępne są w odrębnej zakładce na stronie Wydawnictwa. Dopuszczalne są też przypadki, gdy książka jest dostarczana przez Autora już po recenzji. W przypadku opracowań monograficznych i podręczników zalecane są dwie recenzje, a w przypadku skryptów i materiałów do ćwiczeń - wymagana co najmniej jedna. Jeżeli honorarium recenzenta zostało uwzględnione w kalkulacji, Wydawnictwo sporządza umowę o dzieło i rachunek. Dalsze prace redakcyjne uzależnione są od uzyskania pozytywnych recenzji wydawniczych bądź dokonania przez Autora poprawek zaleconych w recenzji. 4. Zawarcie z Wydawnictwem umowyWydawnictwo sporządza i przekazuje Autorom umowy wydawnicze lub licencyjne do wypełnienia i podpisania. Złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych umów jest warunkiem wydania publikacji.5. Pierwszą korektęPierwsza korekta z elementami redakcji obejmuje przede wszystkim korektę językowo-stylistyczną i interpunkcyjną, korekta merytoryczna pozostaje w gestii Autora i recenzentów.6. Korektę techniczną, skład i łamanieOstateczna korekta techniczna, dostosowanie pracy do wymogów Wydawnictwa oraz skład i łamanie tekstu dokonywane są przez profesjonalny podmiot zewnętrzny, świadczący usługi w tym zakresie. Termin realizacji zadania określa umowa zawarta z tym podmiotem.7. Korektę autorskąAutor otrzymuje próbny wydruk ksiażki (tzw. szczotkę drukarską) oraz plik z wersją elektroniczną. Zobowiązany jest on do dokładnego zapoznania się z wydrukiem próbnym i oznaczenia zauważonych omyłek i błędów technicznych. W tym momencie możliwe jest jeszcze dokonanie ostatecznej, drobnej korekty merytorycznej tekstu lub jego aktualizacji, np. gdy w międzyczasie w istotny sposób zmienił się stan prawny.8. Projekt okładkiWydawnictwo zleca grafikowi opracowanie projektu okładki i przedstawia go Autorowi do akceptacji. Autor może dostarczyć także własny projekt okładki. W przypadku podręczników oraz skryptów obowiązują ustandaryzowane wzory okładek dla danej serii wydawniczej.9. Wydruk próbnyPraca w formie dwóch plików (wnętrze oraz okładka) jest przekazywana do drukarni. Drukarnia dostarcza do wydawnictwa wydruk próbny, który jest przeglądany ostatecznie i akceptowany do druku. Brak błędów oznacza akceptację książki do druku.10. Druk i dystrybucję książkiDruk książki realizowany jest zazwyczaj w terminie jednego tygodnia od momentu przekazania plików z ostateczną wersją pracy do drukarni. Gotowe egzemplarze przekazywane są według obowiązującego w Uczelni rozdzielnika, obejmującego w szczególności egzemplarze autorskie, egzemplarze obowiązkowe oraz egzemplarze przeznaczone dla Biblioteki PANS we Włocławku. Pozostała część nakładu trafia do dystrybucji zgodnie z Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 13 listopada 2017 r.11. Publikację wersji cyfrowejJeżeli umowa z Autorem tak stanowi, dzieło może zostać opublikowane w wersji elektronicznej na stronach internetowych Wydawnictwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku lub w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.12. Dodruk dziełaW przypadku wyczerpania nakładu książki, gdy jest to uzasadnione potrzebami dydaktycznymi lub rynkowymi, może zostać zlecony dodruk pracy. Obowiązują w tym zakresie ogóle zasady publikowania prac w Wydawnictwie oraz ustalenia poczynione z Autorem.

