Proces recenzji

Procedura recenzowania

Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja. Manuskrypty nie spełniające podstawowych warunków publikacji jak również niekompletne lub przygotowane niezgodnie z zasadami, Redakcja odsyła (odrzuca) autorom bez oceny merytorycznej. Manuskrypty spełniające podstawowe warunki publikacji zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny dwóch niezależnych recenzentów. Opinie recenzentów zostaną przesłane autorom, którzy są proszeni o ustosunkowanie się do uwag. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji, Redakcja kwalifikuje pracę do druku. Autor otrzymuje artykuł do korekty autorskiej. Korektę autorską należy zwrócić do Redakcji w ciągu trzech dni roboczych. W przeciwnym wypadku artykuł zostanie wycofany z czasopisma. Zmiany  w korekcie autorskiej są wprowadzane na odpowiedzialność autora. Wydrukowany artykuł staje się własnością Redakcji/Wydawcy.

Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie
1.Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2.Czasopismo wprowadziło model recenzowania, w którym autor(zy) i recenzenci nie nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). W przypadku kiedy zaistnieje taka sytuacja (znajomość danych tożsamości) recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
   a)bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
   b) relacje podległości zawodowej,
   c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
3.Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia – (Formularz recenzji).
4.Zasady kwalifikowania (lub odrzucenia publikacji):
   a)wstępna pozytywna ocena Redakcji,
   b)merytoryczna pozytywna recenzja dwóch niezależnych recenzentów,
   c)kwalifikacja pracy przez Redakcję po uzyskaniu pozytywnych recenzji recenzentów,
   d)przekazanie korekty autorskiej,
   e)zamieszczenie w czasopiśmie.
5.Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz ostatecznej decyzji dotyczącej zakwalifikowania lub odrzucenia pracy. Autor może odwołać się od decyzji o odrzuceniu manuskryptu przez zwrócenie się do Redakcji w ciągu trzech dni roboczych.
6.Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.

Deklaracja o braku konfliktu interesów

Formularz recenzji

Drukuj