Proces recenzji

  • Kategoria: Monografie
Procedura recenzji naukowej monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową obowiązującaw Wydawnictwie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku  Podstawa prawna Art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.). § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 349).  Rozdział IPostanowienia ogólne Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, zwane dalej Wydawnictwem, wprowadza procedurę recenzji naukowej, zwaną dalej procedurą. Procedura recenzji naukowej dotyczy wszystkich publikowanych i zlecanych do publikacji przez Wydawnictwo recenzowanych monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (wydawca, redaktor recenzowanej monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, recenzent i autor) zobowiązane są do przestrzegania ustalonej procedury recenzji naukowej z uwzględnieniem Zasad etyki publikacji obowiązujących w Wydawnictwie (dostępnych pod adresem: https://wyd.edu.pl/index.php/zasady-etyki-publikacji).  Rozdział IIProcedura recenzji naukowej Procedura recenzji naukowej publikowanych przez Wydawnictwo recenzowanych monografii naukowych oraz monografii pod redakcją naukową jest dwuetapowa: pierwszy etap: ocena wewnętrzna – dyrektor wydawnictwa dokonuje wstępnej analizy monografii z punktu widzenia zgodności z podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego oraz poziomu merytorycznego i podejmuje decyzję o odrzuceniu monografii lub przekazaniu do recenzowania. W przypadku odrzucenia monografii dyrektor zwraca tekst do autora, a w przypadku pozytywnej oceny dokonuje wyboru recenzenta/recenzentów monografii z zastosowaniem zasady double blind review (tzw. podwójnie ślepej recenzji); drugi etap: ocena zewnętrzna – monografie recenzowane są minimum przez jednego eksperta z danej dziedziny, którym jest samodzielny pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego; w uzasadnionych przypadkach, wynikających zwłaszcza z tematyki recenzowanej pracy, dopuszcza się możliwość sporządzenia recenzji przez pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora. Recenzent zawiera z Państwową Akademią Nauk Stosowanych we Włocławku stosowną umowę, która określa wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzji, zapewniający wiarygodność ich konkluzji. Wydawnictwo gwarantuje kandydatowi na recenzenta swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu dzieła do recenzji. W celu zapewnienia bezstronności oceny recenzent otrzymuje tekst zanonimizowany. W Wydawnictwie stosowana jest zasada double blind review (tzw. podwójnie ślepej recenzji). W przypadku, gdy wykorzystanie przez recenzenta wiedzy o wcześniejszych badaniach autora jest niezbędne do rzetelnej oceny tekstu, dyrektor wydawnictwa/redaktor naukowy podejmuje decyzję o zastosowaniu zasady single blind review (tzw. ślepej recenzji). W przypadku tego rozwiązania recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (załącznik nr 1). Wydawnictwo gwarantuje niezależność opinii recenzentów. Za niedopuszczalne uznaje się sondowanie opinii recenzenta lub wywieranie na niego nacisków, zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta. Ekspert przygotowuje stosowną recenzję (załącznik nr 2) i przekazuje ją do Wydawnictwa. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do: przyjęcia pracy bez poprawek; przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek; odrzucenia pracy. Wydawnictwo może nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie będzie ona odpowiadać umowie oraz stosownym przepisom prawa. W przypadku pozytywnej/pozytywnych recenzji autor wprowadza ewentualne sugerowane przez recenzenta/recenzentów poprawki. Po wprowadzeniu modyfikacji w proponowanej monografii autor dostarcza do Wydawnictwa finalną wersję publikacji. W przypadku otrzymania recenzji negatywnej/negatywnych tekst jest odrzucany. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej powoływany zostaje dodatkowy recenzent. Powyższe zasady są zgodne z przedstawionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r. zbiorem „Dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Monografie 2016-2021

  • Kategoria: Monografie
  Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne w globalnej gospodarce (2019) Redakcja: Małgorzata Wiśniewska, Karolina KalińskaWłocławek 2019, ss. 246ISBN 978-83-60607-91-6CZĘŚĆ I - ADMINISTRACJAZjawisko przestępczości na terenie Gminy WłocławekAleksandra BetlińskaPDF - 9-19Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych na roboty budowlaneAneta Caban, Katarzyna KnapińskaPDF - 21-35Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - uwagi de lege lata i de lege ferendaEwa Duchewicz, Marlena KwiatkowskaPDF - 37-61VAT i jego znaczenie w dochodzie budżetu państwa w latach 2015-2017Arleta Janiszewska, Małgorzata KwiatkowskaPDF – 63-80Dotacje celowe jako źródło dochodu samorządu gminnego na przykładzie gminy Bytoń w latach 2015-2018Marlena KręplewskaPDF - 81-90W pogoni za lepszym życiem - Eurosieroctwo oraz mogracje zarobkowe jako determinanty przeobrażeń obrazu współczesnej rodzinyAdrianna Mendel, Anna TarnowskaPDF - 91-102Procedura zmiany imion i nazwisk na przykładzie Urzędu Stanu Cywilnego w Radziejowie w latach 2017-2018Paulina Sobczak, Szymon SobczakPDF - 103-112CZĘŚĆ II - MECHANIKA I BUDOWA MASZYNKonstrukcja specjalnego uchwytu tokarskiegoDariusz ChabrosPDF - 115-127Projekt wybranych elementów manipulatora bramkowo-liniowegoDawid ChmielewskiPDF – 129-146Proces obróbki przedmiotu klasy korpus na obrabiarce zespołowej oraz założeń konstrukcyjnych tej obrabiarkiMichał KazimierczakPDF - 147-164Proces obróbki przedmiotu klasy korpus w linii obróbkowej oraz założen konstrukcyjnych tej liniiDominik MazurekPDF - 165-184Projekt wybranych elementów stanowiska do montażu manometrówDawid PiechocińskiPDF – 185-202CZĘŚĆ II – NOWE MEDIA I E-BIZNESCyfrowy stres. Jak nowe media wpływają na nasz umysłJacek JaskólskiPDF - 205-221Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowychKrzysztof PobielajewPDF - 223-231Dziennikarstwo internetowe w dobie nowych mediów - szanse i zagrożeniaAdam WąsikowskiPDF – 233-246 Całość do pobrania   Kontrowersje prawa i moralności w Europie Środkowowschodniej Autor: Dawid BunikowskiWłocławek 2019, ss. 155ISBN 978-83-60607-87-9 Spis treściPrzedmiotem tej filozoficzno-prawnej pracy są kontrowersje dotyczące prawa i moralności w Europie Środkowowschodniej. Głowna teza jest taka, że każdy kraj podąża swoją drogą na płaszczyźnie ingerencji prawa w sferę moralności, tj. tego, co państwo reguluje w sprawach kontrowersyjnych moralnie jak aborcja czy homoseksualizm. Regulacje i polityki państw postkomunistycznych zostają zestawione z liberalnym prawem Zachodu. Książka ma charakter interdyscyplinarny. Jest teoretyczna i empiryczna.   Opieka długoterminowa w chorobach przewlekłych - perspektywy i wyzwania Redakcja: Anna Antczak-Komoterska, Beata Haor, Mariola Rybka, Mariola GłowackaWłocławek 2018, ss. 319ISBN 978-83-60607-84-8  Spis treściMonografia pt.,,Opieka długoterminowa w chorobach przewlekłych – perspektywy i wyzwania” jest kolejną pozycją na rynku wydawniczym, która prezentuje wieloaspektowe podejście do złożonych problemów pacjentów chorujących przewlekle, którzy wymagają długoterminowej opieki.Autorzy opracowań, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie kliniczne i badawcze, podkreślają znaczenie interdyscyplinarnych świadczeń zespołu terapeutycznego, który wspiera pacjenta i jego rodzinę w rozwiązywaniu licznych problemów związanych z kompleksową i długookresową opieką.Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza z nich koncentruje się na opiece długoterminowej w systemach ochrony zdrowia i współczesnych przemianach cywilizacyjnych. Druga część nawiązuje do wybranych aspektów jakości życia pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami w stanie zdrowia. Uwarunkowania złożonych świadczeń w ramach wyzwań opieki długoterminowej wobec pacjentów z zaburzeniami funkcji układu nerwowego prezentuje kolejna część monografii. Ostatnia część pracy przedstawia seniora jako podmiot długoterminowej opieki pielęgniarskiej.Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców - pracowników systemu ochrony zdrowia w ramach doskonalenia zawodowego – pielęgniarek, położnych, lekarzy, fizjoterapeutów oraz nauczycieli akademickich i studentów kierunków studiów w dyscyplinie nauk o zdrowiu.   Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne w globalnej gospodarce (2018) Redakcja: Małgorzata Wiśniewska, Karolina KalińskaWłocławek 2018, ss. 292ISBN 978-83-60607-79-4CZĘŚĆ I - ADMINISTRACJAFunkcja resocjalizacyjna w świetle Włocławskiego Zakładu KarnegoAleksandra BetlińskaPDF - 9-20Legalne i nielegalne formy redukcji obciążeń podatkowych - wybrane zagadnieniaMarta Cipkowska, Sylwia Gontowska, Robert KwaśniewskiPDF - 21-44Dotacje celowe z budżetu państwa jako źródło dochodów Gminy Miasta Włocławek w latach 2015-2017Sylwia Gapska, Paulina Sobczak, Szymon SobczakPDF - 45-54Administracyjno-prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń na przykładzie Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowanków i Sympatyków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu - wybrane zagadnieniaAgnieszka GrzybowskaPDF – 55-72Narodowy Fundusz Zdrowia jako dysponent środków na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznychEwelina Kanczor-WiśniewskaPDF - 73-98Wybrane podatkowe aspekty działalności internetowejKatarzyna Kępska, Aneta Wiśniewska, Karolina WoźniakPDF - 99-108Opłata reklamowa jako nowe źródło dochodów własnych gminMarlena KręplewskaPDF - 109-116Jak szybko się rozwieść - kilka uwag na temat rozwodu w ustawodawstwie polskimJustyna MaćczakPDF - 117-126Ochrona danych osobowych jako podstawowe prawo każdego obywatela. Uwagi na tle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)Beata MulawaPDF – 127-137Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - uwarunkowania prawneMarek Słupczewski, Marta WilmanowiczPDF - 139-152Prawne aspekty pomocy osobom uprawnionym do alimentówMartyna Wilmanowicz, Marek SłupczewskiPDF – 153-164Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, jako środek odwoławczy przysługujący uczestnikom konkursu oraz innym podmiotom postępowania w systemie zamówień publicznychWioletta TwardowskaPDF - 165-184CZĘŚĆ II - INFORMATYKADetekcja znaków drogowych na obrazachMonika Bartczak, Marcin KacprowiczPDF - 187-202Wprowadzenie w programowalność w SQL ServerJoanna Malinowska, Marcin KacprowiczPDF - 203-212Internet Rzeczy - Analiza ataków cybernetycznychDaniel Soliwoda, Marcin KacprowiczPDF - 213-222Deep Learning - wykrywaniu ruchu przy pomocy sieci neuronowychSławomir KotowskiPDF - 223-227CZĘŚĆ III - MECHANIKA I BUDOWA MASZYNPorównanie technologii produkcji w różnych seryjnościach na przykładzie przedmiotu klasy KORPUSSławomir ZielińskiPDF - 231-245Modyfikacja maszyn użytkowych na przykładzie prasy ślimakowejPaweł ZiółkowskiPDF – 247-259Przebieg procesu technologicznego w produkcji masowej na przykładzie obróbki przedmiotu klasy KORPUSMichał ŻakPDF - 261-267CZĘŚĆ IV – NOWE MEDIA I E-BIZNESSposoby korzystania ze smartfonów przez włocławskich licealistówKarina StawiszyńskaPDF - 271-280CZĘŚĆ V - ZARZĄDZANIERola Banku Centralnego w kreacji pieniądza w gospodarceAngelika PopielińskaPDF - 283-292Całość do pobrania   Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju Redakcja: Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz, Fabian NalikowskiWłocławek 2017, ss. 209ISBN 978-83-60607-78-7 Spis treściProcesy głębokich przemian kulturowych, technologicznych i politycznych są szczególnie widoczne w środowisku miejskim, a zwłaszcza w wielkich miastach. One bowiem pełnią funkcje głównych ośrodków życia politycznego, nauki i kultury oraz biznesu. Tradycyjne metody oraz zasady organizowania i kierowania życiem zbiorowym współczesnych megapolis, ale i w znacznym stopniu mniejszych ośrodków, okazują się dziś wręcz bezużyteczne w obliczu problemów i nowych wyzwań cywilizacyjno-kulturowych. Także dotychczasowe teoretyczne modele zarządzania w tych środowiskach tracą swoją atrakcyjność i pragmatyczną przydatność. Zagadnienia te są przedmiotem licznych debat w wielu ośrodkach naukowych i gremiach politycznych na wszystkich kontynentach. Panuje podzielane powszechnie przekonanie, iż konieczne jest stworzenie nowych, adekwatnych wobec aktualnych i prognozowanych potrzeb, paradygmatów rozwoju miast przyszłości oraz narzędzi i metod stymulowania i zarządzania procesami postępu cywilizacyjno-kulturowego.Książka ta stanowi zbiór naukowych refleksji teoretyków zajmujących się problematyką miast, zwłaszcza tzw. polityką miejską, oraz autorów-praktyków na co dzień rozwiązujących zadania związane bezpośrednio z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w środowisku miejskim.   Interdyscyplinarność działań w opiece długoterminowej Redakcja: Beata Haor, Mariola Rybka, Mariola GłowackaWłocławek 2017, ss. 332ISBN 978-83-60607-77-0Spis treści Monografia pt. ,,Interdyscyplinarność działań w opiece długoterminowej” jest kolejną pozycją Wydawnictwa PWSZ we Włocławku, która prezentuje wieloaspektowe podejście do złożonych problemów pacjentów wymagających długookresowej opieki.Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej z nich autorzy opracowań skupili się na problemach w opiece długoterminowej realizowanej wobec seniorów. Druga część nawiązuje do aspektów jakości życia pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami w stanie zdrowia. W kolejnej części opracowania zaprezentowano uwarunkowania świadczeń w opiece długoterminowej realizowanej wobec dzieci chorych przewlekle. Wysokospecjalistyczne aspekty opieki długookresowej wdrażanej wobec pacjentów chorych przewlekle z zaburzeniami neurologicznymi przedstawiono w ostatniej części pracy.W grupie autorów monografii znajdują się przedstawiciele środowisk akademickich oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i badawczym, co podkreśla znaczenie dowodu naukowego w realizacji interdyscyplinarnych świadczeń zespołu terapeutycznego, który wspiera pacjenta i jego rodzinę w rozwiązywaniu licznych problemów związanych z kompleksową i długookresową opieką.Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców - pracowników systemu ochrony zdrowia w ramach doskonalenia zawodowego, nauczycieli akademickich i studentów kierunków studiów w dziedzinie nauk o zdrowiu.   Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne w globalnej gospodarce (2017) Redakcja: Małgorzata Wiśniewska, Karolina KalińskaWłocławek 2017, ss. 335ISBN 978-83-60607-76-3 CZĘŚĆ I - ZARZĄDZANIEOcena wyboru najefektywniejszej formy opodatkowania dla małego przedsiębiorstwaMarta GientkaPDF - 11-19Alternatywne źródła pozyskiwania pracownikówPaulina GrzankowskaPDF - 21-27Źródła finansowania pozyskiwane przez przedsiębiorstwa sektoraq MŚPMonika TrawińskaPDF - 29-37Banki - istota i rodzajeDamian WysockiPDF – 39-44Leasing, jego wady i zalety - porównanie z kredytem bankowymMarta ŻołnowskaPDF - 45-54CZĘŚĆ II - ADMINISTRACJAProcedura administracyjnoprawna zmiany imion i nazwisk na przykładzie Urzędu Stanu Cywilnego w KowaluAngelika BartczakPDF - 57-65W poszukiwaniu rozwiązań idealnych. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w Mieście WłocławekAneta Gdańska, Grażyna GrzegórskaPDF - 67-80Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2014-2016Sylwia GontowskaPDF - 81-100Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku jako operator publicznego transportu zbiorowegoAgnieszka Grzybowska, Beata MulawaPDF - 101-113Świadczenie wychowawcze 500+ jako pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na przykładzie Miasta WłocławekElżbieta Jaworska, Ewelina Stępień, Katarzyna ZygmuntPDF - 115-137Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzające rozwiązania w zakresie utworzenia, tzw. sieci szpitali i ich potencjalny wpływ na kształt opieki zdrowotnej na przykładzie powiatu włocławskiego i miasta WłocławekEwelina Kanczor-WiśniewskaPDF – 139 -151Gdy stawki maleją, a dochód rośnie - prawo Laffera w podatku od środków transportowychKatarzyna Kępska, Aneta Wiśniewska, Karolina WoźniakPDF - 153-162Status prawny urzędnika Unii EuropejskiejAgata Joanna KozłowskaPDF - 163-168Opłata uzdrowiskowa jako źródło dochodów własnych gminy na przykładzie gminy województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2011-2016Marlena KręplewskaPDF - 169-182Instytucja referendum lokalnego jako wyraz demokracji bezpośredniej na przykładzie referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta WłocławekAnna Wiewiórska, Barbara KrysińskaPDF - 183-196Krajowa Administracja Skarbowa - rewolucja czy przebudowa aparatu administracji skarbowerj?Justyna Maćczak, Justyna NisztukPDF - 197-208Prawna problematyka mobbingu w stosunku pracyMałgorzata Ryniec, Grażyna JankowskaPDF - 209-225Prostytucja jako zjawisko wykolejenia społecznego - uwagi de lege lata i de lege ferendaKinga TeśkaPDF - 227-234Aborcja jako jeden z wielu zawiłych problemów etyczno-społecznychMałgorzata Konopińska, Wioletta TwardowskaPDF - 235-245CZĘŚĆ III - INFORMATYKAProjekt systemu "realizator-ERP" wspomagającego pracę małych przedsiębiorstwPaweł Górecki, Adam NiewiadomskiPDF - 249-260Problematyka pozycjonowania stron internetowychWanda Gryglewicz-Kacerka, Daniel SoliwodaPDF – 261-270Wpływ doświadczeń w rzeczywistości wirtualnej na życie graczaPatrtk KulpaPDF - 271-278Przepisy skrojone na miarę - czy komputer możę w tym pomócPatryk KulpaPDF - 279-288Aplikacja mobilna służąca do namierzania miejsca pobytu osób "Znajdź mnie"Alan Kubielski, Adam NiewiadomskiPDF - 289-298Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie amatorskimi rozgrywkami sportowymi "ZARS"Hubert Rębiałkowski, Jakub Wyrwa, Adam NiewiadomskiPDF - 299-310CZĘŚĆ IV – MECHANIKA I BUDOWA MASZYNUrządzenia wykorzystywane do recyklingu niektórych tworzyw sztucznychPaweł Ziółkowski, Dawid PiechocińskiPDF - 313-335Całość do pobrania   Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania  Redakcja: Krzysztof Czarnecki, Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz Włocławek 2017, ss. 425 ISBN 978-83-60607-73-2  Spis treściTematyka artykułów składających się na przedmiotową monografię jest zróżnicowana, gdyż ukazują one normatywne i organizacyjne aspekty polskich i zagranicznych samorządów (Rosja, Ukraina, Słowacja, Turcja) oraz różne dziedziny aktywności organów i instytucji samorządowych. Zamieszczone w tej książce opracowania potwierdzają potrzebę poznawania samorządu terytorialnego ujmowanego w perspektywie różnych dyscyplin naukowych. Pozwala to pełniej uchwycić istotę, specyfikę i bogactwo społecznych treści procesów organizowania życia zbiorowego i kierowania nim na szczeblu lokalnym i regionalnym. Widoczna różnorodność przyjmowanych przez Autorów paradygmatów metodologicznych pomaga nie tylko w adekwatny sposób opisywać samorząd, ale przede wszystkim wyjaśniać jego ustrojowy charakter i pozycję w katalogu mechanizmów władzy publicznej demokratycznego państwa. Publikacja niniejsza adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania samorządu terytorialnego we współczesnym państwie, w szczególności w Polsce. W szczególności może okazać się interesująca dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych, pracowników naukowych oraz studentów kierunków takich jak prawo, administracja czy politologia.WprowadzeniePDF-7-14 Polski samorząd terytorialny w Europie. Aktualne problemy i wyzwania Hubert IzdebskiPDF-15-30O subsydiarności raczej niekonwencjonalnie Ludwik HabudaPDF-31-52Polskiego samorządu terytorialnego droga do nowoczesności. Dylematy okresu transformacjiAgnieszka Lipska-SondeckaPDF–53-60Dylematy funkcjonowania samorządu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwaTeresa Astramowicz-Leyk, Wiktor Marek LeykPDF-61-70Ewolucja ustroju m. st. Warszawy a perspektywa nowej reformy organizacyjnej Sebastian KozłowskiPDF-71-84Political Tradition and Local Self-Government in the Russia Oleg GorbachevPDF- 5-91The Establishment and Development of Local Self_Government in the Russian Federation (1991-2016) Alevtina M. SafronovaPDF-93-97 'The Role of Personnel is Crucial': Municipal Government in Russia Lyudmila MazurPDF-99-116Реформа местного самоуправления в Украине в контексте децентрализации и демократизацииReform of local self-government in Ukraine in the context of decentralization and democratization Николай БучинPDF-117-125Funding of Municipalities in Slovak Republic, Related Application Problems and Future ChallengesAnna Románová, Ivana ForraiováPDF-127-145 Dewolucja jako szczególny proces decentralizacji w Wielkiej Brytanii Lucyna RajcaPDF-147-164Ogólnokrajowe organizacje jednostek samorządu terytorialnego - między lobbingiem a doradztwem Robert GawłowskiPDF-165-178Związki metropolitalne - szansa na rozwój czy negacja zasady zrównoważonego rozwoju? Fabian NalikowskiPDF-179-194 Municipalities and NGOs in Poland: A New Framework for Stable Cooperation? Mariusz PopławskiPDF-95-210 Samorząd lokalny jako beneficjent środków europejskich Maciej TokarskiPDF-211-228 Prorozwojowe oddziaływanie funduszy unijnych. Perspektywa powiatu toruńskiego Malwina RoubaPDF-229-257Absorpcja środków pomocowych przez lokalne samorządy na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego (wybrane aspekty) Daniel JurewiczPDF-259-272Rola, znaczenie i wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie zadań własnych samorządów na interdyscyplinarne podejście w realizacji zadań publicznych Paweł AdamczykPDF-273-283 Lifelong learning jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego Monika Kamper-Kuba ńska, Karolina KaszlińskaPDF-285-307Rola Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w realizacji zadań samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Andrzej GrossPDF–309-315Finansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych Krzysztof CzarneckiPDF-317-328Scentralizowany model rozliczenia podatku od towarów i usług jako nowe wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 rokuMarzanna BrylewPDF-329-347A New Perspective on Fiscal Decentralization Mehmet ALpertunga AvciPDF-349-370Tax exemptions on real estate tax in Poland Paweł MajkaPDF-371-383Wykorzystanie elastyczności przepisów w konstrukcji podatku od nieruchomości poprzez określenia nieostre Paweł BorszowskiPDF-385-395Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce – geneza, funkcjonowanie, koncepcje rozwoju Małgorzata WiśniewskaPDF–397-412 Determinanty wprowadzania opłaty reklamowej Klaudia StelmaszczykPDF–413-425Całość do pobrania   Współczesne wyzwania opieki długoterminowej  Redakcja: Beata Haor, Mariola Rybka, Mariola Głowacka Włocławek 2016, ss.229 ISBN 978-83-60607-69-5 Spis treściMonografia pt. ,,Współczesne wyzwania opieki długoterminowej" pod redakcją B.Haor, M. Rybka, M. Głowackiej stanowi uzupełnienie pozycji tematycznie związanych z wielowymiarowymi aspektami opieki długoterminowej, adresowanymi wobec chorych przewlekle. Publikacja składa się z 4 części. Pierwsza z nich dotyczy aspektów etycznych, prawnych i organizacyjnych w opiece długoterminowej. Autorzy w swoich opracowaniach podkreślają wielowątkowość wyzwań, jakim muszą sprostać osoby realizujące świadczenia długookresowe wobec pacjentów, mając na uwadze uregulowania prawne, organizacyjne oraz respektowanie wartości etycznych. Druga część nawiązuje do interdyscyplinarności działań w ramach opieki długoterminowej w odniesieniu do chorego przewlekle. Specyficzne uwarunkowania wysokospecjalistycznych aspektów opieki okołooperacyjnej realizowanej wobec przewlekle chorych prezentuje kolejna część monografii. Aspekty jakości życia pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami w stanie zdrowia, wymagających długookresowych świadczeń, przedstawiają w swoich opracowaniach autorzy ostatniej części pracy. Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców - pracowników systemu  ochrony zdrowia – pielęgniarek, położnych, lekarzy, fizjoterapeutów w ramach doskonalenia zawodowego, nauczycieli akademickich i studentów kierunków studiów w dziedzinie nauk o zdrowiu.   Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne w globalnej gospodarce  Redakcja: Małgorzata Wiśniewska, Karolina Kalińska Włocławek 2016, ss. 322 ISBN 978-83-60607-67-1CZĘŚĆ I - ZARZĄDZANIE    Konflikty w organizacji i ich rozwiązywanieAngelika ZiemkiewiczPDF - 11-24    Ryzyka klienta bankowości elektronicznejDaniel WiśniewskiPDF - 25-35    Rekrutacja i selekcja pracowników, jako element zarządzania zasobami ludzkimiDominika JankowskaPDF - 37-49    Strategie biznesowe globalnych marekJoanna AłtynPDF – 51-62Negocjacje, czyli jak grać, żeby wygraćJoanna GawrońskaPDF - 63-74    Umiejętność pozafinansowego motywowania pracowników jako najważniejsza cecha skutecznego menedżeraJustyna GawlińskaPDF - 75-86    Stopień wykorzystania środków w Unii Europejskiej w Gminie Zakrzewo w latach 2004-2015Marta MisteraPDF - 87-100Pozytywne i negatywne uwarunkowania funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie gminy ChoceńMarlena JakubowskaPDF - 101-112    Instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w gminach Baruchowo i Lubień KujawskiWeronika ZwolińskaPDF - 113-124    CZĘŚĆ II - ADMINISTRACJAWystępowanie opłaty od posiadania psów w miastach na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiegoWeronika Baran, Julita TyczkaPDF - 127-138    Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w świetle Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r.Nina DąbrowskaPDF - 139-151Podatek od środków transportowych jako dochód miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskimKatarzyna Kępska, Aneta Wiśniewska, Karolina WoźniakPDF - 153-164Podstawy prawne funkcjonowania e-biznesu w PolsceOlga KosmalaPDF - 165-175Przestępczość jako przeszkoda w rozwoju działalności gospodarczejSylwia Lewandowska, Magdalena SzczepaniakPDF - 177-189Projekt reformy służby celnejKatarzyna SafandowskaPDF – 191 -198Kwota dochodu wolnego od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, na tle uwarunkowań prawnych i ekonomicznychMarek SłupczewskiPDF - 199-209Prawne podstawy funkcjonowania Bitcoin’a w PolsceMartyna WilmanowiczPDF - 211-221Obowiązki gminy wobec organizacji pozarządowych w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 rokuJakub Zemła, Bartosz MielczarekPDF - 223-234Projekt powołania Krajowej Administracji SkarbowejDominika JasińskaPDF - 235-241CZĘŚĆ III - INFORMATYKAWybrane frazy cyklu projektowego aplikacji mobilnej do zarządzania budżetem domowym „e-portmonetka”Monika Bartczak, Adam NiewiadomskiPDF - 245-257Algorytmy rekomendacji produktów w systemach e-commerceEmilia Kamińśka, Adam NiewiadomskiPDF – 259 -273Projekt aplikacji do zarządzania wizytami pacjentów w przychodni medycznejAgnieszka Lewandowska, Adam NiewiadomskiPDF - 275-286Samochody autonomicznePatryk Orlińśki, Wanda Gryglewicz-KacerkaPDF - 287-292Dziecko - InternetKarolina Skowrońska, Wanda Gryglewicz-KacerkaPDF - 293-299Ataki sieciowe w przestrzeni wirtualnejDaniel Soliwoda, Wanda Gryglewicz-KacerkaPDF - 301-308CZĘŚĆ IV – MECHANIKA I BUDOWA MASZYNWybrane aspekty wspomagania komputerowego w technologii maszynŁukasz Wojtasik, Wojciech KaniewskiPDF - 311-322   Uchylanie się od opodatkowania i inne typy zachowań nagannych narażające podatki na uszczuplenie w polskim prawie karnym i skarbowym Autor: Fabian NalikowskiWłocławek 2016, ss. 314ISBN 978-83-60607-72-5-1Spis treściPrzedmiotowa monografia dotyczy szczególnie istotnych typów przestępstw i wykroczeń skarbowych, które narażają dochody budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego należne z tytułu podatków na uszczuplenie. Autor poddaje wnikliwej analizie trzy typy zachowań nagannych nagminnie występujących w naszej rzeczywistości społecznej: uchylanie się od opodatkowania, firmanctwo i oszustwo podatkowe. Oprócz analizy dogmatyczno – prawnej ustawowych znamion wskazanych wyżej czynów zabronionych, Autor ukazuje ich cechy wspólne oraz różnice, co pozwala na prawidłową kwalifikacje prawną ujawnionych czynów nagannych, których skutkiem jest narażenie podatku (podatków) na uszczuplenie. Skutek ten poddany zostaje szczególnie wnikliwym dywagacjom, gdyż to on przesądza o stopniu społecznej szkodliwości popełnianych czynów. Kwota podatku narażonego na uszczuplenie stanowi kryterium rozwarstwiające poszczególne typy zachowań nagannych na przestępstwa w typie podstawowym, w odmianie uprzywilejowanej i na wykroczenie, od czego zależy surowszy lub łagodniejszy reżim odpowiedzialności karnej skarbowej i konkretny wymiar kary oraz innych środków prawnokarnych. W pracy omówiona została gruntownie problematyka podmiotów, które mogą ponieść odpowiedzialność za uchylanie się od opodatkowania, firmanctwo i oszustwo podatkowe. Wskazano nie tylko na osoby fizyczne w postaci podatnika i na osoby, które mogą odpowiadać zamiast niego, jeśli to one zajmowały się sprawami gospodarczymi, a w szczególności finansowymi zamiast zobowiązanego, ale także na osoby odpowiedzialne posiłkowo. Omówiono także warunki ponoszenia odpowiedzialności przez tzw. podmioty zbiorowe. Pracę kończy, niezwykle interesujący z praktycznego punktu widzenia, rozdział który wytycza granicę między legalnymi sposobami unikania opodatkowania a sposobami penalizowanymi przez art. 54-56 Kodeksu karnego skarbowego. W pracy zawarte zostały także istotne postulaty de lege ferenda, których wprowadzenie w życie – według przekonania Autora – powinno zapewnić jeszcze skuteczniejszą ochronę interesów fiskalnych Skarbu Państwa i innych podmiotów publicznoprawnych chronionych przepisami KKS.